Topic | Physical education and sport pedagogy


Copyright © 2015 SpeedKingz/Shutterstock. No use without permission.

Research Articles

Agergaard, Sine Idræt som folkelig dannelse og idrætsfaglig uddannelse (041214)
Ahrends, Helle & Kurt Curth Det handlingsduelige menneske i den usædvanlige krop: En case med hjerneskadede kursister (070912)
Alsarve, Daniel, Johan Jakobsson & Jens Helgesson Idrottsundervisning och maskulinitetens hegemoni: Genus och inflytande i gymnasieskolans ämne ”Idrott och hälsa” (publicerad i Scandinavian Sport Studies Forum Vol 8 2017)
Andersen, Tanja Thinggaard & Malene Norup Stolpe Kropsbevidsthed på skemaet (180205)
Andersen, Tanja ThinggaardMalene Norup Stolpe Body Awareness on the School Timetable (180925)
Andersson, Annie & Emelie Liljeström Online Learning in Swedish Physical Education and Health during COVID-19: An Opportunity for a Changed Teaching Practice? (published 220506)
Andersson, Filip En ny idrottsutbildning ”för elever som verkligen är på elitnivå”: Ett förslag och möjliga implikationer [English summary here: A new sports education “for students who are really at the elite level”: A proposal and possible implications] (SWE 211129)
Andkjær, Søren Pædagogiske perspektiver på udviklingen i dansk friluftsliv (050208)
Annerstedt, Claes Det tränade ögat – om att ge feedback i idrott (070502)
Baumgarten, Louise Gottlob, Maise Johansen & Helle Winther Bevægelsesglæde, legelyst og kærlighedsenergi mellem udsatte børn og forældre: Når familieidræt understøtter livsvigtige tilknytningsprocesser i flygtningefamilier [The Joy of Movement, Delight in Play, and the Energy of Love Between Children at Risk and Their Parents: When family sports support vitally important attachment processes in refugee families] (DAN 200616)
Bergem, Svein & Eva K. Robertson Children and young people with disabilities, guardians, and service providers’ experiences and knowledge related to adaptive equipment [Children and young people with disabilities, guardians, and service providers’ experiences and knowledge related to adaptive equipment] (published in Norwegian 230918. English abstract available.)
Bolling, Hans & Leif Yttergren Klassresenärer i gymnastiksalen: En analys av de studenter som tog examen från Gymnastik- och idrottshögskolans kvinnliga gymnastiklärarkurs 1972 [Social climbers in the gymnasium: An analysis of the female students who graduated from the Swedish School of Sports Science’s gymnastics teacher course in 1972] Published in Scandinavian Sport Studies Forum Vol. 12, 2021 (SWE 210309)
Bäckström, Åsa, Mikael Quennerstedt, Ninitha Maivorsdotter & Jane Meckbach Routes and roots to knowing in Shaun White’s snowboarding road trip: A mycorrhizaic approach to multisensory emplaced learning in exergames (published in Scandinavian Sport Studies Forum 191125)
Curth, Mikkel Lund & Lars Domino Østergaard Makker-feedback som et redskab til at øge elevernes motivation i idrætsundervisningen (120606)
Curth, Mikkel Lund & Lars Domino Østergard Monistisk læring i idræt – nyt samlet syn på hvordan elever lærer i idræt (130312)
Ekberg, Jan-Eric Bourdieu och Idrottsläraren (050606)
Ekman, Camilla Idrottens språk – ett verktyg för morgondagens skola (100606)
Elvung, Ellen & Matilda Petersson Vad är ”till övervägande del”? En kvalitativ studie om hur lärare i ämnet Idrott och hälsa hanterar och tolkar gränsfallssituationer vid bedömning och betygsättning (180412)
Enoksen, Eystein, Per Göran Fahlström, Bjørn Tore Johansen, Carl-Axel Hageskog, Jens Behrend Christensen & Rune Høigaard Perceptions of leadership behavior and the relationship to athletes among ­Scandinavian coaches (published in Scandinavian Sport Studies Forum Vol. 5, 2014)
Ericsson, Ingegerd Mer medveten motorisk träning behövs (031125)
Ericsson, Ingegerd Motorikobservationer och skolprestationer (071121)
Ericsson, Ingegerd & Margareta Cederberg Fysisk aktivitet bland ungdomar som inte uppnår grundskolans mål: En enkätundersökning bland IV-elever i Malmö 2008 (110330)
Ericsson, Ingegerd & Magnus K. Karlsson Daily Physical Education Improves Motor Skills and School Performance: A Nine-Year Prospective Intervention Study (120509)
Ericsson, Ingegerd & Magnus K. Karlsson  Daglig undervisning i idrott och hälsa förbättrar motorik och skolprestationer: En nioårig interventionsstudie (140123)
Ericsson, Ingegerd Effects of increased physical education and motor skills acquisition on scholastic performance (170907)
Ericsson, Ingegerd Betydelsen av fysisk aktivitet och motorisk kompetens för lärande (180216)
Fröberg, Filip Bortom fysisk bildning inom idrott och hälsa [School physical education – beyond physical activity] (Article in Swedish, published 221213. English abstract available)
Gerth, Julius, Anders Raustorp & Andreas Fröberg Physical Activity Intensity Distribution during Physical Education among Swedish Upper Secondary School Students. Published in Scandinavian Sport Studies Forum Vol. 10, 2019 (190923)
Graffman-Sahlberg, Marie, Gunilla Brun Sundblad & Suzanne Lundvall Learning health in Swedish physical education: A critical case study of students’ encounters with physical fitness and health as a learning object (published in Scandinavian Sport Studies Forum 191118)
Granerud, Øivind Drømmen om å bli topputøver i idrett: Momenter som påvirker muligheten til å realisere drømmen [Dreaming of becoming a top performer in sports: Circumstances that affect the ability to realize the dream] (NOR 200420)
Hansson, Oana Elevers motivation för att delta i skolämnet idrott och hälsa: En intervjuundersökning bland gymnasieelever med särskilda behov på IV-program (100421)
Hemstad, Hanna & Marie Öhman ”Jag har ansträngt mig så himla mycket och mår så himla dåligt och ändå är det ingen som ser” Elever med anorexia nervosa möter skolämnet idrott och hälsa (100512)
Hertting, Krister & Inger Karlefors Entrance into Swedish Children’s Sports: Newly-migrated children’s perspective (160125)
Hjelm, Jonny ”Den brutala tävlingsidrotten”: Svensk idrottsforskning om konkurrens och gemenskap inom idrotten (101215)
Hjelm, Jonny Idrott på lek och allvar (120125)
Hjelm, Jonny Idrottens logiker: En kritisk granskning av den svenska idrottsforskningens Bourdieu-inspirerade logikteori (140828)
Holm, Claus & Jens Christian Nielsen Rousseau som modsvar til en forceret talentudvikling (151015)
Högberg, Jan-Ola Om idrottstränares pedagogiska och didaktiska kompetens (080319)
Ingrell, JoakimMarie Larneby, Urban Johnson & Susanna Hedenborg Student-athletes’ beliefs about athletic ability: A longitudinal and mixed method gender study. Published in Scandinavian Sport Studies Forum Vol. 10, 2019 (190610)
Jakobsen, Arne Martin Trivsel hos norske kroppsøvingslærere: Hvor godt trives lærerne som underviser i kroppsøving på ungdomsskolen i Norge og hvor sannsynlig er det at de underviser i faget om fem år(120307)
Jakobsen, Arne Martin Motivasjonsteori som utgangspunkt for å skape et best mulig læringsmiljø i kroppsøving (121010)
Jauring, Patrik & Viktor Andersson Varför inte göra pinnbröd på skolgården? En intervjustudie om lyckad friluftslivsundervisning i ämnet idrott och hälsa (190617)
Kalaja, Sami, Timo Jaakkola, Jarmo Liukkonen & Anthony Watt The Role of Gender, Enjoyment, Perceived Physical Activity Competence, and Fundamental Movement Skills as Correlates of the Physical Activity Engagement of Finnish Physical Education Students (published in Scandinavian Sport Studies Forum Vol. 1, 2010)
Karlefors, Inger & Håkan Larsson Searching for the ’How’: Teaching methods in Swedish physical education (published in Scandinavian Sport Studies Forum Vol 9, 2018-02-23)
Karlsson, Jesper, Magnus Kilger, Åsa Bäckström & Karin Redelius Barn- och ungdomsidrottens entreprenörer på en kommersiell spelplan – en positioneringsanalys [Child and youth sports entrepreneurs on a commercial playing field – a positioning analysis] (Published in Swedish in Scandinavian Sport Studies Forum Vol. 14, 2023, 230419)
Klomsten, Anne Torhild Kjønnsdelt idrett og kjønnsblandet kroppsøving – hvorfor? (120418)
Kokkonen, Juha, Marja Kokkonen, Jarmo Liukkonen & Anthony Watt An Examination of Goal Orientation, Sense of Coherence, and Motivational Climate as Predictors of Perceived Physical Competence (published inScandinavian Sport Studies Forum Vol. 1, 2010)
Larneby, Marie Skolämnet för kroppsövning: En maktanalys av lärarkårens fackliga tidskrift 1961–2012 (121120)
Larsson, Håkan Idrottens genus (030622)
Larsson, Håkan Idrott och hälsa i framtiden – status quo, utveckling eller avveckling? (120307)
Larsson, Håkan, Birgitta Fagrell & Karin Redelius Kön–Idrott–Skola (051214)
Lundvall, Suzanne “It’s really about understanding human beings…”: Exploring PE teachers’ perception of working in multicultural schools (060517)
Lundin, Katarina Språkbruk och idrott: En studie av språkhandlingar i fyra olika idrottskontexter (191010)
Lundin, Katarina Återkoppling till tränande barn – hur och varför? [Feedback to training children – how and why?] (SWE 200504)
Lundin, Katarina Using “good” as feedback – meaningless or meaningful in sports contexts? A comment on praise and feedback on the personal level (published 2021-09-23, in Scandinavian Sport Studies Forum Vol 12, 2021)
Lundin, Katarina, Susanne Linnér & Katarina Schenker Tolkningsutrymme och undervisningspraktiska konsekvenser: En språklig analys av ämnesplaner för ämnet Idrott och hälsa [Potential interpretations and consequences for the teaching practice: a linguistic analysis of Swedish Physical Education and Health curricula] (SWE 210611)
Meckbach, Jane A Study of PE Teachers from Different Environments in Sweden (060315)
Meckbach, Jane & Ingemar Wedman Idrottslärarstudenten vid GIH (070131)
Nielsen, Glen & Reinhard Stelter Mellem social kreativitet og sportslige kompetenser: En analyse af børns bevægelsesaktiviteter i et kulturpsykologisk perspektiv (111012)
Nygård, Stig-Ivan, Egil Galaaen Gjølme & Stig Leirdal Personlig Trener – nåtid og fremtid (150507)
Ottesen, Claus Løgstrup & Jesper von Seelen Physically Active Lessons in Secondary School: An Intervention Study (190325)
Peterson, Tomas et al. Malmö Youth Sport Study: A longitudinal study of a secondary school in Malmö, Sweden, specializing in physical activity and sports (171204)
Peterson, Tomas & Per Wollmer Vilka elever antas till en idrottsskola? (190910)
Peterson, Tomas & Per Wollmer Who are admitted to a sport school? (200127)
Renström, Anna & Staffan Karp Sport for adults: Using frame factor theory to investigate the significance of local sports instructors for a new Sport for All programme in Sweden (published 2018-11-21 in Scandinavian Sport Studies Forum Vol. 9, 2018)
Rashid, Dastan, Timmy Nilsson & Mikael Londos The Meeting between Physical Education and Health in School, and a Nursing Home (published 221101)
Romar, Jan-Erik, John Henriksson, Kent Ketomäki & Peter Hastie Teachers’ Learning Experiences with the Sport Education Model in Physical Education (published 160314 in Scandinavian Sport Studies Forum Vol. 7 2016)
Saleh, Dylan & Jørgen Bagger Kjær Att elitsimma eller inte elitsimma? En kvalitativ intervjustudie om varför elitsatsande simmare inom idrottsgymnasium slutar simma [To swim or not to swim? A qualitative interview study on why elite swimmers in sports high schools quit their swimming career] (Article in Swedish, published 220621. English abstract available)
Sandahl, Björn Idrottsämnet och de materiella förutsättningarna – exemplet Stockholm 1950–2000(040928)
Sandahl, Björn Idrottsämnet som samhällets spegel (051019)
Schenker, Katarina För en kritisk didaktik inom idrottslärarutbildningen (090429)
Skille, Eivind Å. & Kjersti Moen Mordal Kroppsøving og idrett i Norge – overlappende men distinktive felt [Physical education and sport in Norway – overlapping but distinctive fields] (published in Norwegian in Scandinavian Sport Studies Forum, Vol 12 2021, 211006)
Skovgaard, Thomas School Swimming in Denmark: A Survey (130130)
Skovgaard, Thomas & Kurt Lüders Swimming in Schools: New Danish Directions (131219)
Skovgaard, Thomas Physically active schools 2020: New pathways and possibilities (150318)
Skovhus, Mette & Helle Winther Udvikling af pædagogstuderendes lederskab gennem krop og bevægelse (190125)
Stenberg, Kerstin & Jane Meckbach Den reflekterande friluftsläraren (120919)
Swartling-Widerström, Katarina Kroppen i grundskolans styrdokument (050419)
Sæther, Stig Arve Høye ambisjoner og riktig studievalg – eneste vei til en fotballkarriere? (130213)
Sæther, Stig Arve, Anders Nygaard, Bjørn Tore Johansen & Martin Erikstad Talentutvikling via studieprogrammet idrettsfag: En retrospektiv studie av unge fotballspilleres opplevelse av å kombinere videregående skole og satsning på en fotballkarriere [Talent development at upper secondary school: A retrospective study of youth football players experience of combining school and football] Published in Scandinavian Sport Studies Forum Vol. 12, 2021 (NOR 210510)
Søndergaard, Steffen & Lars Domino Østergaard Digitalt medieret makkerfeedback: En undersøgelse af deltagerstyret idrætsundervisning støttet af digitale teknologier (publicerad i Scandinavian Sport Studies Forum Vol. 8, 2017)
Wester, Julia Den ”bråkiga” skolfotbollsplanen: En studie om platsens innebörd för det sociala livet på fotbollsplanen och skolgården [The “rowdy” school football pitch: A study of the significance of the place for social life on the football field and the school yard] (190923)
Westerlund, Runa How Do Preservice Teachers Produce and Reproduce Knowledge When Participating in a Subject Matter Course? (published in Scandinavian Sport Studies Forum Vol. 14, 2023, 230301))
Winther, Helle Grundfølelsernes liv og funktion i idræts- og bevægelsesundervisning – et allestedsnærværende læringspotentiale (141118)
Winther, Helle Grundläggande känslors liv och funktion i undervisningen i idrott och rörelse – en ständig möjlighet till lärande Översättning av Marjanna de Jong (160420)
Winther, Helle & Susanne Næsgaard Gröntved Dans på sygeplejerske­uddannelserne? Innovative uddannelses- og klinikforløb med fokus på kroppens sprog, egenkontakt, kommunikation og lederskab [Dancing on the nursing degree programs? Innovative educational and clinic courses focusing on body language, self-contact, communication and leadership] (200602)
Ørsted, Gert & Lars Domino Østergaard Dialogisk undervisning: Et indblik i den kommunikative anvendelse i idrætsundervisningen i gymnasieskolen (140912)

Feature Articles

Ahlberg, Annika & Sofia Sebelius Rapport från SVEBI-konferensen 2012: ”Perspektiv på idrottens prestationssystem” (130111)
Alm, Jens, Anna Maria Hellborg, Joakim Ingrell, Marie Larneby & Gabriella Thorell Idrottsforskning i tiden. Konferensrapport från SVEBI:s årskonferens 20-21 november, 2013 (131201)
Bjørke, Lars, Øyvind Førland Standal & Kjersti Mordal Moen ‘While we may lead a horse to water we cannot make him drink’: three physical education teachers’ professional growth through and beyond a prolonged participatory action research project | A summary (211213)
Boije af Gennäs, Klara & Sara Karlén Sport in a changing world – rapport från SVEBI-konferensen 2022 (SWE 220920)
Broms, Lovisa, Aurélien Daudi & Johan Högman Konferensrapport SVEBI 2019 – (idrotts)tendenser i tiden (SWE 200121)
Cibeyra, Dihuen & Jorge Ricardo Saraví The internal logic of surfing | A Summary (210120)
Engdahl, Christopher Digitalisering av skolan kan öka fysisk aktivitet och hälsa (SWE 190207)
Engdahl, Christopher Kreativitet och ämneskunskap i skolämnet idrott och hälsa (191210)
Ericsson, Ingegerd Nordisk idrottslärarkongress på Island 28 juni – 3 juli 2005 (050831)
Ericsson, Ingegerd Att sträva efter att erbjuda fysisk aktivitet, räcker det? (080206)
Ericsson, Ingegerd Boll, dans, kamp och lek ur olika perspektiv: Nordisk Idrætslærerkongres i Gerlev 2007(090712)
Ericsson, Ingegerd m fl Idrottsläraren som kulturarbetare – då, nu och i framtiden (090923)
Ericsson, Ingegerd, Patrik Grahn & Erik Skärbäck Värna närmiljön för fysisk och psykisk hälsa (100310)
Ericsson, Ingegerd Rapport från Idrottslärarstämman i Luleå 18–19 mars 2011 (110420)
Ericsson, Ingegerd Motorikträning utomhus för vuxna (110921)
Ericsson, Ingegerd Key issues in childhood physical activity science (121212)
Ericsson, Ingegerd Hälsoekonomiska argument för mer idrottsundervisning i skolan (131114)
Ericsson, Ingegerd MUGI i Sydafrika (141029)
Ericsson, Ingegerd MUGI-modellen för motorisk träning (150220)
Ericsson, Ingegerd Öppet brev till Sveriges utbildningsminister Gustav Fridolin från Ingegerd Ericsson (161116)
Ericsson, Ingegerd Aktuella rekommendationer för fysisk aktivitet (170210)
Ericsson, Ingegerd Motoriklek, fysisk aktivitet och lärande – en forskningsöversikt (170616)
Ericsson, Ingegerd Aerobic or motor skills exercise? What about their impact on academic achievements? (200313)
Ericsson, Ingegerd Physical Activity Interventions in School and Their Impact on Scholastic Performance: English and Swedish summaries (201020)
Ericsson, Ingegerd et al. Idrott och hälsa i Malmös skolor: Idrottsundervisning varje dag i skolan förbättrar enligt vetenskaplig utvärdering elevers motorik, skelett och skolprestationer (SWE 210816)
Ericsson, Ingegerd & Helene Rafstedt Johnsson Idrottslärare och skolsköterskor kan samverka kring barns motoriska utveckling och lärande (SWE 220218)
Ericsson, Ingegerd Motorik, kognition och lärande:Öppet brev till politiker, skolledare, elever och föräldrar (SWE 230227)
Fröberg, Andreas & Suzanne Lundvall The distinct role of physical education in the context of Agenda 2030 and sustainable development goals: An explorative review and suggestions for future work | A summary (211220)
Fröberg, Andreas, Suzanne Lundvall & Petter Wiklander A new research project explores the contribution of physical education and health to the sustainable development agenda: the POSSIBILITY project (220913)
Howding, Maria Conference report: The annual BERA conference in Liverpool 2022 (220929)
Högman, Johan, Christian Augustsson & Pernilla Hedström “Being or becoming physically active”: Unpacking conceptions about objectives and methods in partnership-based alternative sports activities | A summary (210211)
Ingulfsvann, Laura Suominen, Vegard Fusche Moe & Gunn Engelsrud Tensions and tractions of moving together and alone in physical education | A summary (2105012)
Jansson, Alexander, Matilda Lindberg & Sepandarmaz Mashreghi Idrotten i spänningsfältet mellan hälsa och ohälsa: Rapport från Nordisk idrottsvetenskaplig konferens, 22 till 23 november 2017 i Halmstad (konferensrapport 180119)
Knez, Kelly & Torun Mattsson Putting gender back on the agenda: women in sport pedagogy (conference report 160714)
Larneby, Marie Studies of gender in physical culture: Interesting and inspirational, but missing out on theory (140108)
Larsson, Lena, et al. Report from EDUHEALTH – a HORIZON 2020 project (180517)
Lundin, Katarina Nätverket Idrott och språk/Språk i idrott (ISSI) (SWE 210127)
Lyngstad, Idar & Eivind Sæther The concept of “friluftsliv literacy” in relation to physical literacy in physical education pedagogies | A summary (210915)
Mattsson, Torun Conference report: IAPESGW 17th World Congress, Havana, Cuba (130503)
Nybelius, Marit & Christof Thöny Report from the International Society for the History of Physical Education and Sport (ISHPES) Congress, August 18–22, 2013 (131018)
Philpott, Rod, Wayne Smith, Göran Gerdin, Lena Larsson, Katarina Schenker, Susanne Linnér, Kjersti Mordal Moen & Knut Westlie Exploring social justice pedagogies in health and physical education through Critical Incident Technique methodology | A summary (210310)
Schenker, Katarina Spaningen efter idrottsdidaktik fortsätter: Svar till Håkan Larsson (110921)
Wagnsson, Stefan, Henrik Gustafsson, Johan Libäck & Leslie William Podlog Lessons Learned From a Multi-Level Intervention Program to Reduce Swedish Female Floorballers’ Dropout Rate: A Summary (220208)
Östnäs, Anders 40 år med SVEBI – några sammanfattande reflektioner fritt ur minnet ((160221)

Book reviews

200 år av kroppsbildning: Gymnastiska centralinstitutet/Gymnastik- och idrottshögskolan 1813–2013 Hans Bolling & Leif Yttergren (red) Stockholm: Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH 2013 (Jørn Hansen 131219)
Adapted Physical Education and Sport: Fifth Edition Joseph P. Winnick (red) Champaign, IL: Human Kinetics 2011 (Øyvind Førland Standal 111102)
haywoodetalAdvanced Analysis of Motor Development Kathleen M. Haywood, Mary Ann Roberton & Nancy Getchell Champaign, IL: Human Kinetics 2012 (Ingegerd Ericsson 150220)
Aktive liv: Idrettspedagogiske perspektiver på kropp, bevegelse og dannelse Kjetil Steinsholt & Kirsti Pedersen Gurholt (red) Trondheim: Tapir Akademisk Forlag 2010 (Ingegerd Ericsson 110921)
Applying Educational Psychology in Coaching Athletes Jeffrey J. Huber Champaign, IL: Human Kinetics 2013 (Johan Fallby 140403)
AproPOS – Arkitektur, pædagogik og sundhed René Kural, Bjarne Bruun Jensen & Inge Mette Kirkeby (red) København: Kunstakademiets Arkitektskole 2010 (Else Trangbæk 110216)
Att göra tudelning: Om att synliggöra och diskutera ämnet idrott och hälsa för de yngre åldrarna ur ett genusperspektiv Inga Oliynyk Malmö: Malmö högskola 2014 (Owe Stråhlman 161122)
Assessment in Physical Education: A sociocultural perspective Peter Hay & Dawn Penney Abingdon, Oxon: Routledge 2013 (Claes Annerstedt 150106)
Att (lära sig) vara lärare i idrott och hälsa Claes Annerstedt Göteborg: Multicare 2007 (Lars-Magnus Engström 071024)
Att göra och erfara friluftsliv: En etnografisk studie om läroprocesser i gymnasieelevers friluftsundervisning Åsa Tugetam Växjö: Linnaeus University Press 2020 (review in Norwegian by Eivind Sæther & Idar Lyngstad, published 211208)
Att lära sig hälsa Mikael Quennerstedt Örebro: Örebro universitetsbibliotek 2006 (Håkan Larsson 071024)
Att vara idrottslärare: Om de själva får berätta Sofia Sebelius Malmö universitet: Malmö 2018 (review by Lena Larsson, published 190517)
Attachment in Sport, Exercise, and Wellness Sam Carr Abingdon, Oxon: Routledge 2012 (Torbjörn Josefsson 120418)
Barn – bevegelse – oppvekst: Betydningen av fysisk aktivitet for småskolebarns fysiske, motoriske, sosiale og kognitive utvikling Per Egil Mjaavatn & Kari Aasen Gundersen Oslo: Akilles 2005 (Ingegerd Ericsson 060315)
Barn i rörelse: Om förutsättningar för utveckling i alternativa (?) idrottsaktiviteter Johan Högman Karlstad: Karlstad universitet 2021 (review in Swedish by Johan Norberg, published 220601)
Becoming a Physical Education Teacher Gary Stidder Abingdon, Oxon: Routledge 2015 (Håkan Larsson 151210)
Becoming a True Champion: Achieving Athletic Excellence from the Inside Out Kirk Mango & Daveda Lamont Lanham, MD: Rowman & Littlefield 2012 (Stefan Wagnsson 130926)
Becoming-place: (Re)conceptualising friluftsliv in the Swedish physical education and health curriculum Jonas Mikaels Stockholm: Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH 2017 (lisahunter  180912)
Bio-social aspects of Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD): Neurophysiology, maturity, motor function and how symptoms relate to family interaction Peik Gustafsson Lund: Lund University, Faculty of Medicine 2008 (Ingegerd Ericsson 081001)
Børn, fysisk aktivitet og læring Vivian Grønfeldt København: Institut for Idræt, Københavns Universitet 2007 (Ingegerd Ericsson 071212)
Children Moving: A Reflective Approach to Teaching Physical Education (Eighth Edition) George Graham, Shirley Ann Holt/Hale & Melissa Parker Dubuque, IA: McGraw Hill (Higher Education) 2008 (Charlotte Svendler Nielsen 100901)
Children’s Daily Physical Activity: Patterns and the influence of socio-cultural factors Glen Nielsen København: Institut for Idræt 2011 (Kristin Fransson 130823)
Contemporary Issues in Physical Education: International Perspectives Ken Hardman & Ken Green (red) Maidenhead, Berks.: Meyer & Meyer Sport  (Claes Annerstedt 130614)
Critical Research in Sport, Health and Physical Education: How to make a difference Richard Pringle, Håkan Larsson & Göran Gerdin (red) Abingdon, Oxon: Routledge 2019 (review in English by lisahunter , published 201120)
Dance About Anything Marty Sprague , Helene Scheff & Susan McGreevy-Nichols Champaign, IL: Human Kinetics 2006 (Helle Winther 070829)
Dance Composition: An Interrelated Arts Approach Janice Pomer Champaign, IL: Human Kinetics 2009 (Lis Engel 100922)
Dans 22: Bevægelse, koreografi og performance Mie Lykke Nielsen (red) København: Frydenlund 2019 (review in Swedish by Märtha Gripson, published 200401)
Dans i idræt: Øvelser og koreografier Solveig Løvendahl Gustafsson København: Frydenlund 2012 (Torun Mattsson 130920)
Dans i skolan: Om genus, kropp och uttryck Anna Lindqvist Umeå: Institutionen för estetiska ämnen, Umeå universitet 2010 (Torun Mattsson 140430)
Defining Physical Education: The Social Construction of a School Subject in Postwar Britain David Kirk Abingdon, Oxon: Routledge 2012 [1992] (Håkan Larsson 130315)
Developing Sport Expertise: Researchers and coaches put theory into practice Damian Farrow, Joseph Baker & Clare MacMahon (red) Abingdon, Oxon: Routledge 2013 (Anne Tjønndal 150922)
Disability and Youth Sport Hayley Fitzgerald (red) Abingdon, Oxon: Routledge 2009 (Anne-Merete Kissow 100421)
Discovering Dance Gayle  Kassing Champaign, IL: Human Kinetics 2014 (Torun Mattsson 160922)
Dual Careers of Swedish University Student-Athletes: A Synthesis of Holistic Developmental and Ecological Approaches Lukas Linnér Halmstad: Halmstad University Press 2021 (review in English by Marie Larneby, published 230620)
Ecological Task Analysis and Movement Walter E. Davis & Geoffrey D. Broadhead (red) Champaign, IL: Human Kinetics 2007 (Ingegerd Ericsson 080423)
Education in Sport and Physical Activity: Future Directions and Global Perspectives Karen Petry & Johan de Jong (ed.) Abingdon, Oxon: Routledge 2022 (review in English by Joacim Andersson, published 221125)
Education through Sport: An Overview of Good Practices in Europe Jan Janssens et al (red) Nieuwegein, Holland: Arko Sports Media 2004 (Karin Redelius 060517)
Elementary Dance Education: Nature-Themed Creative Movement and Collaborative Learning Janice Pomer Champaign, IL: Human Kinetics 2023 (review in English by Torun Mattsson, published 230619)
En vinnande väg: Idrottspsykologi för gymnasiet Sofia Bunke, Anna Lohmann & Charlotte Wennberg Stockholm: SISU Idrottsböcker 2013 (Joakim Ingrell 040306)
Equity and Difference in Physical Education, Youth Sport and Health: A Narrative Approach Fiona Dowling, Hayley Fitzgerald & Anne Flintoff (red) Abingdon, Oxon: Routledge 2014 (review by Mads Skauge, published 190502)
The Essentials of Teaching Health Education: Curriculum, Instruction, and Assessment Sarah Benes & Holly Alperin Champaign, IL: Human Kinetics 2016 (Erwin Apitzsch 160831)
Ett ämne för alla? Normer och praktik i grundskolans idrottsundervisning 1962–2002 Björn SandahlStockholm: Carlssons 2005 (Mats Johnsson 060118)
Exercise Pychology: Second Edition Janet Buckworth, Rod K. Dishman, Patrick J. O’Connor & Phillip D. Tomporowski Champaign, IL: Human Kinetics 2013 (Erwin Apitzsch 131214)
Experiential Learning and Outdoor Education: Traditions of Practice and Philosophical Perspectives Jim Parry & Pete Allison (ed.) Abingdon, Oxon: Routledge 2021 (review in English by Jonas Mikaels, published 220406)
Exploring Research in Sports Coaching and Pedagogy: Context and Contingency Charles L. T. Corsby & Christian N. Edwards (red) Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing 2019 (review in English by Marie Hedberg, published 210603)
Expressiva dansuppdrag: Utmanande läruppgifter i ämnet idrott och hälsa Torun Mattsson Malmö: Bokförlaget idrottsforum.org 2016 (Britt-Marie Styrke 171025)
Fagdidaktik i idræt Kasper Lasthein Madsen & Annemari Munk Svendsen (ed.) København: Frydenlund 2022 (review in Swedish by Joacim Andersson, published 230919)
Flickor och pojkar i idrottens läromedel: Konstruktioner av genus i ungdomstränarutbildningen Karin Grahn Göteborg: Göteborgs universitet 2008 (Suzanne Lundvall 090606)
Fodfæste og himmelkys: Undevisningsbog i bevægelse, rytmisk gymnastik og dans Helle Winther, Lis Engel, Maj-Britt Nørgaard & Mia Herskind Værløse: Billesø & Baltzer 2015 (Torun Mattsson 161006)
Foundations of Physical Education, Exercise Science, and Sport: Sixteenth Edition Deborah A. Wuest & Charles A. Bucher Dubuque, IA: McGraw Hill (Higher Education) 2008 (Helle Rønholt & Lis Engel 091216)
Fra borgerdyd til kompetenceudvikling: Idrætten i latin- og gymnasieskolen gennem 200 år Per Jørgensen Odense: Syddansk Universitetsforlag 2014 (Pia Lundquist Wanneberg 170427)
Fra udkant til forkant: Kampen om gymnastikken gennem 100 år Hans Bonde Odense: Syddansk Universitetsforlag 2020 (review in Swedish by Pia Lundquist Wanneberg, published 201009)
Fysisk aktivitet, folkhälsa, beteendeförändringar: En beteendevetenskaplig betraktelse Staffan HultgrenUppsala: Kunskapsföretaget i Uppsala 2008 (Anders Östnäs 080507)
Föreställningar om kroppen: Kropp och kroppslighet i pedagogisk praktik och teori Håkan Larsson & Birgitta Fagrell Stockholm: Liber  2010 (Charlotte Svendler Nielsen 130418)
Game Skills: A Fun Approach to Learning Sport Skills Stephanie J. Hanrahan & Teresa B. Carlson Champaign, IL: Human Kinetics 2006 (Åsa Bäckström 070912)
Gör det bättre själv om du kan: Stötta ditt barn till hållbar och framgångsrik idrott Johan Fallby Täby: 7 Tapas Publishing 2020 (review in Swedish by Erik Andersson, published 210316)
Gymnastics, A Transatlantic Movement: From Europe to America Gertrud Pfister (red) Abingdon, Oxon: Routledge 2011 (Pia Lundquist Wanneberg 110921)
Handbook of Physical Education David Kirk, Doune Macdonald & Mary O’Sullivan (red) London: Sage Publications 2006 (Claes Annerstedt 090606)
Higher Education in Sport in Europe: From Labour Market Demand to Training Supply Karen Petry & al(red) Maidenhead, Berks: Meyer & Meyer Sport 2008 (Anders Östnäs 090923)
Historic Traditions and Future Directions of Research on Teaching and Teacher Education in Physical Education Lynn D. Housner et al (red) Morgantown, WV: Fitness Information Technology 2009 (Claes Annerstedt 100922)
The History of Physical Culture in Ireland Conor Heffernan London: Palgrave Macmillan 2020 (review in English by Hans Bolling, published 210504)
Humanistisk og samfundsvidenskabelig idrætsteori Hans Bonde et al København: Frydenlund 2007 (Mats Franzén 081112)
Hur är det i praktiken? Lärare utforskar ämnet idrott och hälsa Håkan Larsson, Suzanne Lundvall, Jane Meckbach, Tomas Peterson & Mikael Quennerstedt (red) Stockholm: Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH 2016 (Ingegerd Ericsson 170214)
I takt med tiden?: Perspektiv på idrottslärarutbildning i Skandinavien Erik Backman & Lena Larsson (red) Lund: Studentlitteratur 2013 (Øyvind Førland Standal 141008)
Idrott – och helst lite mer idrott: Idrottslärarstudenters möte med utbildningen Lena Larsson Stockholm: Institutionen för utbildningsvetenskap med inriktning mot tekniska, estetiska och praktiska kunskapstraditioner, Stockholms universitet 2009 (Torun Mattsson 120307)
Idrott och hälsa, åk 7–9: Digitalt läromedel Mikael Gardestrand Bengtsson & Stina Gardestrand Stockholm: Liber 2022 (review in Swedish by Viktor Elm & Adam Nilfors, published 230526)
Idrottsdidaktik för lärar- och tränarutbildningar [Sports didactics for teachers and coaches] Katarina Schenker Stockholm: Liber 2022 (book in Swedish, review in Danish by Andreas Schiørring, published 230213)
Idrottsdidaktiska utmaningar Håkan Larsson & Jane Meckbach (red) Stockholm: Liber 2007 (Charlotte Svendler Nielsen 081212)
Idrottsutövandets estetik: En narrativ studie av meningsskapande och lärande Ninitha Maivorsdotter Örebro: Örebro universitet 2011 (Torun Mattsson 121031)
Idrætsundervisning: En grundbog i idrætsdidaktik Helle Rønholt & Birger Peitersen (red) København: Museum Tusculanum 2008 (Jane Meckbach 081015)
Inclusion and Exclusion Through Youth Sport Symeon Dagkas & Kathleen Armour (red) Abingdon, Oxon: Routledge 2012 (Karin Redelius 120509)
Ind i bevægelsen: Et performativt fænomenologisk feltstudie om kropslighed. mening og kreativitet i børns læreprocesser i bevægelsesundervisning i skolen Charlotte Svendler Nielsen København: Institut for Idræt 2008 (Jane Meckbach 100331)
Inkluderende kroppsøving Øyvind Førland Standal & Gro Rugseth (red) Oslo: Cappelen Damm Akademisk 2015 (Lars Kristén 160511)
Innebandy Marcus Nilsson & Eivind Tysdal Olso: Akilles 2008 (Mikael Jeppsson 090311)
Introduction to Physical Education, Fitness, and Sport: Sixth Edition Daryl Siedentop Dubuque, IA: McGraw Hill 2006 (Karin Redelius 070328)
Introduction to Teaching Physical Education: Principles and Strategies Jane M. Shimon Champaign, IL: Human Kinetics 2011 (Jane Meckbach 111102)
Instructional Models for Physical Eduaction Michael W. Metzler Scottsdale, AZ: Holcomb Hathaway 2005 (Jane Meckbach 060830)
Katt bland hermeliner: Örebrogymnastiken utmanar Linggymnastiken under mellankrigstiden Margaret Damm Malmö: Bokförlaget idrottsforum.org 2023 (review in Swedish by Margareta Ljung, published )
Kroppens medborgarfostran: Kropp, klass och genus i skolans fysiska fostran 191–1962 Pia Lundquist Wanneberg Åkersberga: Pia Lundquist Wanneberg 2004 (Helena Tolvhed 050419)
Kroppens sprog i professionel praksis: Om kontakt, nærvær, lederskab og personlig kommunikation Helle Winther (red) Værløse: Billesø & Baltzer 2012 (Håkan Larsson 131107)
Kroppslig læring: Perspektiver og praksiser Tone Pernilla Østern, Øyvind Bjerke, Gunn Engelsrud & Anne Grut Sørum (ed.) Oslo: Universitetsforlaget 2021 (review in Danish by Helle Winther, published 220324)
Kroppsøving, læreren og eleven: Pedagogiske emner og forskningsinnsikter Knut Skjesol & Idar Lyngstad (ed.) Bergen: Fagbokforlaget 2021 (review in Swedish by Gunn Nyberg, published 220505. Book in Norwegian)
Lagspill, læring og ledelse: Om lagspillenes didaktikk Lars Tore Ronglan Olso: Akilles 2008 (Anders Halling 090606)
Leka för livet Lars H Gustafsson Stockholm: Norstedts 2013 (David Wästerfors 140110)
Leve idrottspedagogiken!: En vänbok tillägnad Lars-Magnus Engström Karin Redelius & Håkan Larsson(red) Stockholm: HLS Förlag 2005 (Lis Engel 060830)
Lifelong Engagement in Sport and Physical Activity: Participation and performance across the lifespanNicholas L. Holt & Margaret Talbot (red) Abingdon, Oxon: Routledge 2011 (Josefin Eman 120328)
Lärande av rörelseförmåga i idrott och hälsa ur ett praktikutvecklande perspektiv Heléne Bergentoft Göteborg: Göteborgs universitet 2019 (review in Swedish by Suzanne Lundvall, published 200409)
Lärarkulturer och professionskoder: En komparativ studie av idrottslärare i Sverige och Grekland Konstantin Kougioumtzis Göteborg: Göteborgs universitet 2006 (Jan-Eric Ekberg 090902)
Making Connections: From Theory to Practice in Adapted Physical Education (Second Edition) Janet A. Seaman, Karen P. DePauw, Kimble B. Morton & Kathy Omoto Scottsdale, AZ: Holcomb Hathaway 2007 (Anders Östnäs 071003)
Mellan fysisk bildning och aktivering: En studie av ämnet idrott och hälsa i skolår 9 Jan-Eric EkbergMalmö: Malmö högskola 2009 (Birgitta Fagrell 091111)
Mennesket i bevægelse: Krop, læring, aktivitet og deltagelse Anne-Merete Kissow & Hanne Pallesen København: Munksgaard 2016 (Lars Kristén 180222)
chambersMentoring in Physical Education and Sports Coaching Fiona C. Chambers (red) Abingdon, Oxon: Routledge 2015 (Pia Lundquist Wanneberg 151215)
Motion og bevægelse i skolen Jens-Ole Jensen, Henrik Taarsted Jørgensen & Esben Stilund Volshøj (red) København: Hans Reitzels Forlag 2018 (Ejgil Jespersen 180313)
Motor Control and Learning: A Behavioral Emphasis Richard A. Schmidt & Timothy D. Lee Champaign, IL: Human Kinetics 2011 (Ingegerd Ericsson 140122)
Motor Learning & Control for Practitioners Cheryl A. Coker Scottsdale, AZ: Holcomb Hathaway 2009 (Ingegerd Ericsson 100901)
Motor Learning and Development Pamela S. Haibach, Greg Reid & Douglas H. Collier Champaign, IL: Human Kinetics 2011 (Ingegerd Ericsson 130404)
Motorik, koncentrationsförmåga och skolprestationer: En interventionsstudie i skolår 1-3 Ingegerd Ericsson Malmö: Malmö högskola 2003 (review in Swedish by Ingemar Wedman, published 031125)
Motorik, lek och lärande G. Langlo-Jagtøien, K. Hansen & C. Annerstedt Göteborg: Multicare 2002 (Ingegerd Ericsson & Fredrik Offerlind 040309)
Nyere perspektiv innen idrett og idrettspedagogikk Bjørn Tore Johansen, Rune Høigaard & John Besse Fjeld(red) Kristiansand: Høyskoleforlaget 2009 (Jan-Eric Ekberg 101013)
Outdoor Leadership: Theory and Practice Bruce Martin, et al Champaign, IL: Human Kinetics 2006 (Mats Johnsson 070228)
The Oxford Handbook of Exercise Psychology Edmund O. Acevedo (red) Oxford: Oxford University Press 2012 (Erwin Apitzsch 130125) 
Paraeducators in Physical Education: A Training Guide to Roles and Responsibilities Lauren J. Lieberman(red) Champaign, IL: Human Kinetics 2007 (Anne-Merete Kissow 090211)
Passa mig: Inkluderad idrottsundervisning Eva Fors (red) Stockholm: SISU Idrottsböcker 2004 (Anders Östnäs 061101)
Pedagogies of Social Justice in Physical Education and Youth Sport Shrehan Lynch, Jennifer L. Walton-Fisette & Carla Luguetti Abingdon, Oxon: Routledge 2022 (review in English by Karin Redelius, published 230215)
Pedagogiska perspektiv på idrott Lars-Magnus Engström & Karin Redelius (red) Stockholm: HLS 2002 (Hans-Eric Olson 030726)
Pedagogy and Human Movement: Theory, practice, research Richard Tinning Abingdon, Oxon: Routledge 2010 (Gunn Nyberg 120215)
Perspektiv på friluftslivets pædagogik Björn Tordsson (Översättning från norska till danska av Torbjørn Ydegaard) Haderslev: CVU Sønderjylland University College 2006 (Søren Andkjær 090311)
Phenomenology and Pedagogy in Physical Education Øyvind Førland Standal Abingdon, Oxon: Routledge 2015 (Ejgil Jespersen 160616)
The Philosophy of Physical Education: A new perspective Steven A. Stolz Abingdon, Oxon: Routledge 2014 (Øyvind Førland Standal 150116)
The Philosophy of Play Emily Ryall, Wendy Russell & Malcolm MacLean (red) Abingdon, Oxon: Routledge 2013 (Lars H Gustafsson 140918 )
Physical Contact in Physical Education: New perspectives and future directions Annica Caldeborg Örebro: Örebo University 2021 (review in English by Gunn Helene Engelsrud, published 220512)
Physical Education and the Study of Sport: Fifth Edition Bob Davis et al St. Louis, MO: Elsevier Mosby 2005 (Lottie Olsson 060830)
Physical Education for Young Children: Movement ABCs for the Little Ones Rae Pica Champaign, IL: Human Kinetics 2008 (Ingegerd Ericsson 100217)
Physical Education in Irish Schools, 1900–2000: A History Conor Curran Oxford, Oxon: Peter Lang Publishing 2022 (review in English by Björn Sandahl, published 221027)
Physical Education Futures David Kirk Abingdon, Oxon: Routledge 2010 (Håkan Larsson 120307)
Physical Literacy: Throughout the Lifecourse Margaret Whitehead (red) Abingdon, Oxon: Routledge 2010 (Karin Redelius 110330)
Pierre Bourdieu and Physical Culture  lisahunter, Wayne Smith & elke emerald (red) Abingdon, Oxon: Routledge 2015 (Mats Franzén 151022)
Playing Fair: Using student-invented games to prevent bullying, teach democracy, and promote social justice Joy I. Butler (with Linda L. Griffin, James Mandigo, Kevin Sandher, Tim Hopper, Steve Mitchell, Bobby Gibson) Champaign, IL: Human Kinetics 2016 (review in English by Mikael Londos, published 200122)
Positioner i dans: Om genus, handlingsutrymme och dansrörelser i grundskolans praktik Märtha Pastorek Gripson Göteborg: Göteborgs universitet 2016 (review in Swedish by Tone Pernille Østern, published 201023)
Psychology for Physical Educators: Student in Focus (Second Edition) Jarmo Liukkonen al (red) Champaign, IL: Human Kinetics 2007 (Erwin Apitzsch 080917)
The Psychology of Teaching Physical Education: From Theory to Practice Bonnie Tjeerdsma BlankenshipScottsdale, AZ: Holcomb Hathaway 2008 (Magnus Lindwall 081001)
På spaning efter idrottsdidaktik Katarina Schenker Malmö: Malmö högskola 2011 (Håkan Larsson 110608)
Qualitative Research in Physical Activity and the Health Professions William A. Pitney & Jenny ParkerChampaign, IL: Human Kinetics 2009 (Mette Krogh Christensen 100606)
Research Methods in Physical Education and Youth Sport Kathleen Armour & Doune Macdonald (red) Abingdon, Oxon: Routledge 2012 (Jane Meckbach 120919)
Rethinking Gender and Youth Sport Ian Wellard (red) Abingdon, Oxon: Routledge 2007 (Karin Redelius 080423)
Rhythmic Activities and Dance John Price Bennett & Pamela Coughenour Riemer Champaign, IL: Human Kinetics 2006 (Helle Winther 070912
Ridlärares pedagogiska praktik: En verksamhetsteoretisk studie Susanne Lundesjö Kvart Uppsala: Uppsala universitet 2013 (Petra Andersson 161117)
Routledge International Handbook of Outdoor Studies Barbara Humberstone, Heather Prince & Karla A. Henderson (red) Abingdon, Oxon: Routledge 2016 (Daniel Svensson 171206)
Routledge Physical Education Reader, The Richard Bailey & David Kirk (red) Abingdon, Oxon: Routledge 2009 (Karin Redelius 100421)
Rör dig – lär dig: Motorik och inlärning Ingegerd Ericsson Stockholm: SISU Idrottsböcker 2005 (Thomas Moser 060830)
Rörelseförmåga i idrott och hälsa: En bok om rörelse, kunskap och lärande Gunn Nyberg & Håkan Larsson Lund: Studentlitteratur 2016 (Øyvind Førland Standal 170510)
School Physical Education and Teacher Education: Collaborative Redesign for the Twenty-First Century Ann MacPhail & Hal A. Lawson (eds.) Abingdon, Oxon: Routledge 2020 (review in English by Joacim Andersson, published 220620)
“Shaking or Stirring”?: A case-study of physical education teacher education in Norway Kjersti Mordal Moen Oslo: Norges idrettshøgskole 2011 (Gunn Nyberg 121010)
Skriftpraktiker i idrott och hälsa på högstadiet: En textetnografisk undersökning Anna-Maija Norberg Örebro: Örebro University 2021 (review in Swedish by Katarina Lundin, published 220310)
Smak för motion: Fysisk aktivitet som livsstil och social markör Lars-Magnus Engström Stockholm: Stockholms universitets förlag 2010 (Charlotte Østergaard 110608)
Spelet på fältet: Relationen mellan ämnet idrott och hälsa i gymnasieskolan och idrott på fritid Mikael Londos Malmö: Malmö högskola 2010 (Øyvind Førland Standal 101013)
Sport Education: International Perspectives Peter Hastie (red) Abingdon, Oxon: Routledge 2012 (Gunn Nyberg 131031)
Sport, sundhed og identitet Laila Ottesen et al København: Frydenlund 2009 (Pia Lundquist Wanneberg 100901)
Sport Studies Barbara Bell London: Sage Publications 2009 (Owe Stråhlman 140509)
The Sports Coach as Educator: Re-conceptualising Sports Coaching Robyn L. Jones (red) Abingdon, Oxon: Routledge 2006 (Claes Annerstedt 071212)
Sports Crazy: How sports are sabotaging American schools Steven J. Overman Jackson, MS: University Press of Mississippi 2019 (review in English by Marie Larneby, published 220427)
Strategies for Inclusion: A Handbook for Physical Educators Lauren J. Lieberman & Cathy Houston-WilsonChampaign, IL: Human Kinetics 2009 (Anne-Merete Kissow 110126)
Study Skills for Sports Studies Tara Magdalinski Abingdon, Oxon: Routledge 2013 (Pia Lundquist Wanneberg 140508)
Sundhed i bevægelse: Udfordringer til et begreb Thomas Gjelstrup Bredahl & Charlotte Svendler Nielsen (red) København: Frydenlund 2007 (Håkan Larsson 080423)
Sundhedsapostlen J.P. Müller: Bind 1: Det kropsligt moderne gennembrud 1864–1904 Hans Bonde Odense: Syddansk Universitetsforlag 2020 (review in Swedish by Pia Lundquist Wanneberg, published 210218)
Talentudvikling og elitesport i skolen Jens Christian Nielsen & Jesper Stilling Olesen Århus: Aarhus Universitetsforlag 2019 (review in Swedish by Magnus Ferry, published 200211)
Teaching Dance as Art in Education Brenda Pugh McCutchen Champaign, IL: Human Kinetics 2006 (Helle Winther 070606)
Teaching Physical Education: Contemporary Issues for Teachers, Educators and Students Gary Stidder Abingdon, Oxon: Routledge 2023 (review in English by Håkan Larsson, published 230907)
Touch in Sports Coaching and Physical Education: Fear, risk and moral panic Heather Piper (red) Abingdon, Oxon: Routledge 2015 (Eystein Enoksen 151202)
Tävla tillsammans: Vuxenpåverkan inom ungas lagidrottande Erik Andersson Malmö: Bokförlaget idrottsforum.org 2020 (review in Swedish by Thomas Westerberg, published 210318)
Udeskole: Outdoor Teaching and Use of Green Space in Danish Schools Peter Bentsen København: University of Copenhagen 2010 (Birgitta Fagrell 110921)
Ungdom og idrett Ørnulf Seippel, Mari Kristin Sisjord & Åse Strandbu (red) Oslo: Cappelen Damm Akademisk  2016 (Karin Redelius 170504)
Upplevelser och lärande i äventyrssport och skola Johan Arnegård Stockholm: HLS Förlag 2006 (Gunnar Breivik 060830)
Vad betyder OK+? En studie om lärares dokumentationsarbete i ämnet idrott och hälsa Rickard Håkanson Stockholm: Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH 2015 (Lena Larsson 161111)
Vi och de andra: Om idrott, genus och normer på en idrottsprofilerad högstadieskola Marie Larneby Malmö: Malmö universitet 2020 (review in Norwegian by Mari Kristin Sisjord, published 211028)
Vilka stannar kvar och varför?: En studie om ungas föreningsidrottande under uppväxtåren Britta Thedin Jakobsson Stockholm: Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH 2015 (Louis Palmgren 161027)
Ways of knowing in ways of moving: A study of the meaning of capability to move Gunn Nyberg Stockholm: Stockholm University 2014 (Charlotte Svendler Nielsen 170309)
What does it take to be successful here? A longitudinal study of achievement motivation in youth sport Joakim Ingrell Malmö: Malmö University 2019 (review in English by Frank Eirik Abrahamsen, published 191107)
Wheelchair Sport: A Complete Guide for Athletes, Coaches, and Teachers Vicky Goosey-Tolfrey (red) Champaign, IL: Human Kinetics 2010 (Oskar Krantz 110330)
Workplace Learning in Physical Education: Emerging teachers’ stories from the staffroom and beyond Tony Rossi, lisahunter, Erin Christensen & Doune Macdonald Abingdon, Oxon: Routledge 2015 (Mikael Londos 161118)
Young People’s Voices in Physical Education and Youth Sport Mary O’Sullivan & Ann MacPhail (red) Abingdon, Oxon: Routledge 2010 (Mikael Londos 130612)
Youth, Sport and Active Leisure: Theory, Policy and Participation Anne Flintoff, Jonathan Long & Kevin Hylton (red) Eastbourne: Leisure Studies Association 2005 (Kristin Fransson 071107)

Scholarly journals

Asia Pacific Journal of Health, Sport and Physical Education* (Routledge)
Asian Journal of Exercise and Sports Science (Sagamore)
European Journal of Adapted Physical Activity* (EUFAPA)
European Physical Education Review (Sage Publications)
Graduate Journal of Sport, Exercise & Physical Education Research (University of Worcester)
Journal of Adventure Education & Outdoor Learning (Routledge)
Journal of Hospitality, Leisure, Sport & Tourism Education* (Elsevier)
Journal of Imagery Research in Sport and Physical Activity* (de Gruyter)
Journal of Physical Education and Sport (University of Pitesti, Romania)
Journal of Physical Education, Recreation & Dance* (Routledge)
Journal of Teaching in Physical Education (Human Kinetics)
Measurement in Physical Education and Exercise Science* (Routledge)
Palaestra* (Sagamore)
Physical Education & Sport Pedagogy (Routledge)
Research Quarterly for Exercise and Sport* (Routledge)
Sport, Education and Society (Routledge)
Sport Science Review* (De Gruyter)
Strategies: A Journal for Physical and Sport Educators (Routledge)
The Global Journal of Health and Physical Education Pedagogy* (Sagamore)
The Physical Educator (Sagamore)
Timisoara Physical Education and Rehabilitation Journal (De Gruyter)

Miscellaneous resources

Watch the public defense (in Swedish) of Torun Mattson’s dissertation Expressiva dansuppdrag Utmanande läruppgifter i ämnet idrott och hälsa [Expressive Dance: Challenging Assignments in Physical Education] on November 25, 2016. External reviewer is Professor Gunn Engelsrud, Norwegian School of Sport Sciences.