Barn og unge med funksjonsnedsettelser, foresatte og tjenesteytere sine erfaringer og kunnskap med aktivitetshjelpemidler

🇬🇧 In English


Svein Bergem1, Eva K. Robertson2
1 Trøndelag Idrettskrets, Trondheim; 2 Fakultet for sykepleie
og helsevitenskap, Nord Universitet, Bodø


I denne studien ønsker vi å bidra til en dypere forståelse for de (kroppslige) erfaringer og kunnskap knyttet til aktivitetshjelpemidler som barn/unge med funksjonsnedsettelser, foresatte og tjenesteytere formidler. Vi drøfter hvordan kan slike erfaringer anerkjennes og gis rom for i det etablerte hjelpemiddelsystemet.

Studien er inspirert av en (kropps)fenomenologisk tilnærming og bygger på intervjuer og samtaler med til sammen 11 barn/unge, foresatte og tjenesteytere. Barn/unge sin kroppslige erfaring med aktivitetshjelpemidler og tilpasninger er det bare de som kan tilegne seg. Denne kunnskapen kan være≈ vanskelig for brukerne av aktivitetshjelpemidler å gjøre eksplisitt og blir derfor taus. 

Møter «kropp til kropp» har stor betydning for tjenesteyteres utøvelse av sine tjenester, spesielt blant tjenesteytere som har tett kroppslig kontakt med barn og unge. Å lytte til de kroppslige erfaringene barn/unge gir uttrykk for kan ha stor betydning for tjenesteyteres utøvelse. Med nærvær og et kyndig «blikk» må man kunne være oppmerksomt og stemt tilstede. Det burde være styrende og grunnleggende på systemnivå (i byråkratiet) for bevilgninger i aktivitetshjelpemiddelsystemet. For å oppfylle lovfestede rettigheter om brukermedvirkning må ulike tjenesteyterne spille på lag med barna/de unge eller foresatte som skal ha aktivitetshjelpemidler. Det må være et samspill hvor de nyttiggjør og deler hverandres erfaringer og kunnskap. Det kan være avgjørende for om barn og unge får optimale og individuelt tilpassede aktivitetshjelpemidler.


Hämta ned fulltextversionen av artikeln här!


SVEIN BERGEM, Idrettspedagog og Rådgiver paraidrett, Paraidrettssenteret i Trøndelag. Disputerte for Ph.d. i profesjonspraksis ved Nord Universitet i 2021. Har gjennom egen forskning erfaringer med kvantitativ og kvalitative forskningsmetoder. Han er særlig opptatt av barn og unge med funksjonsnedsettelser sine kroppslige erfaringer med fysisk aktivitet/idrett og bruk av hjelpemidler til sport, lek og fritidsaktivitet. Han har mange års erfaring fra Valnesfjord Helsesportssenter i å jobbe med barn, unge og voksne med funksjonsnedsettelser og foresatte på feltet tilpasset fysisk aktivitet, idrett og aktivitetshjelpemidler.

EVA K. ROBERTSON, Professor emeritus, Fakultet for sykepleie og helsevitenskap, Nord universitet. Veileder til Svein Bergem sin doktorgradsavhandling, og vært kontaktperson mellom Nord Universitet og Valnesfjord Helsesportssenter, 2013-2018. Har i egen forskning erfaringer med både epidemiologisk (kvantitativ- innenfor folkehelse og jordmorfaget) og kvalitativ forskning (erfaringer hos fødende kvinner med kropp, bevegelse og migrasjon). Erfaring i veiledning av stipendiater med kroppsfenomenologisk erfaringsbasert forskning.


Läs mer på idrottsforum.orgs temasidor om


Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.