Tolkningsutrymme och undervisningspraktiska konsekvenser: En språklig analys av ämnesplaner för ämnet Idrott och hälsa

🇬🇧 In English


Katarina Lundin, Susanne Linnér & Katarina Schenker
Linnéuniversitetet


Innehållet i skolämnet Idrott och hälsa är, liksom i skolans övriga ämnen, reglerat av styrdokument. Ämnet Idrott och hälsa har ett särskilt brett innehåll, vilket gör att kunskapskraven beskrivs som svårpreciserade och att ett specifikt innehåll är svårt att legitimera. Därtill påpekar Skolinspektionen (2018) att bollspel och bollek betonas inom rörelseområdet och understryker risker med tävlingslogiker och aktiviteter som relaterar till rangordning. I vår undersökning har vi använt analysredskap från den systemisk-funktionella grammatiken (SFL, Halliday & Matthiessen 2014) för att undersöka hur lärarnas valmöjligheter uttrycks språkligt i ämnesplanerna och vilka konsekvenser detta kan får för innehållet i undervisningen. Analysen visar dels att i princip inga förklaringar ges till varför olika moment i ämnesplanerna ska genomföras eller ges utrymme, dels att mycket av det väsentliga innehållet presenteras djupt ner i den syntaktiska strukturen, dvs. det är språkligt ”dolt” och får därmed ingen framskjuten position eller står i fokus. Därtill präglas ämnesplanen generellt av en hög abstraktionsnivå. Sammantaget innehåller ämnesplanen inga skrivningar som ger stöd för att inslag som exempelvis bollspel och tävlingslogiker ger stort utrymme, men det finns heller inga stöd för att de inte ska ges stort utrymme: den språkliga utformningen öppnar alltså upp för en bred tolkning av vilket innehållet i undervisningen i ämnet kan vara.


Hämta ned fulltextversionen av artikeln här!


KATARINA LUNDIN är docent i nordiska språk vid Lunds universitet och gästforskare i idrottsvetenskap vid Linnéuniversitetet. Hennes forskningsintressen är språk och språkbruk i olika idrottskontexter i skol­miljö och på fritiden samt grammatik, grammatikdidaktik och tillämpad språk­vetenskap. Vid Lunds universitet arbetar hon företrädesvis inom svensklärarutbildningen. Hon är även initiativtagare till och ansvarig för nätverket Idrott och språk/Språk i idrott (ISSI).

SUSANNE LINNÉR är universitetslektor vid Linnéuniversitetet. Hennes forskning rör lärarutbildning och skolämnet idrott och hälsa men även frågor som berör social rättvisa, hållbarhet och ledarskap inom idrottsrörelsen. Hon har genomfört pro­fessionella utvecklingskurser för lärare om social rättvisa och har konsulterats av tbildningsministeriet och lärarförbundet i frågor som rör yrkesetik och läroplansutveckling.

KATARINA SCHENKER är docent i idrotts­ve­tenskap vid Linnéuniversitetet. Hon fors­kar om sociala och politiska frågor relaterade till idrottsdidaktik inom skola, idrottsrörelse och lärarutbildning, mer spe­­cifikt mekanismer som kan medföra inklusion eller exklusion av barn och unga. Ontologiska och episte­mologiska aspekter på didaktiska val är också av intresse i detta arbete.


Läs mer på idrottsforum.orgs temasidor om

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.