Idrottsundervisning och maskulinitetens hegemoni: Genus och inflytande i gymnasieskolans ämne ”Idrott och hälsa”

uk-flagIn English

Daniel Alsarve, Johan Jakobsson & Jens Helgesson
Örebro universitet


Abstract

Den svenska gymnasieskolans mål utgår från en övergripande demokratisk strävan efter att uppmuntra jämställdhet och motverka könsstereotypa föreställningar. Men tidigare forskning visar att idrottsämnet, i olika åldrar både i Sverige och internationellt, har svårt att gestalta detta. Idrottsämnet tycks snarare främja könsstereotyper och en könshierarki där pojkar och manlighet dominerar. I denna artikel studeras lärares föreställningar om jämställdhet och hur undervisningsformen skapar betydelser av kön genom intervjuer och observationer. Syftet är att synliggöra hur kön och makt kan påverka utkomsten av en rättvis undervisning inom ramen för ämnet idrott och hälsa i gymnasieskolan. Studien tolkas med hjälp av Iris Marion Youngs och Raewyn Connells arbeten om genus och hegemonisk maskulinitet. Resultaten visar att kön och makt är skapas i specifika situationer där en prestations- och tävlingsinriktad hegemonisk maskulinitet främjas, vilket sammantaget ger en del pojkar bättre förutsättningar att gynnas i idrott och hälsas undervisning. Detta gör att undervisningen, ur ett genus- och maktperspektiv, riskerar att skapa orättvisa villkor.


Klicka här för att läsa denna referentgranskade artikel i Scandinavian Sport Studies Forum, Vol. 8 2017


Om författarna

DANIEL ALSARVE är utbildad gymnasielärare i svenska och historia och FD i historia, och är verksam som vikarierande lektor i pedagogik, Örebro universitet. Han är medlem av forskargruppen ”Critical Studies on Men and Masculinities”, Örebro universitet.

JOHAN JAKOBSSON är utbildad ämneslärare i idrott och hälsa samt historia och arbetar idag som idrotts- och SO-lärare i år 4-9 i Norrköping.

JENS HELGESSON är utbildad gymnasielärare i idrott och hälsa samt historia och arbetar idag som lärare i årskurserna 7-9.


Läs mer på idrottsforum.org om…


Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.