Varför inte göra pinnbröd på skolgården? En intervjustudie om lyckad friluftslivsundervisning i ämnet idrott och hälsa

uk-flagIn English

Patrik Jauring & Viktor Andersson
Linnéuniversitetet


Syftet med studien var att i motsats till tidigare forskning undersöka hur man som lärare i idrott och hälsa planerar och utför en välfungerande friluftslivsundervisning. Tidigare forskning visar att lärare i svenska skolor har problem att genomföra undervisningen i friluftsliv (Seger 2012; Novus 2016; Backman 2011a). Problemen som lyfts är bland annat att lärarna inte har geografiska, ekonomiska och tidsmässiga förutsättningar till att utföra friluftslivsundervisning. För studien genomfördes sex semistrukturerade intervjuer med lärare som undervisar i olika åldrar från hela Sverige och som ansåg sig själva ha eller ha haft en välfungerande friluftslivsundervisning. Intervjuerna transkriberades och tematiserades. Sedan analyserades sambandet mellan lärares vilja och dess förutsättningar utifrån kvalitativt friluftsliv och deras didaktiska val utifrån Schenkers (2011) analysmodell för idrottsdidaktik. 

Studiens resultat visar på möjligheter att se förbi de tidigare problem som lyfts. Vad studiens lärare understryker som viktigt är att arbeta utifrån progressionen delmoment till helhet och att tillägna sig gedigen kunskap om friluftslivet. Detta ger förutsättningar för att man som lärare kan anpassa undervisningen utifrån befintliga förutsättningar. Slutsatsen blev att om man som lärare tillägnar sig kunskap om friluftslivet, lyckas dela in ämnet i delmoment, ser det som något icke platsbundet och anpassar sig till sina förutsättningar går det att få till stånd en välfungerande friluftslivsundervisning.

Artikeln är en omarbetad version av författarnas examensarbete gällande välfungerande friluftslivsundervisning i ämnet idrott och hälsa


Hämta ned fulltextversionen av artikeln här!


PATRIK JAURING är nyutexaminerad ämneslärare i idrott och hälsa samt religionskunskap från Linnéuniversitetet i Växjö. Till hösten tillträder han en tjänst som lärare i idrott och hälsa samt religionskunskap på Amerikanska gymnasiet i Göteborg.

VIKTOR ANDERSSON är nyutexaminerad ämneslärare i idrott och hälsa samt historia från Linnéuniversitetet i Växjö. Till hösten tillträder han en tjänst som lärare i idrott och hälsa på SiS ungdomshem Ryds brunn i Ryd. 


Läs mer på idrottsforum.orgs temasidor om

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.