Aktuella rekommendationer för fysisk aktivitet

Ingegerd Ericsson
Docent i idrottsvetenskap


”Fysisk aktivitet förbättrar barns hjärnkapacitet och deras skolprestationer”, var ett av de ”statements” (uttalanden) som alla forskare i den danska konsensuskonferensen enades om under våren 2016. Ett dokumenterat samband mellan fysisk aktivitet och lärande, oberoende av ålder, hade redan slagits fast vid en tidigare konsensuskonferens hösten 2011, som anordnades av Kulturministeriet och Undervisningsministeriet i Danmark. Rekommendationerna från den första konferensen gav politiker i Danmark möjlighet att genomföra en utbildningsreform och en lagändring, som innebär att alla danska skolor sedan 2014 schemalägger en lektion fysisk aktivitet varje skoldag för alla danska skolelever. Lagändringen finns i § 15: ”Undervisningstiden skal tilrettelægges, så eleverne får motion og bevægelse i gennemsnitligt 45 minutter om dagen” (Undervisningsministeriet, 2016).

Under konsensuskonferensen våren 2016 redovisades bästa tillgängliga vetenskapliga belägg för effekter av fysisk aktivitet på barn och ungdomar.  Den internationella expertpanelen bestod av forskare från Storbritannien, Danmark, Norge, Finland, Sverige, Kanada och USA; sammanlagt var vi 24 forskare från åtta länder som samlades i Snekkersten på Danmarks ostkust under några fina vårdagar. Syftet var att presentera aktuellt kunskapsläge för varandra, när det gäller effekter av fysisk aktivitet för barn och unga inom våra olika forskningsområden. Därefter var uppdraget att försöka enas, dvs. komma till konsensus och formulera gemensamma slutsatser (statements). Förslag till rekommendationer för genomförande och tillämpning diskuterades också. Efter individuella presentationer och intensiva diskussioner i växelvis storgrupp och mindre temagrupper kunde vi slutligen enas om 21 punkter inom dessa fyra områden:

 1. Fitness och hälsa
 2. Lärande, kognitiv funktion och motoriska färdigheter
 3. Engagemang, motivation och psykiskt välbefinnande
 4. Social inkludering och implementering i skola och föreningsliv

En vetenskaplig artikel är publicerad online i British Journal of Sports Medicine (Bangsbo, Krustrup, Duda et al., 2016a). Rekommendationer för implementering och tillämpning finns på engelska (Bangsbo, Krustrup, Duda et al., 2016b) och danska (Bangsbo, Krustrup, Duda et al., 2016c). Tanken är att rekommendationerna ska komma till användning och vara till nytta vid planering för fysisk aktivitet i skolor och idrottsföreningar.

Konferensens resultat har fått stor medial uppmärksamhet i Danmark och andra länder, men ännu inte särskilt stor spridning i Sverige.  Här är ett axplock ur internationell press:

Fysisk aktivitet är en övergripande term, som består av många strukturerade och ostrukturerade former inom skola och på fritid, såsom idrottsundervisning, motorisk kompetens, organiserad idrottsträning, friluftsliv, simning, cykling och promenader. Här följer några utdrag ur konsensuskonferensens rekommendationer om fysisk aktivitet för barn och unga i skolan och på fritiden.

Tema 1: Fitness och hälsa

  • Barns och ungdomars konditionsnivå bör mätas för att tidigt kunna upptäcka riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdomar.
  • Feedback om förbättringar i fitness och hälsa bör ges efter träningsinsatser.
  • Smålagspel, såsom fotboll, handboll, innebandy och basket, rekommenderas för att få tydliga träningseffekter på kondition och muskelstyrka.
  • Aktiv transport till och från skolan bör uppmuntras. Att cykla, som ger större konditionsförbättring än att promenera, rekommenderas.
  • Muskelstyrka och hälsa kan förbättras genom flera olika former av fysisk aktivitet i skolan och idrottsföreningar, såsom intervallträning för att stärka skelett och muskler (exempelvis hopp, cirkelträning och bollspel).

Tema 2: Lärande, kognitiv funktion och motoriska färdigheter

  • Fysisk aktivitet kan främja skolasprestationer i vid bemärkelse. Om den gör det beror på aktivt deltagande och engagemang i den fysiska aktiviteten. Anpassade aktiviteter för att öka motivation och motorisk kompetens för att kunna delta är därför avgörande.
  • En enda session av måttligt intensiv fysisk aktivitet främjar hjärnfunktion, kognition, och skolprestationer under ungefär en timme, beroende på typen av fysisk aktivitet. Fysisk aktivitet omedelbart före en inlärningsperiod bör inte vara alltför intensiv, eftersom hög stress eller trötthet kan dämpa den positiva effekten. Ytterligare positiva effekter på minnet kan fås av fysisk aktivitet, som utförs efter lärtillfället.
  • Behärskande av grundläggande rörelseförmågor främjar kognition och skolprestationer hos barn och ungdomar. Fysisk aktivitet i skolan och på fritiden kan gynna motorisk rörelsegörmåga.
  • Motorisk screening (motorikobservationer) är ett värdefullt verktyg för att identifiera barn i behov av anpassat stöd i motorisk utveckling. Särskilda “anpassade” insatser bör utvecklas och erbjudas barn med motoriska brister i syfte att gynna motorisk utveckling och motivation för att delta i fysiska aktiviteter.
  • Skolan är den arena där det är möjligt att nå de allra flesta barn och ungdomar, även de som inte är regelbundet fysiskt aktiva. Ökat fokus på fysisk aktivitet och mer idrottsundervisning är en möjlig väg att främja motorik, skolprestationer samt motivation för att delta i fysisk aktivitet.

Tema 3: Engagemang, motivation och psykiskt välbefinnande

  • Barn och ungdomar bör ha möjlighet att delta i roliga, meningsfulla och utvecklingsmässigt anpassade fysiska aktiviteter, som ger möjlighet till positiv social interaktion.
  • Vuxna bör stärka barns och ungdomars känsla av motorisk kompetens och självbestämmande. De ska uppmuntra deras rörelseglädje och intresse för fysisk aktivitet genom att skapa miljöer som har fokus på motorisk kompetetens och som främjar inkludering, respekt och självförtroende.
  • Barn och ungdomar bör uppmuntras att vara fysiskt aktiva tillsammans med sina vänner. De ska, både i skolan och på fritiden, ha möjlighet att pröva en bred variation av olika typer av fysisk aktivitet.
  • Föräldrar bör vara goda förebilder genom att kommunicera en positiv inställning till fysisk aktivitet, vara regelbundet fysiskt aktiva samt verbalt och icke-verbalt signalera värdet av fysisk aktivitet. Utbildningsprogram för föräldrar ger möjlighet att informera dem om betydelsen av goda vanor för fysisk aktivitet.
  • Tränare och lärare bör få systematisk utbildning om principer och användbara strategier för att skapa ramar för fysisk aktivitet för barn och ungdomar, som främjar självbestämmande, har fokus på motorisk kompetens och är socialt understödjande.
  • Vuxna bör ta vara på de möjligheter som finns i barns och ungdomars engagemang i fysisk aktivitet, och lära dem färdigheter för livet, såsom tilltro till sin egen förmåga och kompetens i konfliktlösning, färdigheter som kan generaliseras eller överföras till andra områden, såsom skola, framtida arbete och familjeliv.

Tema 4: Social inkludering och implementering i skola och föreningsliv

  • Erbjud ett brett utbud av fysiska rörelseerfarenheter tidigt för alla barn (ca 2-10 år) för att utveckla grundläggande rörelseförmåga och förtrogenhet med fysisk aktivitet.
  • Erbjud en mängd idrotts- och fysiska aktiviteter som lockar och engagerar barn och ungdomar och som tar hänsyn till deras olika bakgrund och rörelseförutsättningar.
  • Erbjud en rad olika sammanhang för idrotts- och fysiska aktiviteter i syfte att stödja inkludering av barn och ungdomar i specifika aktiviteter och sammanhang som är meningsfulla för dem.
  • Uppföljande stödinsatser behövs (exempelvis fortbildning, teknisk support, resurser och vetenskapliga belägg) för att säkerställa genomförandet av ökad fysisk aktivitet i skolan och samhället.
  • Idrottsrörelsen bör utveckla strategier och riktlinjer för social integration och praxis.
  • Idrottslärare och tränare bör få utbildning och stöd i att utveckla socialt inkluderande modeller för idrottsundervisning och -träning.

Medverkande forskare

 • Anna Bugge, University of Southern Denmark, Denmark
 • Anne-Marie Elbe, University of Copenhagen, Denmark
 • Charles Hillman, University of Illinois, USA
 • Charlotte Østergaard, Metropolitan University College, Denmark
 • Craig A. Williams, University of Exeter, United Kingdom
 • Glen Nielsen, University of Copenhagen, Denmark
 • Henrik Busch, Metropolitan University College, Denmark
 • Ingegerd Ericsson, Malmö University, Sweden
 • Jasper Schipperijn, University of Southern Denmark, Denmark
 • Jens Bangsbo, University of Copenhagen, Denmark
 • Jesper Lundbye-Jensen, University of Copenhagen, Denmark
 • Jesper von Seelen, University College South Denmark, Denmark
 • Joan Duda, University of Birmingham, United Kingdom
 • Karsten Froberg, University of Southern Denmark, Denmark
 • Ken Green, University of Chester, United Kingdom
 • Lars Bo Andersen, Sogn og Fjordane University College, Norway
 • Maureen Weiss, University of Minnesota, USA
 • Patti-Jean Naylor, University of Victoria, Canada
 • Peter Krustrup, University of Copenhagen, Denmark
 • Peter Riis Hansen, Gentofte Hospital, Denmark
 • Sine Agergaard. Aarhus University, Denmark
 • Symeon Dagkas, University of East London, United Kingdom
 • Taru Lintunen, University of Jyvaskyla, Finland
 • Thomas Skovgaard, University of Southern Denmark, Denmark

Referenser

  • Bangsbo, Jens, Krustrup, Peter, Duda, Joan, Hillman, Charles, Andersen, Lars Bo, Weiss, Maureen, Williams, Craig A., Lintunen, Taru, Green, Ken, Riis Hansen, Peter, Naylor, Patti-Jean, Ericsson, Ingegerd, Nielsen, Glen, Froberg, Karsten, Bugge, Anna, Lundbye-Jensen, Jesper, Schipperijn, Jasper, Dagkas, Symeaon, Agergaard, Sine, von Seelen, Jesper, Østergaard, Charlotte, Skovgaard, Thomas, Busch, Henrik, & Elbe, Anne-Marie (2016a). Consensus statement. The Copenhagen Consensus Conference 2016: children, youth, and physical activity in schools and during leisure time. British Journal of Sports Medicine, doi:10.1136/bjsports-2016-096325. Available 2016-06-27 on http://bjsm.bmj.com/content/early/2016/05/27/bjsports-2016-096325.full
  • Ericsson, I. (2016). Motorikobservationer vid skolstarten. Skolhälsan, (2), 18-19.
  • Bangsbo, J., Krustrup, P., Duda, J., Hillman, C., Andersen, L. B., Williams, C. A., Weiss, M., Lintunen, T., Green, K., Riis Hansen, P., Naylor, P-J., Ericsson, I., Nielsen, G., Froberg, K., Bugge, A., Lundbye-Jensen, J., Schipperijn, J., Dagkas, S., Agergaard, S., von Seelen, J., Østergaard, C., Skovgaard, T., Busch, H., & Elbe, A-M. (2016b). BØRN, UNGE OG FYSISK AKTIVITET – en konsensuskonference. Köpenhamn: Institut for Idræt og Ernæring, Københavns Universitet.
  • Bangsbo, J., Krustrup, P., Duda, J., Hillman, C., Andersen, L. B., Williams, C. A., Weiss, M., Lintunen, T., Green, K., Riis Hansen, P., Naylor, P-J., Ericsson, I., Nielsen, G., Froberg, K., Bugge, A., Lundbye-Jensen, J., Schipperijn, J., Dagkas, S., Agergaard, S., von Seelen, J., Østergaard, C., Skovgaard, T., Busch, H., & Elbe, A-M. (2016c). The Copenhagen Consensus Conference 2016 – Children, Youth, and Physical Activity in Schools and during Leisure Time. Copenhagen: Copenhagen Centre for Team Sport and Health, Department of Nutrition, Exercise and Sports, University of Copenhagen.
  • Undervisningsministeriet (2016). Timetal, 15. Tillgänglig 2016-12-22 på https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=182008

Theme 1: Physical activity in children and youth: Fitness and health

Andersen LB, Riddoch C, Kriemler S & Hills A (2011). Physical activity and cardiovascular risk factors in children. Br J Sports Med 45:871-876.
Andersen LB, Lauersen JB, Brond JC, Anderssen SA, Sardinha LB, Steene-Johannessen J et al (2015). A new approach to define and diagnose cardiometabolic disorder in children. J Diabetes Res 2015:539835.
Ahler T, Bendiksen M, Krustrup P & Wedderkopp N (2012). Aerobic fitness testing in 6- to 9-year-old children: reliabili­ty and validity of a modified Yo-Yo IR1 test and the Andersen test. Eur J Appl Physiol 112:871-876.
Bendiksen M, Williams CA, Hornstrup T, Clausen H, Kloppenborg J, Shumikhin D, Brito J, Horton J, Barene S, Jackman SR & Krustrup P (2014). Heart rate response and fitness effects of various types of physical education for 8- to 9-year-old schoolchildren. Eur J Sport Sci 14:861-869.
Flint E & Cummins S (in press). Active commuting and obesity in mid-life: cross-sectional, observational evidence from UK Biobank. Lancet Diabetes Endocrinol 2016 March 16 [Epub ahead of print].
Hay J, Maximova K, Durksen A, Carson V, Rinaldi RL, Torrance B, Ball GD, Majumdar SR, Plotnikoff RC, Veugelers P, Boulé NG, Wozny P, McCargar L, Downs S, Lewanczuk R & McGavock J (2012). Physical activity intensity and car­diometabolic risk in youth. Arch Pediatr Adolesc Med 166:1022-1029.
Kriemler S, Meyer U, Martin E, Van Sluijs EMF, Andersen LB & Martin BW (2011). Effect of school-based interventions on physical activity and fitness in children and adolescents: a review of reviews and systematic update. Br J Sports Med 45:923-930.
Krustrup P, Aagaard P, Nybo L, Petersen J, Mohr M & Bangsbo J (2010). Recreational football as a health promoting activity: a topical review. Scand J Med Sci Sports 20(Suppl.1):1-13.
Krustrup P, Hansen PR, Nielsen CM, Larsen MN, Randers MB, Manniche V, Hansen L, Junge A, Dvorak J & Bangsbo J (2014). Cardiovascular adaptations to a 10-wk small-sided school football intervention for 9-10-year-old children. Scand J Med Sci Sports 24(Suppl.1):4-9.
Ortega FB, Ruiz JR, Castillo MJ, & Sjöström M (2008). Physical fitness in childhood and adolescence: a powerful marker of health. Int J Obes 32:1-11.
Ostergaard L, Borrestad LA, Tarp J & Andersen LB (2012). Bicycling to school improves the cardiometabolic risk factor profile: a randomised controlled trial. BMJ Open 2(6):e001307.
Steene-Johannessen J, Anderssen SA, Kolle E & Andersen LB (2009). Low muscle fitness is associated with metabolic risk in youth. Med Sci Sports Exerc 41:1361-1367.
Ørntoft C, Fuller CW, Larsen MN, Bangsbo J, Dvorak J & Krustrup P (in press). “FIFA 11 for Health” in Europe: II – effect on health markers and physical fitness in 10 to 12 year-old Danish school children. Br J Sports Med 2016 April 29 [E-Pub ahead of print].

 

Theme 2: Physical activity in children and youth: Cognitive functioning

Ahamed Y, Macdonald H & Reed K et al (2007). School-based physical activity does not compromise children’s acade­mic performance. Med Sci Sports Exerc 39:371-376.
Donnelly JE, Greene JL, Gibson CA, Smith BK, Washburn RA, Sullivan DK et al (2009). Physical Activity Across the Curriculum (PAAC): a randomized controlled trial to promote physical activity and diminish overweight and obesi­ty in elementary school children. Prev Med 49:336-341
Ericsson I & Karlsson M (2014). Motor Skills and School Performance in Children with Daily Physical Education in School – A Nine-Year Intervention Study. Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports 24(2):273-278.
Hillman CH, Pontifex MB, Raine L, Castelli DM, Hall EE & Kramer AF (2009). The effect of acute treadmill walking on cognitive control and academic achievement in preadolescent children. Neuroscience 159:1044-1054.
Hopkins ME, Davis FC, Vantieghem MR, Whalen PJ & Bucci DJ (2012). Differential effects of acute and regular physical exercise on cognition and affect. Neuroscience 215:59-68.
Jaakkola T, Hillman CH, Kalaja S & Liukkonen J (2015). The associations among fundamental movement skills, self-re­ported physical activity, and academic performance during junior high school in Finland. Journal of Sports Sciences 33:1719-1729.
Kantomaa MT, Stamatakis E, Kankaanpaa A, Kaakinen M, Rodriguez A, Taanila A, Ahonen T, Jarvelin MR & Tammelin T. Physical activity and obesity mediate the association between childhood motor function and adolescents’ aca­demic achievement. Proc Natl Acad Sci USA 110:1917-1922.
Mahar MT, Murphy SK, Rowe DA, Golden J, Shields AT & Raedeke TD (2006). Effects of a classroom-based program on physical activity and on-task behavior. Medicine & Science in Sports & Exercise 38:2086-2094.
Norris E, Shelton N, Dunsmuir S, Duke-Williams O & Stamatakis E (2015). Physically active lessons as physical activity and educational interventions: a systematic review of methods and results. Prev Med 72:116-125.
Pontifex MB, Saliba BJ, Raine LB, Picchietti DL & Hillman CH (2013). Exercise improves behavioral, neurophysiologic,and scholastic performance in children with ADHD. The Journal of Pediatrics 162:543-551.
Roig M, Thomas R, Mang CS, Snow NJ, Ostadan F, Boyd LA & Lundbye-Jensen J (2016). Time-dependent effects of cardiovascular exercise on memory. Exerc Sport Sci Rev 44(2):81-88.
Sallis JF, McKenzie TL & Kolody B et al (1999). Effects of health-related physical education on academic achievement: project SPARK. Res Q Exerc Sport 70:127-134.

 

Theme 3: Physical activity in children and youth: Engagement, motivation and psy­chological well-being

Balaguer I, González L, Fabra P, Castillo I, Mercé J & Duda JL (2012). Coaches’ interpersonal style, basic psychological needs and the well- and ill-being of young soccer players: A longitudinal analysis. Journal of Sports Sciences 30:1619-1629.
Danish SJ, Forneris T, Hodge K & Heke I (2004). Enhancing youth development through sport. World Leisure 46(3):38-49.
Deci EL & Ryan RM (2000). The “what” and “why” of goal pursuits: Human needs and the self-determination of be­haviour. Psychological Inquiry 11:227-268.
Duda JL & Appleton P (in press). Empowering and disempowering coaching behaviors: Conceptualization, me­asurement considerations, and Intervention Implications. In: Raab M, Wylleman P, Seiler R, Elbe A-M, & Hatzigeorgiadis A (Eds.). Sport and Exercise Psychology Research: From Theory to Practice. Elsevier.
Duda JL & Balaguer I (2007). Coach-created motivational climate. In Jowett S & Lavallee D (Eds.). Social psychology in sport (pp. 117-130). Champaign, IL: Human Kinetics.
Gould D & Carson S (2008). Life skills development through sport: Current status and future directions. Sport and Exercise Psychology Review 1:58-78.
Lintunen T & Gould D (2014). Developing social and emotional skills. In: Papaioannou A & Hackfort D (Eds). Routledge companion to sport and exercise psychology. Global perspectives and fundamental concepts (pp. 621-635). London: Routledge.
Owen B, Smith J, Lubans DR, Ng JYY & Lonsdale C (2014). Self-determined motivation and physical activity in children and adolescents: A systematic review and meta-analysis. Preventive Medicine 67(0):270-279.
Sabiston CM & Crocker PRE (2008). Exploring self-perceptions and social influences as correlates of adolescent le­isure-time physical activity. Journal of Sport & Exercise Psychology 30:3-22.
Weiss, MR, Bhalla JA & Price MS (2007). Developing positive self-perceptions through youth sport participation. In Hebestreit H & Bar-Or O (Eds.). The encyclopaedia of sports medicine, Vol. X: The young athlete (pp. 302-318). Oxford, UK: Blackwell Science, Ltd.

 

Theme 4: Physical activity in children and youth: Social inclusion and physical acti­vity implementation strategies

Engström LM (2008). Who is physically active? Cultural capital and sports participation from adolescence to middle age. A 38-year follow-up study. Physical Education & Sport Pedagogy 13(4):319-343.
Scheerder J, Vanreusel B, Beunen G, Claessens A, Renson R, Thomis M, Vanden Eynde B & Lefevre J (2008). Lifetime adherence to sport and physical activity as a goal in physical education. In search of evidence from longitudinal data. In: Seghers J & Vangrunderbeek H (Eds.). Physical Education Research. What’s the Evidence? (pp. 29-40).
Vanreusel B & Scheerder J (2016). Tracking and youth sport: The quest for lifelong adherence to sport and physical ac­tivity. In Green K and Smith A (Eds.). Routledge Handbook of Youth Sport (pp. 148-157). London: Routledge.
Naylor P, Nettlefold L & Race D et al (2015). Implementation of school based physical activity interventions: a systema­tic review. Prev. Med 72:95-115.
Russ LB, Webster CA, Beets MW & Phillips DS (2015). Systematic Review and Meta-Analysis of Multi-Component Interventions Through Schools to Increase Physical Activity. Journal of Physical Activity & Health 12(10):1436-1446.
Ridgers ND, Salmon J, Parrish A-M, Stanley RM & Okely AD (2012). Physical Activity During School Recess: A Systematic Review. American Journal of Preventive Medicine 43(3):320-328.
Dagkas S & Armour K (Eds.) (2012). Inclusion and Exclusion through Youth Sport. London: Routledge.
Dagkas S & Hunter L (2015). ‘Racialised’ pedagogic practices influencing young Muslims’ physical culture. Physical Education and Sport Pedagogy 20(5):547-558.
Frohlich KL & Abel T (2014). Environmental Justice and Health Practices: Understanding How Health Inequities Arise at the Local Level. Sociology of Health and Illness 36(2):199-212.
Nielsen G, Grønfeldt V, Støckel JT & Andersen, LB (2012). Predisposed to participate? The influence of family so­cio-economic background on children’s sports participation and daily amount of physical activity. Sport in Society 15(1):1-27.
Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.