Bortom fysisk bildning inom idrott och hälsa

🇬🇧 In English


Filip Fröberg
Institutionen för idrottsvetenskap, Malmö universitet


Denna artikel syftar till att kartlägga och förklara den psykologiska och soci­ala påverkan skolämnet idrott och hälsa (IDH) har utöver fysisk aktivitet. För att belysa det tillämpas Piagets teorier om kognitiv utveckling och lek. Därtill används en sammanfattning av ett examensarbete som genomfört en interventionsstudie om motorisk utveckling. Vidare belyses hur motorik, konstruktivism, utbildningsvetenskap och idrott förhåller sig till varandra. Det inkrementella lärandet som kräver föregående steg, konstruktion av kunskap genom aktivt engagemang med omvärlden och barns olika kognitiva krav framträder som viktiga beståndsdelar. Genom att använda piagetisk konstruktivism förs en framåtsyftande diskussion om skolämnet och dess undervisning. Fysisk inaktivitet och utebliven lek, lärarens betydande roll och kroppslig kompetens diskuteras. Ur ett utbildningsvetenskapligt perspektiv ges förklaringar till hur innehållet i IDH verkar för individens psykologiska och sociala utveckling, till exempel genom införlivande av lek. Slutligen tillkännages somliga väsentliga aspekter; innehållet av IDH är inte urholkat. Lek är djupt rotad i däggdjurs hjärnstruktur och har en avgörande betydelse för barns kognitiva och sociala utveckling, till vilken adekvat motorik förblir kedjans första länk. Utveckling av kroppslig kompetens framstår således som den mest framträdande aspekten av undervisning i IDH. Sådana förvärvade kunskaper främjar ett metalärande som tillåter vidare framåtskridande individuell psykologisk och social utveckling, långt bortom den fysiska aktiviteten som undervisningsämnet innebär.


Hämta ned fulltextversionen av artikeln här!


FILIP FRÖBERG har en lärarexamen i ämnena idrott och hälsa och engelska från Malmö universitet. Sedan avlagd examen undervisar han i idrott och hälsa i årskurs 1–7. Filip har ett intresse för att studera idrottspedagogiska och utbildnings­vetenskapliga aspekter av små barns motorikutveckling, och därtill av sambandet mellan motorik samt lek och kognitiv utveckling. Framgent planerar han att doktorera.


Läs mer på idrottsforum.orgs temasidor om


Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.