Inspirationsbok för unga blivande mästare

Stefan Wagnsson
Idrottsvetenskap, Malmöä högskola


Kirk Mango & Daveda Lamont Becoming a True Champion: Achieving Athletic Excellence from the Inside Out 240 sidor, hft. Lanham, MD: Rowman & Littlefield 2012 ISBN 978-1-4422-1406-4
Kirk Mango & Daveda Lamont
Becoming a True Champion: Achieving Athletic Excellence from the Inside Out
240 sidor, hft.
Lanham, MD: Rowman & Littlefield 2012
ISBN 978-1-4422-1406-4

Har du någonsin funderat på hur man ska gå till väga för att bli en ”riktig mästare”? En som hängivet kämpar på oavsett bakslag; som klarar av att hantera press och stress i alla möjliga och omöjliga lägen, och som med passion och hängivenhet strävar efter och alltid når sina högt uppsatta mål! Vill du ha svaret på denna fråga, ja, då är det här boken för dig! Det är åtminstone vad författarna (Kirk Mango med Daveda Lamont som ”spökskrivare”) vill få läsaren att tro, då de inledningsvis i en närmast extatisk anda försöker övertyga läsaren om att: ”…anyone can become the champion you dream of becoming – if you truly want it and are willing to take your future into your own hands and make it happen.” Som stöd i sitt mässande tar författarna inledningsvis hjälp av den flerfaldiga OS-guldmedaljören Nadia Comaneci och Major League Baseball-spelaren Phil Wunderlich, men framförallt av Kirk Mangos framgångssaga för att föra i bevis att det de skriver om verkligen fungerar i praktiken.

I det första kapitlet får läsaren återigen klart för sig att om man ska bli en framgångsrik idrottare så handlar det framförallt om att ta eget ansvar och inte skylla på omgivningen när det inte går som man har tänkt sig. För att riktigt hamra in detta budskap ges flera praktiska exempel på hur förödande det kan vara att förskjuta ansvarsperspektivet utanför individen. Precis när man som läsare förundras över det till synes oreflekterade sättet att hantera omgivningens (o)betydelse, räddas situationen upp något genom att författarna, förvisso mycket kortfattat men ändock, förtydligar att begränsningar i miljön (till exempel pressande föräldrar eller dåliga tränare), faktiskt kan ha betydelse för huruvida idrottaren kommer att bli en riktig mästare eller ej.

I nästföljande kapitlen (2-8), fokuserar författarna på de mentala aspekterna, där de med breda penseldrag redogör för vad idrottaren bör tänka på när han eller hon sätter upp mål; vikten av att vara hängiven, passionerad, disciplinerad och att drivas av en inre motivation; hur man visualiserar, fokuserar, bibehåller ett starkt självförtroende samt hanterar press, men även hur viktigt det är att ”odla karaktären” och därigenom vara ett föredöme både på och utanför den idrottsliga arenan. Som ofta i amerikansk idrottspsykologisk litteratur lyfts John Wooden (flerfaldig NBA-vinnande coach) fram som ett exempel på en person som lyckats framföra ovanstående budskap till sina spelare, vilket enligt författarna förklarar mycket av hans framgångar som coach.

I kapitlen 9-12 skiftar författarna perspektiv till att mer lyfta fram den fysiska träningsprocessens betydelse för att bli en sann mästare. Här betonas vikten av att lägga ansenlig tid åt att träna den specifika idrottens grundläggande färdigheter (till exempel dribbla, skjuta och passa i basket), att bryta ned träningsprocessen i delar och träna dessa var för sig (till exempel studspass, överhandspass, enhandspass), att sätta upp såväl kvantitativa (till exempel antal skott i korgen) som kvalitativa mål (till exempel känslan i det tekniska utförandet vid skott) med träningen och sist men inte minst att ägna tid åt och anpassa den fysiska basträningen (till exempel styrke-, spänst- och uthållighetsträning) till den specifika idrottens kravprofil.

I kapitel 13 vävs trådarna från föregående kapitel samman och bildar utgångspunkten för en träningsmodell (Circle of Achievement, COA) som kan ses som ett pedagogiskt verktyg som syftar att förenkla för läsaren att ta till sig bokens huvudsakliga budskap. Här uppmanas också läsaren att utveckla sin egen COA, där författarna med hjälp av tydliga praktiska exempel (från volleyboll och gymnastik) visar hur man kan lägga upp en träningsplanering som involverar träning av grundläggande färdigheter, träning av mer avancerade och specifika färdigheter, träning av fysiska basfärdigheter samt träning av mentala färdigheter. Till detta bifogas ett tomt träningsschema (kapitel 14) att fyllas i när helst läsaren är redo att skapa sin egen COA.

Efter att den första kväljande känslan av att vara utsatt för amerikansk kulturpropaganda har lagt sig, så börjar intrycket av att boken faktiskt kan fungera som en praktiskt användbar handbok så sakteliga att växa fram.

I de avslutande kapitlen 15-19 redogör Kirk Mango på ett mycket inlevelsefullt och fängslande sätt för sin egen framgångsresa, från att vara en ganska medioker gymnast till att vinna guldmedaljen i romerska ringar i collegemästerskapen 1979. Här knyts de tidigare beskrivna delarna ånyo ihop och ger den läsare som fortfarande inte greppat själva essensen av bokens budskap en tydlig bild av vilka faktorer som författarna menar ligger till grund för hur man lyckas som idrottare och därmed också i övriga livet!

Hur lyckas då författarna med sin mission att få varje läsare ”att bli en riktigt mästare”? Jodå, efter att den första kväljande känslan av att vara utsatt för amerikansk kulturpropaganda har lagt sig, så börjar intrycket av att boken faktiskt kan fungera som en praktiskt användbar handbok så sakteliga att växa fram. Framförallt gillar jag kapitlen som mer specifikt kopplar till Circle of Achievement (COA)-modellen, där läsaren verkligen lockas att genast sätta igång arbetet med att skapa sin egen COA-modell. Allteftersom ges också en mer nyanserad bild av vad som menas med att ”bli en riktig mästare”, där författarna lyfter fram att det främst handlar om att utveckla sin fulla inneboende potential och att inta en stark moralisk hållning såväl på som utanför den idrottsliga arenan.

En stor fördel med boken är att författarna genomgående kopplar sina tankar och idéer till goda praktiska exempel, vilket gör det lätt för läsaren att hänga med i de resonemang som förs. I de första kapitlen belyses exempelvis användandet av flera olika mentala metoder, vilka funnit stöd i forskningen som bedrivits inom det idrottspsykologiska fältet, till exempel vikten av att fokusera på process- och prestationsmål snarare än resultatmål. Lite synd bara att författarna inte bemödat sig med att referera till någon forskningsbaserad litteratur. Speciellt med tanke på att boken ändå innehåller källhänvisningar till andra självbiografier, tidningsklipp och hemsidor.

Som tidigare anförts präglas boken rakt igenom av en Anyone can do it! It´s all up to you-attityd, där reflektioner om strukturella och genetiska faktorers betydelse för att nå framgång i stort lyser med sin frånvaro. Även om författarna gör vissa trevande försök att belysa att alla inte har samma förutsättningar att lyckas, så upplevs dessa passager mer som krystade inlägg än som ärligt menade ord. Här hade jag gärna sett att det ägnats större utrymme åt att mer grundligt ventilera hur skillnader i förutsättningar kan påverka individens väg till framgång.

Sammanfattningsvis så spänner boken över ett stort fält, vilket är både dess styrka och svaghet. Styrkan ligger i att läsaren får en helhetsförståelse för vad som krävs för att nå yppersta eliten inom den valda idrottsgrenen (framförallt dock inom gymnastik); svagheten att det inte sker någon större fördjupning inom något område. Denna bok hittar därför främst sin läsare hos kategorin ungdomar som är i uppstarten av sin elitkarriär; som vill inspireras och få en ökad förståelse för vad som krävs för att bli riktigt duktig i sin idrott och som vill få handfasta praktiska tips för hur man kan gå tillväga för att optimera chanserna att nå så sin fulla potential och förhoppningsvis bli en ”riktig mästare”. Däremot har mer erfarna tränare, ledare och elitaktiva inte så mycket att hämta av att läsa denna bok – förutom en trevlig stund i läsfåtöljen.

Copyright © Stefan Wagnsson 2013

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.