Talentutvikling via studieprogrammet idrettsfag: En retrospektiv studie av unge fotballspilleres opplevelse av å kombinere videregående skole og satsning på en fotballkarriere


🇬🇧 In English

Stig Arve Sæther1, Anders Nygaard1, Bjørn Tore Johansen2 & Martin Erikstad2
1 Institutt for Sosiologi og Statsvitenskap, Norges teknisk naturvitenskapelige universitet;
2 Institutt for Idrettvitenskap og kroppsøving, Universitetet i Agder


Hensikten med denne studien var å få innsikt i hvordan unge fotballspillere har opplevd det å kombinere idrettsfaglig videregående opplæring med å være satsningsspiller på høyt nasjonalt nivå. Mer spesifikt undersøkte denne studien hvordan spillere i norsk toppfotball opplevde at et tilrettelagt skoletilbud påvirket deres muligheter til å prioritere både skole og fotball, samt hvordan skolens regulering og tilrettelegging av organisert trening påvirket deres utvikling som fotballspillere. Utvalget bestod av åtte informanter som alle tidligere hadde gått på et idrettsfaglig studieprogram i videregående skole, og var tatt opp i seniortroppen til en klubb i norsk toppfotball. Gjennom semistrukturerte intervjuer ble informantenes opplevelse av å kombinere skole og fotballsatsning undersøkt, samt hvordan tilrettelegging fra skolen sin side påvirket deres idrettslige utvikling. Resultatene viste at spillernes motiver for å velge en idrettsfaglig studieretning i hovedsak var basert på sportslige motiver og i mindre grad skolemessige. Spillerne opplevde en stor grad av tilrettelegging for sportslig utvikling med et helhetlig opplegg med kvalitetstrening ved både skole og klubb. Spillerne opplevde imidlertid at tilretteleggingen fungerte best for de beste spillerne, og at treningsbelastningen tidvis ble stor. Det ble også påpekt at enkelte lærere oppfattet at den sportslige tilretteleggingen gikk for langt, og at det ble mindre tilrettelagt for skolefagene. Oppsummert indikerer funnen at idrettsfaglig studieretninger bidrar positivt til unge fotballspilleres sportslige utvikling gjennom ekstra kvalitetstrening og tilpasset treningsbelastning, men at tilretteleggingen ikke likestilte satsningen på fotball og skole som en dual career.


Klicka här för att läsa denna referentgranskade artikel i Scandinavian Sport Studies Forum, Vol. 12 2021


STIG ARVE SÆTHER er førsteamanuensis i Idrettsvitenskap ved institutt for sosiologi og statsvitenskap ved Norges teknisk naturvitenskapelige universitet (NTNU). Hans primære forskningsfelt er talentutvikling, ungdomsidrett og idrettspsykologi, og hvor hans største forskningsprosjekt er et 10 år langt longitudinelt studie. Sæther er leder av forskningsgruppen: Ferdighets- og prestasjonsutvikling i idrett og skole.

ANDERS NYGAARD har en mastergrad i Idrettsvitenskap fra institutt for sosiologi og statsvitenskap ved Norges teknisk naturvitenskapelige universitet (NTNU). Nygaard er også en semi-profesjonell fotballspiller i OBOS-liga klubben Stjørdals-Blink.

BJØRN TORE JOHANSEN, PhD, er professor i Idrettsvitenskap ved fakultet for helse- og idrettsvitenskap ved universitetet i Agder. Hans primære forskningsfelt er idrettspsykologi, undervisning og læring i høyere utdanning og kvalitative forskningsmetoder. Han er medlem av forskningsgruppen SEP-HEP (Sport and Exercise Psychology: Health, Education, and Performance).

MARTIN ERIKSTAD er postdoktor i Idrettsvitenskap ved fakultet for helse- og idrettsvitenskap ved universitetet i Agder. Hans forskningsinteresser er sentrert rundt faktorer som påvirker idrettsutøvernes utvikling og deltakelse, og dekker emner som kompetanseutvikling, gruppedynamikk og coaching. Han er også medlem av forskningsgruppen SEP-HEP (Sport and Exercise Psychology: Health, Education, and Performance).


Läs mer på idrottsforum.org

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.