En bok om kombinationen av elitidrott och skola på grundskolenivå utifrån nya teoretiska perspektiv

Magnus Ferry
Pedagogiska institutionen, Umeå universitet


Jens Christian Nielsen & Jesper Stilling Olesen
Talentudvikling og elitesport i skolen
252 sidor, hft.
Århus: Aarhus Universitetsforlag 2019
ISBN 978-87-7184-144-2

Boken Talentudvikling og elitesport i skolen belyser en del av det förändrade danska talangutvecklingssystemet som vuxit fram under början av 2000-talet, idrottsklasser på folkeskolen (årskurs 7-10). Genom att gå i dessa klasser får utvalda talangfulla elever möjlighet att satsa på sin idrott redan under grundskolan genom ett samarbete mellan Team Danmark, specialidrottsförbund, lokala elitidrottsföreningar och utvalda skolor. Det vill säga några år tidigare än vad exempelvis erbjuds i Sverige där elitidrottsutbildningar endast erbjuds på gymnasienivå.

Praktiskt innebär idrottsklasserna i de flesta fall att de eleverna som bedömts som talanger och valts ut att delta får tillgång till morgonträningar två gånger i vecka, där fokus ligger på elevernas personliga idrottsutveckling. I vissa av de större lagidrotterna (ex. fotboll) så ansvarar de samverkande elitföreningarna, som eleverna parallellt också tränar med, för träningen, medan det i anda fall är gemensamma träningar för elever från olika idrotter och föreningar.

Boken bygger på ett fyraårigt forskningsprojekt genomfört 2013-2017 om det nya fenomenet med idrottsklasser inom den danska folkeskolen. I projektet har med en mix av datainsamlingsmetoder (enkäter, deltagande observationer och kvalitativa intervjuer) idrottsklasserna som ett nytt inslag i det danska talangutvecklingssystemet och den hybridiserade formen av nya samarbeten mellan elitidrottsföreningar, skolor och talangfulla idrottselever undersökts.

Boken bygger teoretiskt på ny-materialismen (ex. Deleuze & Guattari, 1987) och etnografiska studier (ex. Brembeck & Johansson, 2010). Inspirerad av ny-materialismen undersöks bland annat hur begreppet talang uttrycks och om talang är något som skapas, utförs eller uppmärksammas. Utifrån det etnografiska perspektivet analyseras bland annat de processer som leder till att individer förblir desamma (becoming-the-same) och individer förändrar sig (becoming-other) för att kunna uppfylla kraven på talanger. Boken utgår också från ett teoretiskt perspektiv där idrottsklassen ses som ett aktörsnätverk (ex. Latour, 2005) bestående av elever, skolor, tränare, idrotts föreningar, föräldrar mm. som på olika sätt påverkar verksamheten och synen på talanger och talangutveckling. Dessa teoretiska perspektiv i kombination med att empirin är insamlad med en mixed methods-ansats, bidrar med nya perspektiv till forskningen om talangutveckling, utbildning och dubbla karriärer

Det som upplevs särskilt positivt med boken är alla de talande citat som belyser bland annat uttagningsprocesserna och elevernas upplevelser av att delta i verksamheten och deras tankar inför framtida studier.

Författarna argumenterar i boken för att både skolan och elitidrotten har ändrats i takt med att det skapas nya relationer mellan de inblandade aktörerna inom detta nya talangutvecklingssystem. Idrottsklasserna är inte endast till för att ge talanger en tidig möjlighet att satsa på sin idrott och därmed en del av talangutvecklingssystemet. Idrottsklasserna påverkar också de rådande föreställningarna om vad en idrottstalang är samt vad talangutveckling innebär. Genom att tidigt i talangers karriärutveckling erbjuda möjligheten att läsa på en idrottsskola, skapas ett dubbelt engagemang hos de talangfulla eleverna för att engagera sig i både utbildning och idrott, det vill säga en dubbel karriär. Enligt författarna har idrottsklasserna därigenom skapat en ny standard för hur tidig talangutveckling och utbildning ska ske i Danmark, där ett engagemang i idrott och utbildning är lika viktigt.

Bokens redaktörer och huvudsakliga författare är Jesper Stilling Olesen, PhD och lektor i pedagogisk psykologi, och Jens Christian Nielsen, PhD och lektor i pedagogisk antropologi, båda vid Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse, Aarhus Universitet. Medförfattare till fyra av bokens kapitel är PhD Lotte Stausgaard Skrubbeltrang, vid Aalborg Universitet och doktoranden Martin Treumer Gregersen vid Aarhus Universitet är författare till ett av kapitlen.

Boken består av 13 kapitel som inleds med en introduktion till förändringar av det danska talangutvecklingssystemet, bakgrunden till introduktionen och etableringen av idrottsklasser i folkeskolen i och med skolreformen 2013, samt det fyraåriga forskningsprojektet bokens empiri är hämtad från. Därefter presenteras kortfattat internationell forskning om talangutveckling och de teoretiska begrepp som använts i projektet. I de följande resultatkapitlen presenteras, med empiriska exempel, bland annat upplevda problem vid introduktionen av systemet med idrottsklasser; kravet på elevernas dubbla engagemang i idrott och skola; idrottselevernas upplevelser av olika aspekter av det dubbla utbildningsspåret (idrott och skola); olika processer varigenom talanger synliggörs; samt elevernas tankar kring sin fortsatta utbildning på gymnasienivå. Boken avslutas med en analys och diskussion av idrottsklassernas roll i det nya talangutvecklingssystemet inom dansk idrott, som bland annat inneburit ett ökat och tidigare fokus på att engagerar sig i en dubbelkarriär, nya hybridiserade samarbetsformer mellan idrott och skola. samt skolan som konkurrent och partner inom talangutveckling av unga idrottare.

Boken är välskriven och dess struktur väl genomarbetad. Det som upplevs särskilt positivt med boken är alla de talande citat som belyser bland annat uttagningsprocesserna och elevernas upplevelser av att delta i verksamheten och deras tankar inför framtida studier. Genom dessa blir texten levande och verksamheten enklare att sätta sig in i.

Alla begrepp och förkortningar som används i boken är däremot inte självklara för mig som inte har fördjupade kunskaper om dansk skola och idrott och skulle behövas förtydligas i några fall.

Sammanfattningsvis bidrar boken till den befintliga forskningen inom talangutveckling och idrottsprofilerade utbildningar. Främst genom de nya teoretiska perspektiven, men också genom sitt fokus på så pass unga talanger som är i starten av sin dubbla karriär. Det ska bli intressant att få veta vilken inverkan införandet av idrottsskolorna kommer att få i ett längre perspektiv för elitidrotten i Danmark, då en så pass stor andel av de elever som deltagit i verksamheten på folkeskolen inte har för avsikt att satsa vidare under gymnasietiden, men detta är något som framtida studier får belysa.

Copyright © Magnus Ferry 2020

Referenser

Brembeck, H. & Johansson, B. (2010). “Foodscapes and Children’s Bodies”. Culture Unbound – Journal of Current Cultural Research, 2, 797-818.
Deleuze, G & Guattari, F. (1987). A Thousand Plateaus. Capitalism and schizophrenia. Minneapolis: University of Minnesota Press.
Latour, B. (2005). Reassembling the social. Oxford: Oxford University Press.

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.