Vad är ”till övervägande del”? En kvalitativ studie om hur lärare i ämnet Idrott och hälsa hanterar och tolkar gränsfallssituationer vid bedömning och betygsättning

uk-flagIn English

Ellen Elvung & Matilda Petersson
Linnéuniversitetet, Kalmar


Syftet med studien är att undersöka hur lärare förhåller sig till gränsfall vid bedömningssituationer och vid betygsättning inom ämnet Idrott och hälsa. Studien fokuserar på lärares tolkning av gränsfall vid bedömningssituationer i förhållande till värdeorden och tolkningen av vad begreppet “till övervägande del” innebär vid betygsättning av betygen B och D. Sju lärare i Idrott och hälsa på högstadiet deltog i studien. Intervjuerna var semi-strukturerade. Resultatet har tolkats med hjälp av Linde (2012) och läroplansteori. Resultatet visar att lärare använder sig av olika metoder för att hantera gränsfallssituationer vid bedömning. De arbetar förebyggande genom att delta i ämnesgrupper, filma eleverna och använda bedömningsstöd, och när gränsfall väl uppstår får eleven oftast fler möjligheter att visa sina kunskaper eller förmågor. Andra metoder när läraren är tveksam är att diskutera med kollegor, vikta kunskaper och att använda magkänslan grundad i erfarenhet och profession. Vid betygsättning utgår lärarna från att det arbetsområde som fått mest utrymme i undervisningen är det viktigaste när det kommer till att avgöra vilket betyg en elev får vid ett gränsfall. Vanligast är att delen av kunskapskraven som behandlar rörelse är det som får störst utrymme vid betygsättningen.


Hämta ned fulltextversionen av artikeln här!


ELLEN ELVUNG och MATILDA PETERSSON studerar till ämneslärare i Idrott och hälsa och Matematik på Linnéuniversitetet i Kalmar. Artikeln är en omarbetad version av deras C-uppsats gällande gränsfall vid bedömning och betygsättning i Idrott och hälsa. Idén uppkom under deras verksamhetsförlagda utbildning då olika sätt att bedöma och betygsätta observerades. På fritiden sysslar Matilda med golf och Ellen med distansritt.


Läs mer på idrottsforum.orgs temasidor om

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.