Praktiska tillämpningar överväger på bekostnad av teoretisk fördjupning

Joakim Ingrell
Institutionen för idrottsvetenskap, Malmö högskola


Sofia Bunke, Anna Lohmann & Charlotte Wennberg En vinnande väg: Idrottspsykologi för gymnasiet 152 sidor, hft., ill. Stockholm: SISU Idrottsböcker 2013 ISBN 978-91-86323-71-4
Sofia Bunke, Anna Lohmann & Charlotte Wennberg
En vinnande väg: Idrottspsykologi för gymnasiet
152 sidor, hft., ill.
Stockholm: SISU Idrottsböcker 2013
ISBN 978-91-86323-71-4

En vinnande väg: Idrottspsykologi för gymnasiet är ytterligare en i raden av böcker som utger sig för att fördjupa elevers kunskap om idrottspsykologi och därmed också deras medvetenhet och självkännedom om ämnet. Anledningen till bokens uppkomst är, enligt författarna, ett stort behov av en ny kursbok i idrottspsykologi för gymnasiet. Detta ställer jag mig frågande till då det redan finns kurslitteratur för just denna målgrupp med samma innehåll. Författare är Sofia Bunke, Anna Lohmann och Charlotte Wenberg. Bunke är universitetslektor i idrottspsykologi vid Lunds universitet med 12 års erfarenhet av undervisning på gymnasiet i ämnet idrottspsykologi. Lohman och Wenberg är båda gymnasielärare i idrottspsykologi sedan flera år tillbaka i Lund.

Innehållsligt är boken uppdelad i två delar. I den första presenterar författarna olika idrottspsykologiska användningsområde. Områdena som författarna väljer att presentera är motivation, självförtroende, koncentration, grupper och ledarskap samt karriärutveckling, men valet att presentera just dessa områden motiveras ej.

Författarna hävdar också att boken har en vetenskaplig grund och visst är det så. Det som saknas är en (ännu) tydligare fokusering på forskning inom en skandinaviska kontexten. Mycket av de teorier och riktlinjer som används i boken är framtagna ur forskning gjord utanför den skandinaviska kontexten, och mer ingående kulturell reflektion hade varit önskvärd. Det sker en del forskning i Danmark, Norge och Sverige inom området som hade varit intressant att lyfta fram.

Andra delen av boken har en tillämpad inriktning och i denna presenteras idrottspsykologiska tekniker som eleverna kan använda sig av för att till exempel stärka motivation och självförtroende, i form av

 •   målsättning
 •   inre samtal
 •   mental simulering
 •   Spänningsreglering

Tyngdpunkten ligger vid att beskriva varför, hur och när dessa tekniker ska implementeras. Det som saknas i denna del av boken är ett sätt att utveckla studenternas förmåga att utvärdera beskrivna tekniker så att medvetenheten ökar.

Boken sägs vara anpassad till sin målgrupp, det vill säga elever på gymnasiet, genom att fallbeskrivningar och diskussionsfrågor är framtagna utifrån ungdomars perspektiv. Vidare är bokens layout färgglad med lite text och mycket bilder och modeller. Allt för att tillgodose den gymnasiala efterfrågan på kurslitteratur.

En ny och trevlig detalj är att två idrottspsykologiska rådgivare, Karin Moesch och Sverker Fryklund, svarar på tillämpade frågeställningar i varje kapitel.

Som tidigare nämnts ber författarna läsaren att förhålla sig kritisk till innehållet, men de lyckas inte själv göra detsamma. Istället presenteras olika teorier i förhållande till olika idrottspsykologiska användningsområde rakt upp och ner utan någon form av kritisk reflektion. Ok då, vid ett tillfälle erbjuder författarna läsaren ett exempel på kritisk reflektion i samband med presentationen av en idrottspsykologisk teknik.

Då en stor del av boken innehåll har sin tyngdpunkt vid praktiska tillämpningar ställer jag mig frågande till huruvida den uppfyller huvudsyftet att fördjupa elevernas kunskap om idrottspsykologi. Detta kan givetvis argumenteras utifrån elevernas tidigare kunskap inom området, med då boken snarare skrapar på ytan gällande olika idrottspsykologiska användningsområden och tekniker skulle jag personligen snarare säga att den syftar till att introducera läsaren till idrottspsykologi. Läs boken för att bilda er en egen uppfattning.

Copyright © Joakim Ingrell 2014

Print Friendly, PDF & Email

1 COMMENT

 1. Hej Joakim,
  Mitt namn är Johan och jag är ämneslärare i idrott och hälsa samt psykologi. Jag har några reflektioner på din recension:

  “Anledningen till bokens uppkomst är, enligt författarna, ett stort behov av en ny kursbok i idrottspsykologi för gymnasiet. Detta ställer jag mig frågande till då det redan finns kurslitteratur för just denna målgrupp med samma innehåll.”

  – Hur kan du ställa dig frågande till att man berikar utbud och alternativ för undervisande lärare i ett område. Om något är det väl positivt med mångfald, det ökar förutsättningarna för att pedagogerna ska kunna välja material som passar dem och deras elever så bra som möjligt.

  “Då en stor del av boken innehåll har sin tyngdpunkt vid praktiska tillämpningar ställer jag mig frågande till huruvida den uppfyller huvudsyftet att fördjupa elevernas kunskap om idrottspsykologi”.

  – Fördjupning är ett relativt begrepp. I inledningen till kursbeskrivningen för Psykologi 2b, står det på Skolverkets hemsida följande formulering: ”I kursen behandlas fördjupade kunskaper i ämnet.” Därefter nämns idrottspsykologi som ett av många tillämpningsområden. Idrottspsykologi används som en fördjupning inom psykologi, i förhållande till de uppsatta ramarna för vad kursen Psykologi 2b ska innehålla.

  “Som tidigare nämnts ber författarna läsaren att förhålla sig kritisk till innehållet, men de lyckas inte själv göra detsamma. Istället presenteras olika teorier i förhållande till olika idrottspsykologiska användningsområde rakt upp och ner utan någon form av kritisk reflektion”.

  – Att utveckla elevers förmåga till att utvärdera och kritisera tekniker eller metoder, är något varje undervisande lärare bör göra oavsett vilket ämne den undervisar i. En kursbok, häfte, film, text, krönika kan skapa möjligheter för lärare att utveckla denna förmåga. Det är inte respektive författares uppgift att beskriva hur läsaren ska utvärdera stoffet, det ligger i lärarens ansvarsområde.

  Dessutom finns även en lärarhandledning kopplad till boken, som är en stor hjälp när man vill arbeta med just ett kritiskt förhållningssätt. Som jag ser det har författarna skrivit boken utifrån ett lärandeperspektiv. Jag utgår därmed ifrån att det är ett medvetet val att inte beskriva kritik som forskarsamhället har kommit fram till utan att istället skapa förutsättningar för elevernas självständiga reflektioner.

  Om det inte framgår från mina kommenterarer så vill jag understryka att jag tycker “en vinnande väg” är ett utomordentligt läromedel som jag mer än gärna rekommenderar till mina undervisande kolleger.

  / Johan

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.