Språkbruk och idrott: En studie av språkhandlingar i fyra olika idrottskontexter

uk-flagIn English

Katarina Lundin
Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet


Foto: Anders Andersson/Studentlitteratur AB

I denna artikel presenterar jag resultaten från en jämförande studie mellan två projekt om språkbruk i idrottskontext. Det ena projektet har undersökt träningspass i idrotterna friidrott, jujutsu och gymnastik, och det andra har undersökt undervisning i Idrott och hälsa i en förberedelseklass för nyanlända elever. Fokus ligger på tränarnas respektive idrottslärarnas verbalspråkliga kommunikation med de tränande barnen/eleverna.

De teoretiska utgångspunkterna är en språkvetenskaplig analys av språkhandlingar (Teleman et al 1999) och begreppen klassifikation, inramning och kod (Bernstein 1973 och framåt). Det framgår tydligt att det med varje urskiljbar likhet i de olika kontexterna följer en avgörande olikhet, framför för möjligheten att använda verbalspråket för instruktioner och kroppsspråket som komplement till det talade språket men även för målet med idrottslärarens respektive tränarnas tränings- respektive undervisningspass. Sammantaget får olikheterna konsekvenser för progressionen och progressionstanken i de olika kontexterna.


Hämta ned fulltextversionen av artikeln här!


KATARINA LUNDIN är docent i nordiska språk vid Lunds universitet. Hon forskar om språkbruk i en- och flerspråkiga idrottskontexter, i såväl skolans som föreningsidrottens regi, med fokus på kommunikationen mellan tränare och tränande barn och ungdomar. Ett annat forskningsområde är språkdidaktik inom lärarutbildningen. Hon har författat flera forskningsbaserade läromedel och är vetenskaplig ledare för Skolverkets framtagande av moduler för språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt för lärare som undervisar nyanlända elever, bland annat i skolämnet Idrott och hälsa.


Läs mer på idrottsforum.orgs temasidor om

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.