Att elitsimma eller inte elitsimma? En kvalitativ intervjustudie om varför elitsatsande simmare inom idrottsgymnasium slutar simma

0
29

🇬🇧 In English


Dylan Saleh & Jørgen Bagger Kjær
Institutionen för idrottsvetenskap, Linnéuniversitetet


Syftet med studien är att undersöka före detta elitsatsande simmares upplevelse av avslutsprocessen inom idrottsgymnasiet och förstå varför de väljer att hoppa av. För att besvara detta baseras studien på nio intervjuer med elitsatsande simmare som ingått i idrottsgymnasium men valt att hoppa av under gymnasietiden eller direkt efter. Vidare analyseras detta med hjälp av två teoretiska ramverk, Ebaughs beslutsprocess och push/pull/anti-push/anti-pull-modellen.

Resultatet visar att beslutet om avhoppet kommer fram som mångfasetterat och komplext där från en och upp till fyra olika faktorer sammantaget utgör underlag för beslutet. Faktorerna innehåller de två push-faktorerna missnöje med tränare och utebliven utveckling, samt de två pull-faktorerna sociala anledningar utanför idrotten och studier. Dessa faktorer var i högre grad kopplade till faktorer inom rtamen för simklubbens kontroll och i mindre grad kopplade till stödet från idrottsgymnasiet. Däremot, i linje med Henriksen (2010a, 2010b) bör dessa två miljöer samarbeta för att erbjuda en holistisk utvecklingsmiljö för idrottaren och därmed ha möjligheten att motverka avhoppet. Glädjen inom simningen och tränarens roll betonas också som värdefulla i motverkandet av avhoppet. Därutöver ger studien ett teoretiskt bidrag till Ebaughs beslutsprocess genom att föreslå en särskiljning mellan kortsiktiga och långsiktiga alternativ. Resultaten visar att simmarna inte hade några alternativ att söka kortsiktigt utöver att gå klart gymnasiet. Istället sökte de långsiktiga alternativ genom fortsatta studier efter idrottsgymnasiet men utan idrotten.


Hämta ned fulltextversionen av artikeln här!


DYLAN SALEH är simtränare vid Mölndals Allmänna Simsällskap. Han har en kandidatexamen inom idrottsvetenskap med inriktning Coaching och Sport Management från Linnéuniversitetet. Han har skrivit sin första forskningsartikel vars innehåll blev prisad som Outstanding Qualitative Sports and Society Research av Ohio State University. Till hösten startar han sina masterstudier på Linnéuniversitetet.

JØRGEN BAGGER KJÆR är universitetslektor på institutionen för idrottsvetenskap vid Linnéuniversitetet. Han har en B.Sc. och M.Sc. från Københavns Universitet, Danmark och en M.A från George Washington University, USA. Han tog sin Ph.D vid George Mason University, USA. Han forskar inom effektiv idrottscoachning, ungdomsidrott och professionaliseringsprocessen inom idrotten. Han stöttar även idrottscoacher genom Linnéuniversitetets kandidat- och masterprogram samt professionella utvecklingskurser.


Läs mer på idrottsforum.orgs temasidor om


Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.