Grundfølelsernes liv og funktion i idræts- og bevægelsesundervisning – et allestedsnærværende læringspotentiale

Helle Winther
Institut for Idræt og Ernæring, Københavns Universitet


I sin nya artikel för idrottsforum.org ger sig Helle Winther i kast med det komplexa sambandet mellan kropp, rörelse och känslor, och hur de samspelar i lärandesituationer – speciellt, som sig bör i det här sammanhanget, i samband med idrottsundervisning. Artikeln, och dess tankar om känslornas liv och funktion i fysiska situationer, har utvecklats ur forskningsprojektet Embodiment in Education och har här skrivits för att kunna användas i idrottslärarundervisningen. De känslor som alltid, i varierande grad, är närvarande i det författaren metaforiskt kallar ”idrætsrummet”, och som diskuteras mer ingående, är rädsla, vrede, sorg och glädje. Genom att använda praxisnära berättelser från människor som är eller varit i idrottsrummet visar Winther att det rummet också är ett känslorum, och hon understryker vikten av att de studerade känslorna och deras uttryck i kropp och rörelse kan rätt förstås av de som är satta att undervisa idrottslärarstudenter. I det sammanhanget kopplar författaren resonemanget till begreppet professionspersonlig ledarkompetens som hon ingående behandlar i boken Kroppens sprog i professionel praksis: Om kontakt, nærvær, lederskab og personlig kommunikation från 2012 och som recenserades på idrottsforum.org av Håkan Larsson året efter.


Hämta ned fulltextversionen av artikeln här!


HELLE WINTHER er Lektor Ph.d. ved Institut for Idræt og Ernæring. Københavns Universitet. Hun er desuden eksamineret danse- og kropspsykoterapeut. Helle underviser og forsker i dans, leg, bevægelsespsykologi og kroppers sprog professionel praksis. Hun er forfatter, medforfatter og redaktør på seks bøger og antologier og har publiceret et stort antal danske og internationale videnskabelige artikler. Helle har desuden moddtaget tre underviserpriser. Herunder en ”Harald”, prisen som årets underviser på Københavns Universitet 2010.


Läs denna artikel på svenska.

Läs mer på idrottsforum.orgs temasidor om

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.