Grundläggande känslors liv och funktion i undervisningen i idrott och rörelse – en ständig möjlighet till lärande

Helle Winther
Institut for Idræt og Ernæring, Københavns Universitet
Marjanna de Jong
Översättning från danskan


I den här artikeln ger sig Helle Winther i kast med det komplexa sambandet mellan kropp, rörelse och känslor, och hur de samspelar i lärandesituationer – speciellt, som sig bör i det här sammanhanget, i samband med idrottsundervisning. Artikeln, och dess tankar om känslornas liv och funktion i fysiska situationer, har utvecklats ur forskningsprojektet Embodiment in Education och har här skrivits för att kunna användas i idrottslärarundervisningen. De känslor som alltid, i varierande grad, är närvarande i det författaren metaforiskt kallar ”idrætsrummet”, och som diskuteras mer ingående, är rädsla, vrede, sorg, glädje och kärlek. Genom att använda praxisnära berättelser från människor som är eller varit i idrottsrummet visar Winther att det rummet också är ett känslorum, och hon understryker vikten av att de studerade känslorna och deras uttryck i kropp och rörelse kan rätt förstås av de som är satta att undervisa idrottslärarstudenter. I det sammanhanget kopplar författaren resonemanget till begreppet professionspersonlig ledarkompetens som hon ingående behandlar i boken Kroppens sprog i professionel praksis: Om kontakt, nærvær, lederskab og personlig kommunikation från 2012 och som recenserades på idrottsforum.org av Håkan Larsson året efter.


Hämta ned fulltextversionen av artikeln här!


HELLE WINTHER är fil.dr. och universitetslektor vid Institut for Idræt og Ernæring vid Københavns Universitet. Hon har dessutom avlagt examen som dans- och kroppspsykoterapeut. Helle undervisar i och forskar om dans, lek, rörelsepsykologi och kroppens språk i professionell praxis. Hon är författare, medförfattare och redaktör av sex böcker och antologier och har publicerat ett stort antal danska och internationella vetenskapliga artiklar. Helle har mottagit tre utmärkelser som undervisare, däribland en ”Harald”, priset som årets undervisare på Københavns Universitet 2010.

MARJANNA DE JONG är fil. dr. i stadsbyggnad och universitetslektor em. i pedagogik vid Institutionen Barn, unga, samhälle, Lärande och Smhälle, Malmö högskola. Hon har undervisat i pedagogik och forskat om samspelet mellan människa och fysisk miljö speciellt i förskolor och skolor. Marjanna har publicerat en rad rapporter, konferensbidrag och medverkat i flera antologier.


Läs denna artikel på danska.

Läs mer på idrottsforum.orgs temasidor om

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.