Återkoppling till tränande barn – hur och varför?

uk-flagIn English

Katarina Lundin
Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet


Foto: Anders Andersson/Studentlitteratur AB

Barn som tränar idrott på sin fritid förväntas genomföra olika övningar enligt tränarnas instruktioner. På motsvarande sätt förväntar sig barnen någon form av återkoppling efter övningen. I denna artikel presenteras resultatet från en studie av tränares återkoppling till tränande barn under träningspass i idrotterna friidrott, jujutsu och gymnastik. I studien undersöks hur tränarnas återkoppling till barnen är formulerad till innehåll och uttryckssätt. 

I artikeln använder författaren Hattie & Timperleys (2007) modell för återkoppling. Modellen utgår från återkoppling till texter skrivna av studenter i högre utbildning, men i en något modifierad version är den applicerbar även på återkoppling i idrottskontext. Ett tydligt resultat är tränarnas strävan att ge såväl uppskattande som utvecklande återkoppling (ett salutogent förhållningssätt). Ett annat tydligt resultat är att det finns stora skillnader i hur återkopplingen formuleras – inte minst när det gäller hur specifik den är – och ofta formuleras återkopplingen som nya instruktioner. En förutsättning för en effektiv återkoppling är att tränarnas instruktion inför övningen är tydlig samt att återkopplingen verak vara specifik, målinriktad och rimlig i förhållande till de tränande barnens nuvarande förmåga.


Hämta ned fulltextversionen av artikeln här!


KATARINA LUNDIN är docent i nordiska språk vid Lunds universitet och under året 2020 gästforskare i idrottsvetenskap vid Linnéuniversitet. Hon forskar om språkbruk i en- och flerspråkiga idrottskontexter, i såväl skolans som förenings­idrottens regi, och fokuserar på kommunikationen mellan tränare och tränande barn respektive idrottslärare och elever. Ett annat forskningsområde är språkdidaktik inom lärarutbildningen, och Lundin har författat flera forskningsbaserade läromedel för svensklärarstudenter. Därtill har hon varit vetenskaplig ledare för ett av Skolverket initierat projekt om språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt för yrkesverksamma lärare som undervisar nyanlända elever, bland annat i skolämnet Idrott och hälsa.


Läs mer på idrottsforum.orgs temasidor om

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.