More

  The Meeting between Physical Education and Health in School, and a Nursing Home

  This study by Dastan Rashid, Timmy Nilsson & Mikael Londos aims to describe and problematize pupils’ and teachers’ experiences of an ongoing school project about values education in relation to teaching. The school project is designed so that pupils in grades 4–6, aged 11–13, can plan, lead and carry out physical activities with the elderly in a nursing home. The school project has also contributed to the pupils becoming more active in and out of school, reaching a social maturity and gaining a lifelong perspective on physical activity.

  Equal Abilities – The Swedish Parasport Federation and the Inclusion Process

  The aim of this study by Madelene Nordlund, Kim Wickman and Staffan Karp was to map the major organizational change that is currently taking place in Swedish sports, with people labelled with disabilities leaving the Swedish Para-sport Federation (SPF) to participate in mainstream sports under the Swedish Sports Confederation. The study aimed to outline the expectations of this ongoing process of the stakeholders of the SPF.

  Att elitsimma eller inte elitsimma? En kvalitativ intervjustudie om varför elitsatsande simmare inom idrottsgymnasium...

  Syftet med Dylan Salehs och Jørgen Kjærs studie var att undersöka före detta elitsatsande simmares upplevelse av avslutsprocessen inom idrottsgymnasiset och förstå varför de väljer att hoppa av. För att besvara detta baseras studien på nio intervjuer med elitsatsande simmare som ingått i idrottsgymnasium men valt att hoppa av under gymnasietiden eller direkt efter. Vidare analyseras detta med hjälp av två teoretiska ramverk, Ebaughs beslutsprocess och push/pull/anti-push/anti-pull-modellen.

  To swim or not to swim? A qualitative interview study on why elite swimmers...

  The aim of Dylan Saleh’s and Jørgen Kjær’s study is to examine how former elite swimmers experience the process of dropout when in sports high schools, and understand why these swimmers quit. To answer the research question the research team interviewed 9 elite swimmers who choose to drop out during or right after their time at a sports high school. The data was analyzed based on two theoretical frameworks, Ebaugh's decision-making process and the push/pull/anti-push/anti-pull model.

  Reflections from CrossFitters on the themes of body and community

  What are the reflections of a selection of CrossFitters with regard to body ideals, body-image pressure and community? In this study by Arild Boge, Ove Olsen Sæle and Hilde Stokvold Gundersen, semi-structured interviews were conducted with a selection of participants who train at a CrossFit centre in Norway. The conclusion of the study is that the unique training form and architectural design of CrossFit appear to contribute to little body-image pressure and less focus on the ideal body.

  Sverige – padelns andra hem: Essä söker nya perspektiv om idrottspandemin som tagit Europa...

  Syftet med Johan Carlssons artikel är genomlysa befintlig kunskap och diskurser och fördjupa diskussionerna om fenomenet padel. Texten har tre avdelningar: 1) Padelns historia i världen och Sverige, 2) Psykologiska och sociologiska perspektiv och 3) Varför Sverige är ledande i den andra vågen av padel som skett de senaste fem-tio åren. Ett samspel mellan ett framsynt svenskt entreprenörskap, en särskild svensk inomhusträningskultur och landets hantering av coronapandemin diskuteras som de viktigaste faktorerna.

  Sweden – the second home of padel: Essay seeks new perspectives on the sports...

  🇸🇪 Summary in Swedish Johan Carlsson Department of Sport Sciences, Malmö University What must be considered a veritable padel fever is keeping large parts of Europe, especially Sweden,...

  Online Learning in Swedish Physical Education and Health during COVID-19: An Opportunity for a...

  The aim of this study by Annie Andersson and Emelie Liljeström was to understand and highlight in what ways the digitalization forced by the pandemic has affected and challenged the traditional teaching practices among upper secondary school teachers in physical education and health. Eight teachers from different schools and cities were interviewed. The interviews were semi-structured and categorized into two themes: lesson content and digitalization, before, during and after the forced digitalization.

  En kommersialiserad svensk idrottsmodell: En jämförande analys med Japan

  I den här artikeln av Björn Horgby och Christer Ericsson diskuteras och jämförs styrningen av svenska och japanska fotbollsklubbar utifrån de tre logikerna: den demokratiska logiken, tävlingslogiken och den kommersiella logiken. Dessa logiker påverkade klubbarnas verksamhet, både manliga och kvinnliga, och resulterade i olika typer av åtgärder och främjade olika former av maktutövning. Författarna diskuterar en styrmodell baserad på den företagsstyrda modellen.

  A commercialized Swedish sports model: A comparative analysis with Japan

  In this article by Björn Horgby and Christer Ericsson, the governance of Swedish and Japanese football clubs is discussed and compared based on the three logics: the democratic logic, the logic of competition and the commercial logic. These logics influenced the activities of clubs, both male and female, and resulted in different types of actions and promoted various forms of power. The authors discuss a governance model based on the company-controlled model.
  Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial