More

  Barn- och ungdomsidrottens entreprenörer på en kommersiell spelplan – en positioneringsanalys

  I den här artikeln undersöker Jesper Karlsson och kollegor hur kommersiella idrottsentreprenörer inom barn- och ungdomsidrott positionerar sig själva och sina verksamheter i förhållande till den svenska föreningsidrotten. Här studeras olika positioner som entreprenörer intar i relation till barn- och ungdomsidrotten och diskurserna som omgärdar den utifrån entreprenörers perspektiv. Sammanfattningsvis positionerar entreprenörerna sig inte som ett hot mot den svenska idrottsrörelsen.

  Child and youth sports entrepreneurs on a commercial playing field – a positioning analysis

  In this article, Jesper Karlsson and colleagues investigate how commercial sports entrepreneurs in children’s and youth sports position themselves and their businesses in relation to Swedish association sports. Here, different positions that entrepreneurs take in relation to children's and youth sports and the discourses that surround it from the perspective of entrepreneurs are studied. In summary, the entrepreneurs do not position themselves as a threat to the Swedish sports movement.

  Reversal, normalization and self-care – three logics of countering body shame through fitness activities...

  This article by Carsten Stage and Stinne Bach Nielsen explores the relationship between body shame and fitness through interviews with 20 young Danes (age 15–24) who use a fitness centre at least twice a week as part of a process of self-defined bodily transformation. The analysis shows that body shame is a well-known feeling for a vast majority of the informants and that fitness is used by them to counter body shame in three ways that are analyzed in the article.

  How Do Preservice Teachers Produce and Reproduce Knowledge When Participating in a Subject Matter...

  The aim of the study is to empirically explore, from a transactional approach, what happens in learning occasions when preservice teachers (PSTs) participate in a physical education teacher education (PETE) subject matter course. A practical epistemology analysis was used to explore how knowledge is produced and reproduced in PETE lessons. Two major themes were found in the analysis: indeterminate situations connected to (a) PSTs developing movement capability and (b) PSTs developing a teacher’s perspective.

  ‘The only person you can delegate tasks to is yourself’: Leadership challenges and turnover...

  Between 2015 and 2019, 52 per cent of the Secretary Generals (SGs) of Norwegian sport federations left their positions. The rate is significantly higher than in the Norwegian labour market in general and poses a further difficulty for a Norwegian sport system already facing many challenges. This article by Hans Erik Næss and Tor Anders Hanssen examines why this is the case. The article provides a contribution to sport leadership research and shows how the lack of continuity among SGs in national sport federations demonstrates the need for organisational change.

  Hur skapar man en trygg och säker idrottsförening?

  Tomas Petersons artikel presenterar hans utvärdering av handbollsklubben HK Malmös projekt i syfte att stödja föreningens ambition att anpassa sin verksamhet i enlighet med RF:s Strategi 2025. Arbetet har främst varit inriktad mot frågor som berör föreningens värdegrund, genom att skapa trygga idrottsmiljöer för föreningen, dess medlemmar och samverkanspartners. I artikeln presenteras de olika insatser dom gjorts och hur enskilda aktörer i föreningen ser på projektarbetet och dess resultat.

  How do you create a safe and secure sports club?

  Tomas Peterson's article presents his evaluation of the handball club HK Malmö’s project with the aim of supporting the association's ambition to adapt its operations in accordance with the Swedish SportConfederation's Strategy 2025. The work has mainly been focused on issues that affect the club's core values, by creating safe sports environments for the association, its members and collaboration partners. The article presents the various efforts made and how individual actors in the association view the project work and its results.

  Bortom fysisk bildning inom idrott och hälsa

  Filip Fröbergs artikel syftar till att kartlägga och förklara den psykologiska och soci­ala påverkan skolämnet idrott och hälsa har utöver fysisk aktivitet. För att belysa det tillämpas Piagets teorier om kognitiv utveckling och lek. Därtill används en sammanfattning av ett examensarbete som genomfört en interventionsstudie om motorisk utveckling. Vidare belyses hur motorik, konstruktivism, utbildningsvetenskap och idrott förhåller sig till varandra.

  School physical education – beyond physical activity

  Filip Fröberg’s article aims to map and describe the psychological and social impact of physical education (PE) beyond physical activity. To elicit this, the article applies Piaget’s theories of cognitive development and play. Moreover, a summary of a degree project which conducted an intervention study on motor development is utilized. Furthermore, how motor skills, constructivism, educational science, and PE relate to one another is elucidated.

  Sosial inkludering i e-sport

  Syftet med Vegard Berglunds och Anne Tjønndals studie är att undersöka social integration inom e-sport och sociala bieffekter av deltagande i organiserad e-sport. De har studerat detta genom kvalitativa intervjuer med fem ledare i norska e-sportklubbar, och forskningsfrågan som utforskas är: vilka erfarenheter har ledare för norska e-sportklubbar av social inkludering och sociala bieffekter av e-sport för unga? Resultaten visar att deltagande i e-sport bidrar till samma sociala bieffekter som tillskrivs andra, traditionella sporter.
  Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial