Idrottslärarstudenten vid GIH

Jane Meckbach & Ingemar Wedman
Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm

”Idrott & hälsa i skolan – en ödesfråga för folkhälsan i Sverige” – på det temat hålls ett möte för beslutsfattare och forskare den 7 februari 2007 på Karolinska institutet i Stockholm. Det råder en närmast bedövande konsensus bland alla som sysslar med hälsa i något hänseende att fysisk aktivitet är den i särklass mest avgörande faktorn för ett hälsosamt liv. Och idag, med allt fler överviktiga och till och med feta barn, så ses skolans idrottslektioner, skolämnet Idrott & hälsa, som ett väsentligt verktyg för att kunna handskas med det här problemet. Goda erfarenheter av idrottslektioner i skolan är en hyfsat säker indikator på att man ägnar sig åt regelbunden motion upp i medelåldern och senare. Idrott & hälsa i skolan är viktigt, och viktiga är också de människor som ska fostra våra ungdomar till goda och hälsosamma idrottare, nämligen idrottslärarna. Och viktig blir därmed, i förlängningen, utbildningen av idrottslärare.

Den äldsta, och på anor rika, institutionen i Sverige för utbildning av idrottslärare (en gång titulerade gymnastikdirektörer!) är Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm, som nyligen fått återta sitt gamla (om än ej ursprungliga) namn efter att en period ha kallat sig Idrottshögskolan. Här bedrivs ett kontinuerligt arbete med att förbättra utbildningen, för att i nästa led få en förbättrad undervisning för svenska skolbarn. Ett led i detta utvecklingsarbete är processen för att ta fram ett mätinstrument som ska användas för att utvinna relevant information om den blivande studenten utöver de uppgifter som framkommer till följd av antagningsförfarandet. Dessa nya, diagnostiska data ska sedan ligga till grund för en mer individuellt utformad utbildning av idrottslärare.

Ett första steg togs under 2005, med en enkät till ett antal studenter vid GIH efter deras första år, med frågor som syftade till att samla in diagnostisk information om studenterna. Enkätstudien, vars resultat redovisas i Jane Meckbachs och Ingemar Wedmans artikel i denna uppdatering, ska ses som en pilotstudie inför en nationell undersökning som inkluderar samtliga 16 idrottslärarutbildningar i Sverige, med det slutgiltiga målet att få fram ett natiionellt diagnostiskt mätinstrument för nya idrottslärarstudenter.Introduktion

På uppdrag av Lärarutbildningsnämnden[1] vid Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH) [2] och efter tidigare diskussioner inom en nationell samrådsgrupp inom lärarutbildning för Idrott och Hälsa i Sverige har vi fått uppgiften att beskriva studenten vid GIH i Stockholm. Vi har gjort detta i en första fas som vi i denna artikel redovisar med hjälp av lärarstudenter under sitt första studerandeår vid GIH. Vi har så här långt utarbetat en plan för datainsamling och förberett ett formulär avseende diagnostisk information. Formuläret i sin preliminära form delades ut till studenter vid lärosätet efter ett års studier (maj 2005).

Resultaten är för GIH:s räkning intressanta av flera skäl. Ett sådant är att dokumentera de erfarenheter som våra studenter för med sig till den undervisning i idrott och hälsa som bedrivs såväl inom grund- och gymnasieskolan som vid lärarutbildningen. Ett annat skäl är att lägga en grund för en nationell diagnostik av studenter med idrottslärarinriktning. Resultaten från den enkät som här har använts borde som vi förstår det få direkta konsekvenser på både upplägg, innehåll och genomförande av undervisningen, också i ett nationellt perspektiv, men också ge en grund för diskussioner om likheter och olikheter mellan olika studieorter.

Bakgrund – lärarutbildning med fokus på idrott och hälsa

Världens äldsta idrottslärarutbildning återfinns vid GIH i Stockholm. Den etablerades redan 1813 av Per-Henrik Ling under dåvarande namnet Gymnastiska Centralinstitutet (GCI). I dag är vår högskola inte den enda som utbildar lärare i idrott och hälsa. Låt oss ge en kort historisk tillbakablick av idrottslärarutbildningens utveckling i Sverige. Den andra idrottslärarutbildningen etablerades i Örebro 1966 (GIH-Ö). 1993 startades idrottslärarutbildningar vid Göteborg och Umeå universitet. I början av 2000-talet återfanns lärarutbildning med idrott och hälsa vid 12 högskolor och universitet (Annerstedt & Bergendahl 2002). Idag kan man studera till lärare i idrott och hälsa vid minst 16 av landets lärosäten.

I Sverige infördes en förnyad lärarutbildning hösten 2001. Lärarutbildningarna i landet har likartad uppläggning (Examensordning) vid de olika orterna för examina till olika skolformer och åldrar. Studenterna har idag större valmöjlighet att själva utforma sin lärarutbildning, det vill säga göra val gällande inriktningar om 40-60 poäng samt specialiseringskurser. Obligatoriskt för alla lärarstuderande är 60 poäng inom det så kallade allmänna utbildningsområdet. En lärarutbildning varierar i längd; för förskola, förskoleklass, fritidshem och skolans första år är utbildningen 3,5 år (140 poäng), för grundskolans senare år och gymnasieskolan minst 4,5 år men kan som maximalt uppgå till 5,5 år (220 poäng). Yrkeslärarprogrammet omfattar 3 år (120 poäng). En lärarstudent som vill bli lärare i idrott och hälsa läser således, förutom det allmänna utbildningsområdet och en specialisering, en inriktning omfattande minst 40 poäng i idrott och hälsa. Vid GIH läser samtliga lärarkategorier 60 poäng i inriktningen idrott och hälsa.

Lärarutbildningar med inriktningsstudier i idrott och hälsa (40 till 60 poäng) har liknande upplägg vid de olika orterna men innehållet varierar vad gäller kurser och/eller kursmoment samt undervisningstid, vilket i den tidigare lärarutbildningen har diskuterats av Annerstedt och Bergendahl utifrån utbildningens kvalitet (2002). Idag kan således en blivande idrottslärare välja mellan flera utbildningsorter och förmodligen inte helt identiska utbildningar inom idrott och hälsa.

GIH:s lärarutbildningsnämnd (LUN) har allt sedan starten 2001 inbjudit övriga lärosäten till diskussioner om ”idrottslärarutbildningarna” i landet, dels för att erhålla information om varandras inriktningsstudier i idrott/idrottsvetenskap och specialiseringskurser, dels för att diskutera andra gemensamma frågor. Under flera konferenser under de senaste åren har bland annat följande frågor diskuterats: Vilka är de nödvändiga kunskaper som en professionell lärare i idrott och hälsa behöver ha för att kunna utföra sitt yrke på ett professionellt sätt? Vilken kompetens/förmågor och/eller kvaliteter ska en idrottslärare besitta?

Höstterminen 2004 fanns lärarutbildningar vid 29 universitet och högskolor i Sverige (Rapport 2 005:44 R )[3]. Av dessa är det minst 16 orter som ger lärarutbildning i idrott och hälsa, det vill säga ger inriktnings­studier med en omfattning mellan 40 till 60 poäng. Idrott och hälsa är den tredje populäraste ämnesinriktningen bland lärarstudenterna efter samhällsvetenskapliga ämnen och svenska. Enligt Högskoleverkets (HSV) rapport är det fler män (17%) i jämförelse med kvinnor (7%) som väljer idrott och hälsa som inriktningsämne i lärarutbildningen. Vidare framkommer i rapporten att bland männen som är yngre än 25 år är det en femtedel som utbildar sig för att undervisa inom idrott och hälsa medan det bland kvinnorna som är äldre än 25 år bara är några få procent som har denna ämnesinriktning (ibid:18). Statistiken från HSV visar att det är stor skillnad mellan könen och åldersgrupper när det gäller vilken lärare de utbildar sig till. Antalet studieplatser med ämnesinriktning idrott och hälsa, enligt Lärarutbildningskonventets statistikgrupp, var sammanlagt 646 personer (320 kvinnor och 326 män)[4]. Dessa studenter antogs och registrerades hösten 2004 i ämnesinriktning idrott och hälsa. Förutom dessa 646 har antagning skett alltsedan hösten 2001 i den nya lärarutbildningen. Dessa ”idrottslärare” ska utbilda och till en del fostra unga människor till att förstå vikten av fysisk aktivitet i ett livslångt lärande samt andra frågor som direkt berör hälsa och välbefinnande.

Forskning om idrottslärarutbildning, idrottslärarkåren och vilken kompetens idrottsläraren besitter återfinns endast i några få avhandlingar (Annerstedt, 1991; Karlefors, 2002; Lundvall & Meckbach, 2003; Carli, 2004). Forskning om den blivande läraren i idrott och hälsa (idrottslärarstudenten) lyser med sin frånvaro! Vilken kunskap har lärarutbildare om lärarstudenten som ska utbildas för dagens och morgondagens skola? Vilka förkunskaper inom idrottsområdet har lärarstudenten när den påbörjar sin utbildning?

En blivande lärarstudent inom idrott och hälsa har förmodligen egna erfarenheter av idrott från skolundervisningen (grundskolans och gymnasieutbildningens idrott och hälsa) och egen idrottslig verksamhet. Skolundervisningen är idag varje enskild kommuns ansvar vilket visar sig i olika val av skolprofileringar. Under senare år kan man se en ökad förekomst av profilklasser med idrottsinriktning vid flera grundskolor och specialinriktningar mot idrott på flera gymnasier. Antalet gymnasieelever som idag är antagna till specialprogram vid gymnasieskolan ökar starkt och kan räknas i tusental.

Med hänsyn till skolutbildningens roll för ett varaktigt fysiskt liv för unga och senare äldre människor är det angeläget att närmare granska resultatet av antagningen till lärarutbildningar med idrott och hälsa. Som ett led i en sådan satsning har Lärarutbildningsnämnden vid GIH påbörjat ett sådant arbete med tonvikt på antagningen vid det egna lärosätet, men med ambitionen att bredda underlaget till att omfatta flera utbildningsorter.

Studiens design

Det övergripande syftet med studien är att beskriva lärarstudenterna vid GIH, deras bakgrund, erfarenheter från idrott och hälsa i skolan och vilka kompetenser de har gällande idrott och fysisk aktivitet med hjälp av ett formulär med diagnostiskt information. Vidare är vår målsättning att utveckla en nationell plattform för diagnostisering av alla idrottslärarstudenter i Sverige. Denna studie är ett första steg i en sådan nationell plattform.

Som ett första steg har vi använt den information som erhålls om studenten vid antagning till högskolan och som återfinns i högskolans Ladok system och till detta har vi adderat ett frågeformulär som innehåller diagnostisk information. Enkäten omfattande 44 frågor där några av frågorna var av så kallad öppen karaktär.

Hösten 2004 antogs 50 lärarstudenter (28 kvinnor och 22 män) till GIH och påbörjade sin lärarutbildning. Enkäten delades ut termin två och besvarades således under den första inriktningsterminen i idrott det vill säga våren 2005. 45 av dem besvarade vår enkät vilket innebär en svarsfrekvens på 90%. Svaren har kodats och bearbetats med sedvanliga statistiska metoder i statistikprogrammet SPSS.

Resultat

Tillgänglig information via antagning till GIH

I vår pilotstudie framkom att medelåldern för de 50 studenterna som antogs 2004 var 24 år; de kvinnliga studenternas medelålder var något lägre (23 år) i jämförelse med deras manliga kolleger (26 år). Detta överensstämmer väl med HSV:s rapport över antagning i hela riket för denna ämnesinriktning. Värt att notera är att det till GIH:s lärarutbildning antogs fler kvinnor än män, vilket skiljer sig från HSV:s riksomfattande statistik.

Beslut om antagning till högskolestudier i Sverige grundar sig främst på studenternas gymnasiebetyg eller resultat från det så kallade högskoleprovet. Antagningspoängen till GIH:s lärarutbildning 2004 var mycket hög, då medelpoängen för studentgruppen var 17,2 poäng från gymnasieskolan (maxpoängen är 20.0). Skillnaden mellan den student med högsta antagningspoängen och den som kom in sist var 3,37 poäng, högst hade en kvinnlig student med 19,57 och lägst den som kom in på en reservplats med 16,20. På högskoleprovet kan man som mest få 2.0 och den antagne med lägst poäng hade 1.2.

När studenter blir antagna till GIH:s lärarutbildning kan de förmodas vara väl förberedda för högskolestudier då deras antagningspoäng är mycket hög. Konkurrensen till högskolans studieplatser är också stor; till de 50 som erbjöds hösten 2004 hade 1203 sökt och av dessa var det 352 som hade GIH:s lärarutbildning som förstahandsval.

Studenternas bakgrund

I enkätstudien deltog 45 lärarstudenter av 50, fördelat på 25 kvinnor och 20 män. De fördelar sig enligt nedan med avseende på uppväxtort.


Tabell 1.
Studenternas sociodemografiska uppväxtmiljö
Sociodemografisk uppväxtmiljö
Antal 
Andel
Landsbygd                                               5 11%
Mindre tätort 12 27%
Medelstor stad 10 23%
Större stad 17 39%
Totalt  44 100%
Bortfall: 1


En komplettering gjordes av studenternas mantalsskrivningsort vid söktillfället för att få en klarhet varifrån i Sverige de kom. Fram till 1966 var GIH det enda lärosäte i landet och hade studenter från hela landet. Idag, när det återfinns lärarutbildning med inriktning mot idrott och hälsa på minst16 platser, vilka studenter söker då till GIH? En fråga man kan ställa är om GIH är rikstäckande eller om studenter söker sig till den regionala högskolan?

En majoritet av den undersökta gruppen kommer från Mälardalen eller Storstockholm. Av lärarstudenterna var det 50% som var mantalsskrivna i Storstockholm när de sökte till GIH:s lärarutbildning. Men som framgår av markeringarna i kartan finns flera orter representerade, från Storuman i norr till Lund i söder. Endast två av lärarstudenterna var födda i ett annat land än Sverige, båda kom från ett europeiskt land.


 


Figur 1. Studenters uppväxt på olika boendeorter i Sverige vid antagning till lärarutbildning vid GIH


Nästan alla lärarstudenterna har valt utbildningen i första hand, samtliga hade angivit GIH som förstahandsval. Trivsel och resultat i grund- och gymnasieskolan har belysts i tre frågor. I stort sett alla studenter upplever sin skoltid i grund- och gymnasieskolan som positiv och betraktar sig själv som framstående i sina klasser. Av studenternas föräldrar har mer än tre fjärdedelar minst gymnasieutbildning; dessutom har många av föräldrarna högskoleutbildning. Föräldrarna har uppenbarligen betytt en hel del vid valet att söka till högskoleutbildning/lärarutbildning.

I bakgrundsteckningen ingick en fråga om semestervanor under uppväxttiden. De flesta har genomfört ”ganska varierande semestrar” vilket erhåller flest svar. Bland enskilda svar framstår sommarstuga som den mest populära. Vidare fanns frågor om vistelse i annat land än Sverige. Många av lärarstudenterna, 65%, har vistats i andra länder under minst 3 veckor. Exempelvis har studenterna uppgivit att de genomfört ett så kallat utbytesår under gymnasietiden, studerat ett annat språk vid ett universitet, intensivkurser i språk, ryggsäcksturistat, eller arbetat som exempelvis skidlärare i alperna.

När lärarstudenterna antogs till GIH hösten 2004 hade nära hälften (21 personer) genomfört hela eller delar av högskolestudier vid andra universitet eller högskolor inklusive studier utomlands. Exempel på studier är att de hade studerat enskilda ämnen såsom ekonomi, historia, engelska, franska, psykologi, sociologi, och några hade påbörjat lärarutbildning vid annat lärosäte. Studieprestationerna varierade från 20 till 180 poäng.

Ytterligare faktorer från enkätens bakgrundsdel ger vid handen att 15% av studenterna har någon av sin förälder född i annat land, dock samtliga inom Europa.

Vad gör GIH studenten under sin fritid i Stockholm?

Intressen och sysselsättningar i anslutning till studier vid GIH har undersökts i många avseenden (21 alternativ har presenterats för studenterna). Följande intressen/sysselsättningar har en ”positiv” svarsfrekvens (det vill säga mer än ibland och vanligen ganska ofta samt mycket ofta).


Tabell 2.
Studenternas intressen och sysselsättningar i anslutning till studier vid högskolan. Resultaten anger de aktiviteter där medelvärdet är 3 eller högre.
Aktivitet
Genomsnitt
Idrottsevenemang
3,44
Cafe
3,02
Natur
3,20
Motion
4,60
TV
3,78
Familj
3,71
Vänner
4,20
Musik
4,00
Mat
3,42
Restaurang
3,51
Dansa
3,13


Tabellen visar att de, när de är lediga från studier vid GIH, föredrar de att motionera/träna, umgås med vänner, lyssna på musik, titta på TV och tillbringa sin tid med familjen. Till de mindre vanligt förekommande aktiviteterna, (”1 nästan aldrig” och ”2 ganska sällan”), enligt enligt tabell 3, hör att gå på vernissager, sitta i någon styrelse, eller gå på teater eller museum.


Tabell 3.
Studenternas intressen och sysselsättningar i anslutning till studier vid högskolan. Resultaten anger de aktiviteter där medelvärdet är mindre än 3.
Aktivitet
Genomsnitt
Bio
2,50
Teater
1,60
Museum
1,70
Vernissage
1,31
Tävlingsidrott
2,96
Dator
2,93
Böcker
2,82
Styrelse
1,59
Ledare
2,74


Nästan alla, 84%, läser en dagstidning varje dag, majoriteten läser mer än en tidning. Boendet varierar markant. Dock kan man notera att 16 (av 45) bor i egen bostad. De övriga, två tredjedelar, har löst boendefrågan med att bo tillsammans med vänner, inneboende eller kvar hemma hos föräldrar.

Några av studenterna långpendlar till GIH, vilket kan bero på bostadsmarknaden i Stockholm alternativt att man har familj och är etablerad på annan ort. Dock varierar avståndet för studenterna till GIH kraftigt, från 1km till 150 km. Det genomsnittliga avståndet till högskolan är drygt 20 km.

Erfarenheter av idrottsundervisningen

En fråga som är av intresse och få kunskaper om är vad de blivande lärarna i idrott och hälsa kan och har för kunskaper och/eller erfarenheter gällande skolans ämne idrott och hälsa. Alla har de undervisats i detta ämne under totalt 12 år, 9 år i grundskolan och 3 år i gymnasieskolan.

I undersökningen har vi frågat om kunskapen (färdigheten) i olika delar av traditionell idrottsundervisning. Utfallet av denna fråga redovisas nedan.


Tabell 4.
Förkunskaper i vissa delar av idrottsämnet. (1=behärskar inte; 2=behärskar lite grann; behärskar ganska bra; 4=behärskar fullständigt).
Kunskapsområde
Genomsnitt
Simma
3,93
Orientering
3,09
Stå på händer
2,53
Styrdans
2,11
Lagbollspel
3,69
Skridskor
3,29
Att livrädda
3,18
Samband fysisk aktivitet–hälsa
3,82
Valla skidor
1,93


En fylligare beskrivning av de aktiviteter som anges ovan fås om man gör frekvenstabeller av var och en. Nedan ger vi sådana beskrivningar av aktiviteterna orientering och att valla skidor.


Tabell 5.
Frekvensfördelning över svaren på frågan om kunskaper och färdigheter i orientering och att valla skidor
Orientering Valla skidor
Kompetensnivå
Antal
Andel
Antal
Andel
Kan inte
1
2%
25
56%
Kan lite grann
9
20%
7
16%
Kan ganska bra
20
44%
4
9%
Kan mycket bra
15
33%
9
20%
Totalt
45
100%
45
100%


De flesta studenterna uppger att de behärskar (kan ganska bra till kan mycket bra) idrottsliga aktiviteter såsom bollspel, simning, skridskoåkning och orientering. Vidare uppger de att de kan livrädda personer i vatten och vet hur man beter sig vid nödsituationer samt förstår samband mellan fysisk aktivitet och hälsa. Vad de uppger att de är mindre kompetenta inom är hur handikappidrotter går till, och att valla skidor när det gäller längdåkning. De uppger att de inte kan dansa.

Idrottsaktiva lärarstudenter och deras erfarenheter av ledarskap

Samtliga lärarstudenter uppger att de varit elitaktiva eller deltagit/tävlat på hög nivå inom sin idrott. Majoriteten har varit aktiva inom något bollspel och här återfanns såväl lag- som individuell bollgren. Lika många manliga som kvinnliga idrottsutövare återfanns inom bollspelskategorin. Endast ett fåtal av lärarstudenterna hade tävlat eller tränat på elitnivå, och i de fallen inom friidrott, gymnastik simning, dans och ridning. Två av studenterna uppgav att de varit elitaktiva inom två eller flera idrotter. Vid undersökningstillfället uppgav 83% av lärarstudenterna att de fortfarande är idrottsligt aktiva, men endast ett fåtal av dem är aktiva på elitnivå (5%). Drygt majoriteten av lärarstudenterna har minst en förälder som varit idrottsligt aktiva på olika nivåer; i 13% var det modern.

Många av lärarstudenterna har en varierad yrkeserfarenhet och erfarenhet av olika ledaruppdrag. Majoriteten, 34 personer, har annan yrkeserfarenhet, såsom badvakt, reparatör, journalist, elektriker, officer, kontor, bartender, restaurang, konsult, brevbärare, lärarvikarie, lastbilschaufför, laborant, barnskötare, butiksbiträde, säljare, vårdbiträde, logistiker, tjänsteman, idrottskonsulent. Drygt hälften (27 personer) har idrottslig ledarerfarenhet i form av tränare och/eller domare. Tio har erfarenhet från annat ledaruppdrag inom näringsliv eller annan verksamhet såsom arbetsledare, konfirmandledare, gruppledare, ungdomsledare, gruppchef, instruktör.

Kunskaper om bedömning av idrott och hälsa

I Sverige infördes en ny läroplan och kursplaner för grundskolan och gymnasiet 1994 med mål att sträva mot och mål att uppnå. De så kallade uppnåendemålen skrevs fram för skolår 5 och 9 i grundskolan och för varje kurs i gymnasieskolan. Betyg erhåller eleverna i år 8 och 9 samt efter varje avslutad kurs i gymnasiet. De betygsgrader som återfinns för grundskolan är följande G, VG och MVG, och för gymnasieskolan finns även ett underkänt betyg, IG.

Nästan alla lärarstuderande är medveten om att barn utvecklas olika också när det gäller rörelse och fysisk aktivitet. Om att kunskaper och färdigheter ska bedömas i ämnet idrott och hälsa säger man följande.


Tabell 6.
Resultat över antalet studenter som vill eller inte vill bedöma kunskaper och färdigheter i ämnet idrott och hälsa.
Antal
Andel
Vill bedöma 37 86%
Vill inte bedöma 5 12%
Osäker 1 2%
Totalt 43 100%
Bortfall: 2


I tabell 7 kommenteras godkändgränsen bland annat på följande sätt.


Tabell 7.
Kan man som elev få godkänt resultat i ämnet idrott och hälsa om man är ombytt och visar engagemang?
Antal
Andel
Ja 25 57%
Nej 14 32%
Vet ej 5 11%
Totalt 44 100%
Bortfall: 1


När det gäller om personer som röker och dricker men som ändå är en duktiga idrottsmän och idrottskvinnor säger man följande.


Tabell 8.
Svaren på frågan: ”Vilket betyg i idrott och hälsa i gymnasiet skulle du ge en elitfotbollsspelare som röker och dricker alkohol regelbundet?”
Antal
Andel
MVG 12 39%
VG 12 39%
G 5 16%
U 2 7%
Totalt 31 100%
Bortfall: 14


På motsvarande sätt kommenterar man en person som är överviktig och ska ha betyg i idrott och hälsa.


Tabell 9.
Kan en överviktig elev få betyget MVG i ämnet idrott och hälsa?
Antal
Andel
Ja 41 93%
Nej 1 2%
Vet ej 2 5%
Totalt 44 100%
Bortfall: 1


Merparten av studenterna (37 personer) menar att kunskaper och färdigheter i ämnet ska bedömas och betygsättas. Vidare framkommer att 58% av studenterna menar att blott att vara ombytt och visa engagemang ska kunna räcka för att erhålla betyget godkänd (G). En elitfotbollsspelare i gymnasieskolan som brukar alkohol och röker vill 39% ge betyget MVG, och en lika stor andel menar att han/hon ska få ett VG. Avslutningsvis menar nästan alla lärarstudenterna (82%) att en överviktig person kan få det högsta betyget, MVG.

Övriga kunskapsfrågor

Majoriteten, 33 av 45, menar att promenader också i unga år räcker för att tillgodose den fysiska hälsan. Sex anger att man inte vet, medan två anger att promenader inte är tillräckliga. Nästan alla menar vidare att risken för knäskador i fotboll inte ska leda till att flickor ska avrådas från att spela fotboll. Vissa menar att träningen ska anpassas till den enskilde (och i detta fall till den enskilda flickan).

Flertalet av de studerande vet inte vad goal-ball är för sport. Så här ser svarsmönstret ut.


Tabell 10.
Svar på frågan ”Vet du vad goal-ball är för en sport?
Antal
Andel
Ja 13 32%
Nej 28 68%
Totalt 41 100%
Bortfall: 4


De flesta är klara över att den träning som elitidrottsmän och eller elitidrottskvinnor utsätter sig för, innebär stora risker för skador och infektioner (23 av 45), 15 personer vet inte och fem anger att det inte finns ett sådant samband.

Merparten av de studerande (26 av 45) anger att det inte har hört talas om namn som Piaget, Vygotski och Dewey.

Den sista frågan som behandlas i denna redovisning är ”En viktig del av utveckling innebär att vi alla ska utsättas för utmaningar och prövningar (som vi klarar av). Tror Du att det också gäller rörelse och fysisk aktivitet?”. Utfallet redovisas nedan i tabell 11.


Tabell 11.
Svar på frågan om att utsättas för utmaningar och prövningar.
Antal
Andel
Ja 39 95%
Vet ej 2 5%
Totalt 41 100%
Bortfall: 4Sammanfattning och några kommentarer

Insamlade data ger en tydlig bild av att de studerande som har besvarat enkäten utgör en ganska speciell grupp av studerande som i denna mening är väl förberedda för högre studier. Flera faktorer pekar åt samma håll. Medelbetyget för lärarstudenten vid antagningen till GIH;s lärarutbildningen var 17,2 p (av 20 möjliga) lägsta betyget för antagning var 16,2 och högsta var 19,57 samt Högskoleprovet 1,2 (max 2.0). Medelåldern på GIH:s lärarstudenter var 24 år (kvinnor 23 och män 26). Minst var tredje lärarstudent (34%) har vuxit upp i en större stad, majoriteten har varit bosatta i medelstor stad eller i mindre tätort; endast 10% har vuxit upp på landsbygden.

Vem är lärarstudenten vid GIH? Enkätsvaren visar på att alla studenter upplever sin skoltid som positiv, de betraktar sig själva som framstående under sin skolgång, och mer än tre fjärdedelar av föräldrarna har gymnasieutbildning, varav flera har högskoleutbildning. Många, 65%, av studenterna har vistats i andra länder under minst tre veckor i form av språkkurs, utbytesstudier, backpackat, bedrivit längre språkstudier eller arbetat. Nästan alla har valt lärarutbildningen vid GIH i första hand.

I anslutning till sina studier föredrar de studenter som besvarat enkäten särskilt motion, att umgås med vänner och att lyssna till musik. Det minst vanliga är att besöka vernissage, att delta i styrelsearbete, att gå på teater och museum.

Frånsett att valla skidor är studenterna ganska förtrogna med uppgifter som gäller för en idrottslärare. Alla kan simma ganska bra eller mycket bra. Bland övriga alternativ finns det alltid någon student som inte behärskar rörelseaktiviteten.

Merparten av studenterna, 37 av 45, menar att kunskaper och färdigheter i idrott och hälsa ska bedömas. Det finns alltså ett klart markerat ställningstagande för betyg i idrott och hälsa. Tjugofem av 45 menar att det räcker att vara ombytt och visa engagemang för att få betyget godkänd. Fjorton av 45 menar att så inte är fallet.

Betygsättningen för en elitfotbollsspelare som brukar alkohol och tobak och går i gymnasiet varierar. Drygt tre fjärdedelar av studenterna skulle ge en sådan idrottare MVG eller VG. Här finns uppenbarligen en intressant grund för vidare diskussioner om bedömningar i ämnet idrott och hälsa. På motsvarande sätt menar nästan samtliga att också en överviktig person kan få betyget MVG.

Att promenera anses av nästan alla vara tillräcklig aktivitet för att uppnå hälsa och välbefinnande. Siffran är hög och har kanske påverkats av den debatt kring rörelse som pågått under de senaste 10 åren.

Så många som 28 (av 45) vet inte vad goal-ball är för en sport. Sporten har utvecklats inom idrott för funktionshindrade (blinda i detta fall). Resultaten antyder att det föreligger markanta brister när det gäller kunskaper inom det funktionshindrade området. Nästan lika många menar att elitidrott innebär risker för skador och infektioner.

Kända vetenskapsmän som Piaget, Vygotski och Dewey är okända personer för 26 av deltagarna. Det finns kanske anledning att stärka denna del av den vetenskapliga anknytningen av utbildningen vid högskolan.

För att utvecklas måste vi (bör vi) utsättas för utmaningar av olika slag. Våra studenter delar denna syn. 39 av deltagarna menar att så är fallet.

Fortsatt arbete

Vår avsikt är att genomföra undersökningen vid ett flertal av landets lärarutbildningsorter som ger inriktningsstudier i idrott och hälsa. Syftet med ovanstående enkätundersökning och diagnostisering av kunskaper är att ge en beskrivning av studenter som påbörjar lärarutbildning vid GIH i Stockholm men också vid de övriga lärosätena i Sverige. Med ledning av denna information kan diskussionen om idrott och hälsoämnet preciseras och underlag ges för lärares planering av undervisningen. I förlängningen avses det färdiga mätinstrumentet för diagnostisering av kunskaper och färdigheter ges till alla blivande studenter vid lärarutbildning i Sverige med inriktning mot idrott och hälsa.

Noter

[1] Lärarutbildningsnämnden (LUN) vid GIH är det särskilda organ för lärarutbildning som inrättades vid landets samtliga universitet och högskolor i och med den förnyade lärarutbildningen 2001 och direktiv från HSV.

[2] Den 1/10 2005 återtog högskolan namnet Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH).

[3] 26 lärosäten hade rätt att utfärda lärarexamen. De tre som inte har examensrätt (Stockholms universitet, Kungl. Tekniska högskolan och Högskolan på Gotland) bedriver lärarutbildning i samarbete med Lärarhögskolan i Stockholm.

[4] Lärarutbildningskonventet är en nationell sammanslutning av representanter från samtliga 26 lärosäten som ger lärarutbildning, statistikgruppen (K-G Sabel) samlar in underlag från respektive lärosäte.

Litteraturlista

Annerstedt, Claes & Bergendahl, Lars (2002) Attraktiv utbildning: En studie av lärarutbildningar i idrott och hälsa. IDP-rapport nr 2 002:08. Göteborg: Göteborgs universitet, Institutionen för pedagogik och didaktik.

Annersted, Claes (1991) Idrottslärarna och idrottsämnet: Utveckling, mål, kompetens – ett didaktiskt perspektiv. Diss. Göteborg: Acta Universitatis Gothoburgensis.

Carli, Barbro (2004) The making and breaking of a female culture: the history of Swedish physical education 'in a different voice’. Diss. Göteborg: Göteborg studies in educational sciences.

Karlefors, Inger (2002) Att samverka eller…?: Om idrottslärare och idrottsämnet i den svenska grundskolan. Diss. Umeå: Umeå universitet, Pedagogiska institutionen.

Lundvall, Suzanne & Meckbach, Jane (2003) Ett ämne i rörelse: Gymnastik för kvinnor och män i lärarutbildningen vid Gymnastiska Centralinstitutet/Gymnastik- och idrottshögskolan under åren 1944 till 1992. Diss. Stockholm: HLS Förlag.

www.hsv.se Rapport 2 005:44 R Den nya lärarutbildningens tre första år. Högskoleverket.

www.hsv.se Examensordning 2005, Lärarexamen 2.1.Copyright © Jane Meckbach, Ingemar Wedman 2007.

www.idrottsforum.org  |  Redaktör Kjell E. Eriksson  |  Ansvarig utgivare Aage Radmann