Den ”bråkiga” skolfotbollsplanen: En studie om platsens innebörd för det sociala livet på fotbollsplanen och skolgården

uk-flagIn English

Julia Wester
Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet


Syftet med artikeln är att synliggöra och skapa kunskap om skolans fotbollsplan som plats och vilken roll den har i det sociala livet på skolgården. Undersökningen görs för att bättre förstå vilka konflikter och hierarkier som kan spela in i formandet av fotbollsplanen och vad det kan säga om platser, sociala relationer och identiteter på skolgården. Artikeln visar att fotbollsplanen kan förstås som en pluralistisk och föränderlig plats. Vid olika tider möjliggörs eller begränsas konflikt, exkludering, hierarkier och identiteter bland barnen. Skola, pedagoger och barn är medskapare till vad planen ges för mening, där den mest framträdande uppfattningen är att den är bråkig. När platsen används som att den har en singulär fixerad mening är den som mest konfliktfylld och exkluderande. I kontrast kan olika aktiviteter pågå parallellt utan konflikt under perioder då fotbollsplanen ”stängs” och omskapas till ett mellanrum. Identiteter bland barnen förhandlas, skapas och omskapas i relation till fotbollsplanen och de sociala relationer och förväntningar som omger den. Genom hur fotbollsplanen organiseras av skolan regleras utrymme och umgänge på skolgården, vilket skapar säsonger i barnens sociala geografier.


Hämta ned fulltextversionen av artikeln här!


JULIA WESTER är lärare i fritidshem med en masterexamen i barn- och ungdomsvetenskap. Hennes forskningsintressen är fritidshem, socialt liv och genus i skolan. Julias kandidatuppsats undersökte om det finns en skillnad i hur pedagoger rör vid flickor och pojkar. Då ämnet inte var tidigare beforskat blev den mycket uppmärksammad i media.


Läs mer på idrottsforum.orgs temasidor om

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.