Hälsosamma läromedel? Recension av Idrott & Hälsa 7–9


Viktor Elm & Adam Nilfors
Linnéuniversitetet


Mikael Gardestrand Bengtsson & Stina Gardestrand
Idrott och hälsa, åk 7–9: Digitalt läromedel
Stockholm: Liber 2022
ISBN 978-91-47-14600-0

Efter några år av vikande försäljningssiffror är läromedlen på väg tillbaka in i skolorna igen. Traditionellt sett har läromedel främst använts i skolans teoretiska ämnen, men Läromedelsutredningen påvisar att efterfrågan på läromedel av god kvalitet även finns i praktisk-estetiska ämnen. För att ett läromedel ska sägas vara av god kvalitet måste tre kriterier vara uppfyllda: läromedlet ska vara grundat i aktuell forskning, det ska följa rådande kursplan och det ska vara utgivet av en professionell utgivare. I praktiska ämnen kan läromedel av god kvalitet vara en avgörande faktor för att eleverna ska ges en undervisning som motsvarar kursplanens innehåll men också för att de ska kunna utveckla ett ämnesspecifikt språk vilket är centralt i samtliga skolämnen. I ett komplext skolämne med brett innehåll som skolämnet Idrott och hälsa är det ämnesspecifika språket centralt för att läraren ska kunna bedriva undervisning, exempelvis när det gäller olika aspekter av hälsa. Ämnets historia präglas av ett patogent hälsoperspektiv, det vill säga ett hälsoperspektiv där målet är att motverka ohälsa. I den reviderade kursplanen från 2022 har hälsoperspektivet i linje med ämnets samhällsuppdrag som hälsofrämjande blivit allt mer salutogent och holistiskt där den fysiska, psykiska och sociala hälsan tas i beaktning. Det är rimligt att läromedel i Idrott och hälsa bör följa denna trend om det ska klassificeras som ett läromedel av god kvalitet.

Däremot följer strax över 60% av de hälsoinriktade uppgifterna ett patogent hälsoperspektiv, något som inte ligger i linje med kursplanens salutogena innehåll.

Läromedlet Idrott & Hälsa 7-9 (Liber) är skrivet av Mikael Gardestrand Bengtsson och Stina Gardestrand och är ett av de mest sålda läromedlen för skolämnet Idrott och hälsa. Läromedlet är skrivet för lärare och elever som arbetar respektive undervisas i grundskolans avslutande årskurser. I samband med att kursplanen för Idrott och hälsa reviderades år 2022 uppdaterades även läromedlet. Den tidigare analoga utgåvan kompletterades med en reviderad version i digitalt format, men det huvudsakliga innehållet och strukturen förblev densamma. I denna recension är det den digitala utgåvan som är i fokus, med utgångspunkt i läromedlets elevuppgifter, som konstruerats för att stödja elevernas lärandeprocess.

Liber själva beskriver läromedlet som:

Ett läromedel i Idrott och hälsa där eleverna i åk 7-9 får bekanta sig med alla de aspekter som ämnet innehåller idag. Tyngdpunkten ligger dels på att koppla samman teori och praktik, dels på förmågan att planera och värdera den egna fysiska aktiviteten (Liber 2022).

I läromedlets digitala version återfinns elva kapitel. Kapitlen har en tydlig innehållslig uppdelning och speglar ämnets centrala innehåll. Samtliga kapitel bygger på någon av ämnesplanens fyra utvecklingsbara förmågor:

   • förmåga att röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
   • förmåga att genomföra och anpassa aktiviteter inom friluftsliv och ute­vis­tel­se efter olika förhållanden och miljöer,
   • förmåga att planera, genomföra och värdera olika aktiviteter utifrån hur de påverkar fysisk förmåga och hälsa, och
   • förmåga att agera säkert och förebygga risker i samband med rörelse, friluftsliv och utevistelser samt att simma och hantera nödsituationer på land och i vatten.

Boken innehåller kapitel om idrott, kost och hälsa liksom om anatomi, fysiologi, träning och träningsplanering. Därefter presenteras hur skador förebyggs och hanteras liksom hur man ska agera i en nödsituation. Efter dessa kommer kapitel om friluftsliv liksom musik, rörelse och dans, följda av ett kapitel om kroppsideal och dopning. Läromedlets två sista kapitel handlar om idrotten och samhället respektive En hjälp på vägen, där eleverna ges verktyg att använda i deras fortsatt hälsosamma och aktiva liv.

(Shutterstock/Sussi Hj)

Varje kapitel följs av elevuppgifter av två olika slag. Den första typen är Uppgifter, som är förhållandevis enkla och av faktakontrollerande karaktär och som lägger grunden för elevens lärande. Den andra typen rubriceras Fundera kring/Arbeta vidare och har en mer öppen och praktisk karaktär. Innehållet i frågorna motsvarar kapitlets innehåll på ett koncentrerat sätt och ger därtill en tydlig fingervisning om vad läromedelsförfattarna anser vara särskilt viktigt för eleverna att ta med sig från det specifika kapitlet. Flest uppgifter återfinns i samband med kapitlen Träning och träningsplanering, Kroppsideal och dopning samt Idrott och hälsa. Lägst antal uppgifter återfinns i samband med Skador, förebygga och ta hand om och Musik, rörelse och dans.

Elevuppgifterna i Idrott & hälsa 7-9 följer kursplanen. Av läromedlets sammantaget 144 Uppgifter behandlar 19 ett hälsorelaterat innehåll, medan övriga 125 uppgifter har annat innehåll. Exempel på frågor som behandlar hälsa är ”förklara hälsa utifrån ett holistiskt synsätt” och ”på vilket sätt påverkar alkohol kroppen negativt?. Exempel på frågor som behandlar annat innehåll är ”nämn några traditionella danser i Sverige”, ”berätta steg för steg hur du på bästa sätt bygger en eldstad” och ”Vad består ditt blod av?”. När det gäller den andra typen, Fundera kring/Arbeta vidare återfinns totalt 53 frågor. Av dessa fokuserar 3 frågor på innehåll relaterat till hälsobegreppet medan övriga på något annat. En total procentuell fördelning av läromedlets båda uppgiftstyper visar att knappt 12% av uppgifterna är hälsoinriktade. Detta ligger i linje med kursplanen, som framhåller fysisk aktivitet som mest centralt. Däremot följer strax över 60% av de hälsoinriktade uppgifterna ett patogent hälsoperspektiv, något som inte ligger i linje med kursplanens salutogena innehåll.

Sammanfattningsvis har Gardestrand Bengtsson och Gardestrand skrivit ett läromedel som uppfyller de krav som finns för ett läromedel av god kvalitet. Läromedlet Idrott & Hälsa 7-9 följer rådande kursplan på så sätt att det utgår från det centrala innehållet och framhåller fysisk aktivitet. Det är grundat i aktuell forskning, både gällande det didaktiska, idrottsvetenskapliga samt fysiologiska. Dessutom är läromedlet utgivet av en professionell utgivare. Däremot är andelen hälsoinriktade uppgifter under uppgiftstypen Fundera kring/Arbeta vidare förvånande låg: endast knappt 6% av dessa hade hälsa som centralt innehåll. I dessa mer öppna uppgiftstyper finns det dock god möjlighet att skapa diskussionsunderlag för komplexa begrepp som hälsa. Detta skulle kunna uppnås på två sätt: antingen använder läraren sin ämneskompetens eller söker han eller hon stöd i den utförliga och tillhörande lärarhandledning där hälsoperspektivet ges mer utrymme. Dessutom bör framtida läromedelsförfattare se över vilket hälsoperspektiv som ges mest utrymme. I ett ämne som understryker det hälsofrämjande – det salutogena – bör läromedlen göra detsamma. Gardestrand Bengtsson och Gardestrand har kommit en god bit på vägen och lyckats författa ett läromedel av god kvalitet och med god potential.

Copyright © Viktor Elm & Adam Nilfors 2023

Vidare läsning

Elm, Viktor. & Nilfors, Adam. (2023). Hälsosamma läromedel En jämförande studie om hälsoperspektiv i kursplan och läromedel i Idrott och hälsa. Linnéuniversitetet
Hipkiss, Anna Maria. (2014). Klassrummets semiotiska resurser. En språkdidaktisk studie av skolämnena hem- och konsumentkunskap, kemi och biologi. Umeå Universitet
Läromedelsutredningen (2021). Läromedelsutredningen – böckernas betydelse och elevernas tillgång till kunskap  (SOU 2021:70) Läromedelsutredningen

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.