Betydelsen av fysisk aktivitet och motorisk kompetens för lärande

0
16

uk-flagIn English

Ingegerd Ericsson
Dept. of Sport Sciences, Malmö University


Rekommendationer för fysisk aktivitet för barn fokuserar oftast på kvantitativa aspekter av fysisk aktivitet och hälsorelaterade komponenter av fysisk kondition. Eftersom vikten av rörelseförutsättningar och motorisk kompetens ofta förbises, har syftet med den här artikeln varit att presentera aktuell kunskap om effekterna av fysisk aktivitet och motorisk träning på lärande och skolprestationer. Sökning efter relevanta forskningsstudier och metaanalyser har gjorts i databaserna Education Research Complete, ERIC via Ebsco, Google Scholar, Libsearch, MEDLINE, PUBMED, PsycINFO, SPORTDiscus, Summons och Research Gate. De viktigaste resultaten visar att kognition är förankrad i perceptuella-motoriska erfarenheter i sociala sammanhang och att sensomotoriska aktiviteter kan underlätta beredskapen att lära sig nytt och prestera i skolan. Måttliga nivåer av fysisk aktivitet verkar ha störst betydelse för kognitiva prestationer, medan höga nivåer (intensiv träning) verkar kunna försämra kognitiv förmåga. Styrketräning eller muskelstyrka har inte visat sig ha någon effekt på kognitiva funktioner, varken för barn eller för ungdomar. Motorisk screening är ett värdefullt verktyg för att identifiera barn i behov av stöd i motorisk utveckling. Motorikobservationer kan rekommenderas för att öka möjligheten att kunna erbjuda särskilt anpassade insatser till barn som behöver det, i syfte att gynna motorisk och kognitiv utveckling samt motivation för att delta i idrottsaktiviteter. Forskningsresultat visar tydligt att daglig schemalagd idrottsundervisning och anpassad MUGI-träning kan påverka både motorik och skolprestationer samt gymnasiebehörighet positivt. Dessutom kan investeringen bli hälsoekonomiskt lönsam för samhället. Samarbetsprojekt mellan skola och idrottsföreningar som fokuserat på motorik och rörelseglädje för alla elever har visat sig vara framgångsrika. Regelbunden balans- och koordinationsträning rekommenderas i alla åldrar.


Hämta ned fulltextversionen av artikeln här!


INGEGERD ERICSSON är docent i idrottsvetenskap vid Malmö universitet, utbildad idrottslärare vid GIH i Stockholm och utbildad speciallärare i Malmö. Forskarutbildningen i pedagogik vid Lunds universitet mynnade ut i doktorsavhandlingen Motorik, koncentrationsförmåga och skolprestationer 2003. Ericsson startade MUGI-projektet (Motorisk Utveckling som Grund för Inlärning) i Lund på 1980-talet och MUGI observationsschema togs fram för att tidigt upptäcka barn i behov av extra motorikstöd. MUGI-modellen för motorisk träning har framgångsrikt använts i bland annat Bunkefloprojektet – en hälsofrämjande livsstil. Ericsson har publicerat en mängd vetenskapliga artiklar och kurslitteratur i pedagogik/motorik, exempelvis Vi leker och tränar grovmotorik, MUGI Motoriklek och RÖR DIG – LÄR DIG, se www.mugi.se.


Läs mer på idrottsforum.orgs temasidor om

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.