Tilltalande och genomarbetad lärobok i dans inom skolämnet idrott och hälsa

Märtha Gripson
Högskolan i Borås


Mie Lykke Nielsen (red)
Dans 22: Bevægelse, koreografi og performance
421 sidor, inb., ill.
København: Frydenlund 2019
ISBN 978-87-7118-813-4

I min hand håller jag en tung, tilltalande och genomarbetad bok, som ger läsaren en översiktlig bild av olika dansgenrer och hur man kan arbeta med dessa i skilda pedagogiska sammanhang. Boken är skriven på danska, och avsedd för undervisning i ”dans og idræt på B og C nivå” i danska ”ungdomsuddannelserna” (ungefär de lägre nivåerna på kurser i svensk gymnasieskola, min tolkning). Även andra med intresse av undervisning i dans och närbesläktade rörelsepraktiker kan ha behållning av boken. Redaktören beskriver i förordet att boken vill bidra till både breddning och fördjupning med fokus på elevens eget arbete med koreografi, framträdande och kunskap om dans och rörelsegenrer. Det finns också en inkluderande ambition då man vill erbjuda ett upplägg där alla kan vara med.

Boken innehåller, som titeln antyder, 22 olika dans- och rörelsegenrer. Min tolkning är att man blandar dans som härrör från konstnärliga, sociala och mer motoriskt inriktade discipliner som tex modern dans, folkdans och så kallad fitnessdans. Kategoriseringen av de olika genrerna har en viss logik men den väcker också en del frågor. Oavsett detta får boken ses som ett ambitiöst bidrag med relevans för många olika verksamheter såsom skola, förskola, fritidshem, kulturskola, föreningsliv och gymnasium. Min mening är att samtliga kapitel har relevans för de kontexter jag nämnt ovan men att särskilt kapitel 2, om kreativ rörelse, lek och Laban, är särskilt användbart i verksamheter med yngre barn som förskola och fritidshem.

Kapitlen i boken är skrivna av olika författare, alla med gedigen bakgrund i olika dansformer, idrott eller yoga och de flesta verksamma som lärare eller instruktörer inom sitt ämne. Några av författarna, Helle Winter, Susanne Ravn och Lis Engel, är också forskare med en vetenskaplig skolning kopplad till dans, rörelse och undervisning, och deras texter återfinns i det femte och sista kapitlet som presenterar tre mer övergripande perspektiv på dans. Författarna tecknar tillsammans en bild av olika kontexter där dansgenrerna vuxit fram och ger praktiska såväl som teoretiska ingångar till arbete med dans och erbjuder analys och reflektionsuppgifter. De lyfter också in uppgifter som främjar samarbete, kreativitet och lek.

Boken är uppbyggd på ett logiskt och pedagogiskt vis där olika dans- och rörelsegenrer placeras in i fem olika delar. Varje del innehåller sedan olika kapitel som vart och ett ger kunskap om en dans- eller annan rörelsegenre:

 

1. Gamla danska traditioner, här ryms följande kapitel:

    • Folkedans
    • Lokale dansetraditioner- sønderhoning
    • Klassisk balett
    • Vals
    • Les Lanciers (en form av kadrilj)

2. Kreativ bevægelse och den årvågne krop, här ryms följande kapitel:

    • Moderne dans
    • Kreativ dans – Laban
    • Kontaktimprovisation
    • Leg och koreografi
    • Yoga

3. Sport, show og motion, här ryms följande kapitel:

    • Rytmisk opvarmning til musik
    • Stomp
    • Jazzdans
    • Hiphop
    • Sportdans- cha cha cha
    • Fitnessdans

4. Transnationele dansemiljøer, här ryms följande kapitel:

    • Vestafrikansk dans
    • Kamp og dans
    • Linedance
    • Salsa
    • Argentinsk Tango
    • Swing – Lindyhop og charlston.

5. Perspektiv og analyse, här lyfts

    • Kropskulturel analyse af dans
    • En kunstnerisk tilgang til selvudvikling
    • Dansen og øjebliksbegivendheden

I slutet på boken finns en ”Materialeliste” med tips på såväl vidare läsning som digitala resurser i form av filmer, hemsidor och musik. Här finns också analysschema med frågor som kan bidra till lärande på olika nivåer enligt färgkodning (här kopplar man till nivå C och D i dansk skola). Vidare finns person- och sökordsregister som underlättar orienteringen i boken om man har ett specifikt intresseområde.

Varje del börjar med en översikt över historisk kontext där de olika genrerna som ingår i respektive del presenteras, och tongivande gestalter lyfts. Därefter bygger varje kapitel på en liknande struktur. Respektive dansgenre beskrivs på ett lite mer fördjupat vis och kända verk, musik, dansens kontext och karaktäristiska drag lyfts. Kännetecknande steg och rörelser beskrivs och bilder illustrerar fattningar, positioner, rörelser och formationer. Det är alltid en utmaning att synliggöra kroppsrörelser med text och bilder, men man hänvisar också till digitala resurser som är tänkta att ses som komplement till bilder och text.

Därefter beskrivs olika övningar, mellan sex och nio beroende på genre. Till exempel kan det handla om att träna cha cha cha-steg utan musik, med musik, i olika riktningar, individuellt och i par. Därefter följer en övning där fokus är mer på teknik, med sträckta ben, öva en speciell tur och i par växla mellan olika turer. Förslag på hur man kan utveckla och lyfta övningen till en mer avancerad nivå ges. De övningarna som följer därefter handlar både om att befästa tekniken, att arbeta i olika konstellationer, och att prova och experimentera med rörelser, steg och koreografier i relation till genren och dess kulturella och historiska kontext. Till exempel får man i kapitlet om klassisk balett lära sig olika positioner, men också improvisera med balettens kvaliteter och narrativ från kända verk. I avsnittet om västafrikansk dans uppmanas eleverna att laborera med vardagsrörelser till trummusik, och uppmärksamma om rörelserna är asymmetriska eller symmetriska. I kapitlet om kontaktimprovisation lyfts också vad beröring betyder för människors välmående och hur tyngdkraft kan användas för att få impulser till dans.

Varje kapitel avslutas med ett förslag på ett undervisningsupplägg där olika övningar och reflektionsuppgifter kombineras till en varierad lektion med inslag som bland annat handlar om att öva på steg, leka med dessa, utmana sig själv och reflektera kring upplevelser och erfarenheter individuellt och/eller i grupp. Likartade upplägg finner man i samtliga kapitel förutom kapitel 5, som handlar om perspektiv och analys och är mer vetenskapligt förankrat i författarnas respektive forskningsfält. Detta tycker jag är en styrka med boken, att den har ett fokus på teknik och reproduktion och därtill låter dansarna återvända till den historiska och kontextuella genomgången, digitala resurser eller sin egen fantasi för att själva skapa och utforska genren.

Boken har många styrkor där den övergripande didaktiska ambitionen att inte bara fokusera steg utan skapande, erfarande, reflekterande och lek är en tydlig röd tråd.

Avslutningsvis i varje kapitel finns frågor som stimulerar till analys och reflektion. Genom detta upplägg ges en introduktion inte bara till dans som en aktivitet utan som ett kunskapsområde, menar jag. Genom att knyta samman utförandet av steg med skapande av eget material, analys och förmåga att iaktta och reflektera kring dans så ger boken förutsättningar för en bredare undervisning i dans än många andra liknande böcker. Hantverket i respektive teknik kan svårligen övas upp utan en kunnig lärare, men boken är ändå ett angeläget bidrag för att sprida olika former av dans, inte bara som ”steg man gör” utan också som ämnen att skapa, betrakta oh resonera kring. På många håll i boken ges eleven också möjlighet att ägna sig åt kroppslig förnimmelse genom att ge akt på hur rörelsen känns i kroppen, vilket bidrar till en fördjupad och förkroppsligad lärprocess.

Boken har många styrkor där den övergripande didaktiska ambitionen att inte bara fokusera steg utan skapande, erfarande, reflekterande och lek är en tydlig röd tråd. Valet av individer som gestaltar de olika genrerna hade kunnat vara mer normkreativt för att bidra till icke könsstereotypa val hos barn och unga dansare. Vidare hade texten på ett kritiskt sätt också kunnat lyfta utmaningar som kan ses som vanligt förekommande i relation till dansundervisning och dansutövande, som ohälsosamma kroppsideal, prestationsångest och brist på motivation hos vissa grupper. Texten har tagit sin utgångspunkt i dans som möjlighet och lyckats lyfta fram olika aspekter av dansgenrer och dansdidaktik, men samtidigt kan den uppfattas som okritisk gällande just utmaningar för dansundervisning.

En möjlig utveckling som jag ser det är att erbjuda övningar där olika dansgenrer slutligen blandas och där eleverna uppmanas att erfara dessa samt resonera om skillnader och likheter mellan dem, vad som till exempel skulle kunna ses som skillnader och likheter mellan Les Lanciers och kontaktimprovisation, mellan yoga och balett, mellan stomp och hiphop eller mellan fitnessdans och salsa. På så vis hade mönster kunnat identifieras och egna kategoriseringar, andra än de som författarna föreslagit, hade kunnat framträda. Det finns en poäng med att ställa kontrasterande genrer mot varandra men också mot närbesläktade genrer, då det ställer högre krav på elevernas analysförmåga.

Sammanfattningsvis vill jag ge boken mina rekommendationer då den får ses som ett välkommet bidrag i en undervisningspraktik som vill lyfta olika aspekter och dansgenrer.

Till dig som (blivande) lärare vill jag skicka med en uppmaning och det är att själv utveckla dina egna färdigheter i de dans- och rörelsegenrer du vill att dina elever ska arbeta med, eftersom din kunskap i och om genren kommer att vara avgörande för hur långt eleverna kommer att kunna nå i sitt eget utforskande med hjälp av boken. Oavsett texter och bilder i boken och filmer och musik hämtade från nätet kommer du och dina egna rörelser att vara viktiga för att instruera, stimulera, illustrera, analysera och problematisera dans med dina elever. En kombination av din egen förmåga och de uppslag boken ger bidrar sannolikt till en breddning och fördjupning i dans, så som författarna avsett.

Copyright © Märtha Gripson 2020

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.