En ny idrottsutbildning ”för elever som verkligen är på elitnivå”: Ett förslag och möjliga implikationer

🇬🇧 In English

Filip Andersson
Institutionen för Idrottsvetenskap, Linnéuniversitetet


Sommaren år 2020 framlade Utbildningsdepartementet en promemoria med förslag om förändringar av idrottsutbildningar i gymnasie- och gymnasiesärskolan. I promemorian framgår att idrottsutbildningarna expanderat i såväl elevantal som i antal utbildningsplatser och att det bidragit till att det inte bara är elitidrottande elever som tar del av utbildningarna. Mot bakgrund av, bland annat, detta föreslår Utbildningsdepartementet att det endast ska finnas en typ av idrottsutbildning, vilket innebär en halvering av antalet studieplatser, och ett införande av kompletterande urvalsregler samt undantag till huvudregeln om avgiftsfri utbildning. Målet är ”ett tydligare, mer transparent och hållbart system för idrottsutbildningar i gymnasie- och gymnasiesärskolan.” (Utbildnings­departe­mentet 2020, s. 5).

I denna text reflekterar jag över ovan nämnda förslag utifrån möjliga implikationer för urvalet av elever till idrottsutbildningar. Artikeln inleds med en överblick av den svenska idrottsutbildningens framväxt och utveckling samt en genomgång av förslagen om kompletterande urvalsregler och undantag till huvudregeln om avgiftsfri utbildning. Jag belyser sedan förslagen med hjälp av definitioner av elitnivå och elitsatsning, resonemang om antagningssystem och de selektionsprocesser som råder vid idrottsutbildningarna samt en diskussion om specialidrottselevers socioekonomiska bakgrunder och förutsättningar. Avslutningsvis framhålls att innan förslagen blir verklighet är det av vikt att med öppenhet resonera kring de möjliga implikationerna för urvalet av elever som de kan medföra.


Hämta ned fulltextversionen av artikeln här!


FILIP ANDERSSON är doktorand i pedagogik, verksam vid institutionen för idrottsvetenskap vid Linnéuniversitetet, Växjö/Kalmar. Hans pågående avhandlingsprojektet handlar om idrottsprofilerade utbildningar, i synnerhet ämnet specialidrott. Utöver avhandlingsprojektet undervisar han i idrottsetik samt samverkar med idrottsrörelsen i olika projekt, såväl på regional som nationell nivå.


Läs mer på idrottsforum.orgs temasidor om

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.