More
  Home Tags Norges idrettshøgskole

  Tag: Norges idrettshøgskole

  Ny avhandling | Physical Education as a development asset in the everyday life of adolescents, av Irina Burchard Erdvik, Norges idrettshøgskole

  I undersøkinga si har Irina Burchard Erdvik spurt om lag 3.000 unge i ungdoms- og vidaregåande skule om sjølvkjensla deira, om idrettsdeltaking på fritida, om korleis dei opplever kroppsøvinga og om kjensla av sjølvbestemming, meistring og tilhøyring i faget. Ho har mellom anna funne at kroppsøvings-timane oftast er lagt opp med mykje idrett, etter ein «idrettslogikk» som mest gagnar dei idrettsaktive. Opplæringslova seier ikkje noko om at idrett er viktig.

  Ny avhandling | The importance of oxygen extraction and blood volume for maximal oxygen uptake, av Øyvind Skattebo, Norges idrettshøgskole

  Mange av dei detaljerte mekanismane omkring kva som faktisk skjer når oksygen skal over i muskulaturen og brukast der, har vore ukjende. Dette har Skattebo arbeidd med, gjennom kompliserte tekniske og fysiske testar på ein gruppe frivillige. Enkelt sagt har han følgt oksygenet frå det kjem inn via lungene og blodet fram til muskulaturen. Funna har betydning for korleis ein til dømes kan leggje opp kondisjonstrening.

  Call for Papers | Kroppsøvingskonferansen 2020 | Norges idrettshøgskole, Oslo, 4–5 juni, 2020. Abstract frist 21 februar, 2019

  Vi har gleden av å invitere deg til den niende Kroppsøvingskonferansen på Norges idrettshøgskole. Konferansen retter seg mot forskere, lærere i høyere utdanning og i skoler, stipendiater, master-studenter og andre som er opptatt av Kroppsøving/Idrettsfag/Idrott och hälsa/Idræt i et forsknings- og utviklingsperspektiv. Du er velkommen til å sende inn ditt abstrakt på norsk, svensk eller dansk.

  Ledig stilling | Stipendiatstilling innenfor fagområdet lærerprofesjon, skole og utdanning. Søknadsfrist: 24. februar 2020

  ILF søker en stipendiat med gode forutsetninger for å forske innen lærerprofesjon, skole og utdanning med en tematisk innretning mot lek og læring i kroppsøving og idrettsfag. Utlysningen er rettet mot læreres profesjonsutøvelse i kroppsøving og idrettsfag i videregående skole. Det åpnes for prosjekter som utforsker problemstillinger knyttet til politikkutforming, læreres profesjonsutøvelse og hva som skjer i skolen.

  Ledig stilling | Faglig lederstilling, Institutt for Idrettsmedisinske fag, Norges idrettshøgskole. Søknadsfrist 20. januar 2020

  Instituttet tilbyr studier på bachelornivå i trening, helse og prestasjon med fordypning i fysisk aktivitet og helse og på master studier i idrettsvitenskap, idrettsmedisinske fag og idrettsfysioterapi. Instituttets forskningsvirksomhet er konsentrert om fem hovedområder; fysisk aktivitet og helse; kvinner, trening og helse; forebygging av idrettsskader; aktiv rehabilitering av muskel-skjelettlidelser samt fitness.

  Ledig stilling | Faglig lederstilling, Institutt for lærerutdanning og friluftslivsstudier, Norges idrettshøgskole. Søknadsfrist 24. januar 2020

  Instituttleder vil ha en nøkkelrolle i NIHs videre utvikling. Dette innebærer ansvar for utvikling av instituttets forskningsvirksomhet, prosjektportefølje og studieprogrammer, kompetanse- og medarbeiderutvikling og forvaltning av instituttets ressurser. Et mål for instituttet er å styrke samarbeidet og samspillet mellom fagmiljøer samt å videreutvikle den sterke eksternfinansieringen av forskning.

  Stipendiatstilling til prosjektet ”Er digital ’selvovervåking’’ av fysisk aktivitet og helse mer problematisk enn helsefremmende?” ved Norges idrettshøgskole. Søknadsfrist 5. januar 2020.

  Prosjektet problemastiserer den økende bruken av digitale armbåndsaktivitetsmålere, pulsklokker, multisportsklokker, helseapps og smartphone teknologi i forbindelse med fysisk aktivitet og helsefremmende atferd. Forskningsprosjektet vil belyse hva det betyr for den enkeltes identitet å kontinuerlig overvåke og kvantifisere seg via målingen av sin puls, blodtrykk, stressnivå, søvnmønstre, kaloriinntak, tilstedeværelse via GPS m.m.

  Stipendiatstilling på fagområdet «Unge menneskers forhold til natur og bynært friluftsliv». Søknadsfrist 15 november 2019

  Med mål om å styrke sekjonens flervitenskapelige tilnærming til forskningsbasert kunnskap, søker vi etter en stipendiat med gode forutsetninger for å forske på tematikk knyttet til unge menneskers forhold til natur og bynært friluftsliv. Stipendiatstillingen lyses ut som et predefinert prosjekt – «Unge menneskers forhold til natur og  bynært friluftsliv». Stipendiaten vil, sammen med sine to veiledere, utvikle et prosjekt som skal bidra til økt forståelse for hvordan norsk ungdom forholder seg til nærområder.

  Ledig fast stilling som førsteamanuensis i kroppsøving og idrettsfag ved Norges idrettshøgskole. Søknadsfrist 24 januar 2020

  Det er ledig stilling som førsteamanuensis i kroppsøving og idrettsfag ved Norges idrettshøgskole (NIH), Seksjon for kroppsøving og pedagogikk (SKP). Seksjonen fokuserer på profesjonsrettet forskning og undervisning i kroppslig læring, fagdidaktikk, pedagogikk, tilpasset opplæring og inkludering innen både kroppsøving, idrettsfag og frilufslivsfag.

  2 Stipendiatstillinger [doktorandtjänster]: “Organisert ungdomsidrett: Et helsefremmende idrettsmiljø og en sunn prestasjonskultur?” ved Norges idrettshøgskole. Søknadsfrist 01.03.2019

  Den aktuelle forskningen vil ha et spesielt fokus på hva som former holdninger og atferd til ulike antatt prestasjonsfremmende midler som kosttilskudd, smertestillende medikamenter og forbudte dopingmidler. Det overordnede målet er å utvikle forskningsbasert kunnskap om hva som kan skape gode psykososiale miljøer og en helsefremmende prestasjonskultur i den organiserte ungdomsidretten.
  Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial