More
  Home Tags Norges idrettshøgskole

  Tag: Norges idrettshøgskole

  Livestreamad disputas | Skogens «blå bånd»: Fremveksten av Oslomarka som friluftsområde, av Iver Mytting, Norges idrettshøgskole

  Da Oslomarka gjekk frå villmark til park, føregjekk prosessen på fleire parallelle plan. I avhandlinga si tar Mytting opp framveksten og tilblivinga av Oslomarka som friluftsområde. Ifølgje Mytting er det først og fremst i mellomkrigstida at Marka blir til som en tydelig definerbar størrelse, som «ein eigen entitet i verda». Mytting framstiller Marka som eit frambrakt rom, eller ein fortidig romleg konstellasjon, samstundes som han ettergår dei prosessane som skapte nettopp dette rommet.

  Livestreamad disputas | Cardiorespiratory, haematological and body composition changes in maturing girls and boys with different training backgrounds, av Hege Wilson Landgraff, Norges idrettshøgskole

  Når hormonelle endringar døgnet rundt får både storleiken på hjertet og blodvolumet til å auke så mykje, kor mykje betyr da nokre timar med kondisjonstrening? Landgraff konkluderer med at til dømes intervalltrening er mykje mindre viktig for uthaldet hos unge enn hos eldre. Årsaken er at sjølve voksteren tek seg av å auke oksygenopptaket, og dette er lite påverka av kva ein trener. Og det får konsekvensar for kva trenarar og også foreldre bør leggje vekt på.

  Livestreamad disputas | Repetitive head impacts in football – Quantifying exposure and assessing outcomes, av Stian Bahr Sandmo, Norges idrettshøgskole

  Stian Bahr Sandmo har evaluert målemetodar ein kan bruke for å undersøke effektane av nikking. Mellom anna har dei utstyrt spelarar med øyrepluggar; desse målte akselerasjonskreftene som hovudet til spelarane blei utsette for når dei nikka. Dei har også kartlagt omfanget av nikking i barne- og ungdomsfotball. Her kom det fram at unge under 12-13 år nikkar svært lite.

  Livestreamad disputas | The associations of physical activity, sedentary time, and aerobic fitness with lipoprotein particle profile in children, av Paul Remy Jones, Norges idrettshøgskole

  Med data fra «Active Smarter Kids»-studien har Paul Remy Jones studert komplekse biokjemiske sammenhenger mellom såkalte lipoproteiner og fysisk aktivitet, fedme, stillesittende tid og kondisjon. Han har studert hvordan lipoproteiner i blodet fyller ulike roller i transporten av fett og kolesterol; dette er viktig blant annet for dannelsen av avleiringer eller åreforkalkninger.

  Livestreamad disputas | Physical education, diversity and inclusion: Students’ narratives of inclusion and exclusion from an intersectional perspective, av Ingfrid Mattingsdal Thorjussen, Norges idrettshøgskole

  Gjennom feltarbeid i ein fleirkulturell skulekontekst og djupneintervju av ungdom i 8. til 10. klasse har Thorjussen undersøkt kva som ligg bak elevane sine erfaringar av inkludering og ekskludering i kroppsøvingsfaget. Ho har funne fram til ei rekke avgjerande faktorar som det mest av alt er opp til læraren i ta tak i for å skape meir inkluderande undervising i møte med mangfaldige grupper.

  Ny avhandling | Physical Education as a development asset in the everyday life of adolescents, av Irina Burchard Erdvik, Norges idrettshøgskole

  I undersøkinga si har Irina Burchard Erdvik spurt om lag 3.000 unge i ungdoms- og vidaregåande skule om sjølvkjensla deira, om idrettsdeltaking på fritida, om korleis dei opplever kroppsøvinga og om kjensla av sjølvbestemming, meistring og tilhøyring i faget. Ho har mellom anna funne at kroppsøvings-timane oftast er lagt opp med mykje idrett, etter ein «idrettslogikk» som mest gagnar dei idrettsaktive. Opplæringslova seier ikkje noko om at idrett er viktig.

  Ny avhandling | The importance of oxygen extraction and blood volume for maximal oxygen uptake, av Øyvind Skattebo, Norges idrettshøgskole

  Mange av dei detaljerte mekanismane omkring kva som faktisk skjer når oksygen skal over i muskulaturen og brukast der, har vore ukjende. Dette har Skattebo arbeidd med, gjennom kompliserte tekniske og fysiske testar på ein gruppe frivillige. Enkelt sagt har han følgt oksygenet frå det kjem inn via lungene og blodet fram til muskulaturen. Funna har betydning for korleis ein til dømes kan leggje opp kondisjonstrening.

  Call for Papers | Kroppsøvingskonferansen 2020 | Norges idrettshøgskole, Oslo, 4–5 juni, 2020. Abstract frist 21 februar, 2019

  Vi har gleden av å invitere deg til den niende Kroppsøvingskonferansen på Norges idrettshøgskole. Konferansen retter seg mot forskere, lærere i høyere utdanning og i skoler, stipendiater, master-studenter og andre som er opptatt av Kroppsøving/Idrettsfag/Idrott och hälsa/Idræt i et forsknings- og utviklingsperspektiv. Du er velkommen til å sende inn ditt abstrakt på norsk, svensk eller dansk.

  Ledig stilling | Stipendiatstilling innenfor fagområdet lærerprofesjon, skole og utdanning. Søknadsfrist: 24. februar 2020

  ILF søker en stipendiat med gode forutsetninger for å forske innen lærerprofesjon, skole og utdanning med en tematisk innretning mot lek og læring i kroppsøving og idrettsfag. Utlysningen er rettet mot læreres profesjonsutøvelse i kroppsøving og idrettsfag i videregående skole. Det åpnes for prosjekter som utforsker problemstillinger knyttet til politikkutforming, læreres profesjonsutøvelse og hva som skjer i skolen.

  Ledig stilling | Faglig lederstilling, Institutt for Idrettsmedisinske fag, Norges idrettshøgskole. Søknadsfrist 20. januar 2020

  Instituttet tilbyr studier på bachelornivå i trening, helse og prestasjon med fordypning i fysisk aktivitet og helse og på master studier i idrettsvitenskap, idrettsmedisinske fag og idrettsfysioterapi. Instituttets forskningsvirksomhet er konsentrert om fem hovedområder; fysisk aktivitet og helse; kvinner, trening og helse; forebygging av idrettsskader; aktiv rehabilitering av muskel-skjelettlidelser samt fitness.
  Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial