Stipendiatstilling ved Institutt for lærerutdanning og friluftstudier, Norges idrettshøgskole | Pedagogiske og didaktiske perspektiver på «digitaliseringen» av kroppsøving og idrettsfag. Søknadsfrist: 7. mai 2021


Institutt for lærerutdanning og friluftslivsstudier (ILF) ved Norges idrettshøgskole (NIH) har en ledig stipendiatstilling hvor formålet er å øke kunnskapen om elevers læring i den nye mediehverdagen, samt utvikle forskningsbasert didaktikk og konkrete forslag til hvordan digitalisering kan anvendes som verktøy i læringsprosesser innenfor kroppsøving og idrettsfag.

I dialog med fagmiljø og veiledere skal stipendiaten kartlegge internasjonal forskning på temaet «kroppsøving og digitalisering» samt gjennomføre empiriske studier for å utvikle temaet i en norsk skolekontekst.

Instituttets fagområde

Institutt for lærerutdanning og friluftslivsstudier (ILF) er ett av fire institutter ved NIH. ILF tilbyr femårig kroppsøvingslærerutdanning (integrert mastergrad), bachelorgrad i friluftsliv, praktisk pedagogisk utdanning, årsenhet i tilpasset fysisk aktivitet, og en generell pedagogisk orientert mastergrad. Pedagogiske og fagdidaktiske problemstillinger knyttet til kroppsøving og idrettsfag i skolen står sentralt i mange ansattes forskning. ILF har som mål å styrke kunnskapen om nye medielandskap samt hvordan medieutviklingen kommer til uttrykk, påvirker og kan anvendes innenfor instituttets virksomhetsområder. Instituttet har flere pågående forskningsprosjekt der digitalisering, sosiale medier, medial kunnskapsutvikling og læring står i sentrum.

Kompetansekrav

   • Mastergrad/hovedfag innenfor fagområdet kroppsøving og idrettsfag, idrettsvitenskap, eller annet fagområde som er relevant for stillingen (Karakter 2,5 / B)
   • Interesse for utvikling av nyskapende undervisning.
   • Det er ønskelig at søkere kan dokumentere forskningserfaring utover mastergrad / hovedfag
   • Høy etisk bevissthet og personlig egnethet som inkluderer evne til å formidle forskning gjennom engelskspråklige artikler i vitenskapelige tidsskrifter.
   • Beherske minst et skandinavisk språk, samt engelsk flytende. List opp kvalifikasjonskrav og eventuelt ønskede personlige egenskaper

Utvelgelseskriterier

Ved rangering av søkerne vil det bli lagt vekt på følgende:

   • Dokumentert kunnskap om enten kroppsøving og idrettsfag – eller læring gjennom digital pedagogikk
   • Kvalitet på masteroppgaven og masteroppgavens relevans for prosjektet
   • Kunnskap om- og erfaring med flermetodisk forskning
   • Personlig egnethet vil bli vedlagt, med særlig fokus på gode samarbeidsevner
   • Engasjement og vilje til å bidra til fagmiljøets vekst og utvikling

Arbeidsbetingelser

Det framgår av stipendiatens arbeidsplikt av de bestemmelser som til enhver tid gjelder for denne stillingskategori ved NIH. Denne stillingen er 4-årig 25% undervisningsplikt og 75 % til forskning. Stillingen er plassert i stillingskode 1017, men for særlig kvalifiserte søkere kan stillingskode 1378 vurderes. NIH har obligatorisk medlemskap i Statens pensjonskasse, og stipendiaten vil ha sin arbeidsplass ved campus.

NIH tilbyr:

   • Et godt og aktivt arbeidsmiljø
   • Gode ordninger for pensjon, lån og forsikring i Statens pensjonskasse
   • Moderne lokaler i flotte omgivelser ved Sognsvann (Oslo)
   • Gode treningsfasiliteter, bedriftsidrettslag og muligheter for trening i arbeidstiden
   • Umiddelbar nærhet til T-bane, samt parkering.

Andre opplysninger

Kvalifiserte søkere blir innkalt til intervju.

NIH har et ambisiøst og drivende arbeidsfellesskap med spennende utviklings- og arbeidsoppgaver i et tverrfaglig miljø. Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for offentlige tjenestemenn. Vi har obligatorisk medlemskap i Statens pensjonskasse.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Som IA-virksomhet legger vi vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for personer med nedsatt funksjonsevne.

I henhold til Offentlighetsloven § 25, 2. ledd, kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Kontaktpersoner

Interesserte søkere anbefales å ta kontakt med fagmiljøet ved utarbeidelse av søknad. Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til:

   • Instituttleder Reidar Säfvenbom tlf. 23 26 24 25 / 93 03 95 06
   • HR rådgiver Jan Wangen tlf. 414 13 035 (vedr. elektronisk søknad)

Søknaden

I tillegg til at søknaden skal registreres elektronisk på vår hjemmeside, må søkeren innen fristens utløp sende inn CV, attester, vitnemål, vitenskapelige arbeider og publikasjoner som ønskes tatt i betraktning ved kvalifikasjonsvurderingen.

Etter ansettelse må fullstendig prosjektbeskrivelse, inklusive framdriftsplan utarbeides i samråd med veiledere. Det er en forutsetning at kandidaten leverer prosjektbeskrivelse og søknad om opptak til ph.d.- programmet senest innen 6 uker fra ansettelse. Søknaden vil bli behandlet i henhold til gjeldende retningslinjer for ansettelse i stipendiatstillinger, og ansettelse gjøres under forutsetning av opptak på PhD-studiet.

Søknadsfrist: 7. mai 2021

Søk stillingen!

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.