Doktorander sökes till Forskarskolan SMOVE (Sustainable Movement Education), i samverkan mellan GIH, Göteborgs universitet, Malmö universitet samt Örebro universitet | Ansök senast den 30 november, 2021

Barn som leker på skolgården, öster om Holtermanska daghemmet, Mölhndal, okänt årtal. (Mölndals Stadsmuseum, CC BY-SA)

Hållbar rörelseutbildning i förskola och skola

Forskarskolan Hållbar rörelseutbildning i förskolor och skolor är en utbildningsvetenskaplig forskarskola. Den syftar till att öka kunskapen kring de pedagogiska utmaningar som är förknippade med uppdraget att erbjuda daglig rörelse för barn och elever i förskolor och skolor, inklusive förskoleklass och fritidshem. Syftet är också att stärka kompetensen inom lärarutbildning kring frågor om daglig rörelse i förskolor och skolor.

Vi välkomnar sökande med utbildningsbakgrund inom idrottsvetenskap eller i förskola, fritidshem, lärare i hela grundskolan samt lärare i idrott och hälsa som intresserar sig för att forska om hållbar rörelseutbildning i förskola och skola.

Verksamheten i forskarskolan planeras starta under andra halvan av vårterminen 2022.

Utbildning i samverkan

Forskarskolan genomförs i samverkan mellan GIH, Göteborgs universitet, Malmö universitet samt Örebro universitet. Som doktorand i forskarskolan antas du till utbildning på forskarnivå i idrottsvetenskap vid ett av de fyra partnerlärosätena. Du väljer själv om du vill skicka din ansökan till ett eller flera lärosäten.

Upplägg

Utbildning på forskarnivå omfattar fyra år, och innefattar kurser om 60 hp, ett forskningsprojekt om 180 hp, samt leder till en doktorsexamen. Utbildningen genomförs inom ramen för en anställning som doktorand. I en doktorandanställning kan även undervisning och annan tjänstgöring vid institutionen förekomma.

Doktorander som medverkar i forskarskolan Hållbar rörelseutbildning i förskola och skola förväntas bedriva forskarstudier på 80 procent av heltid under fem år för att exempelvis kunna undervisa och handleda studenter på 20 procent.

Vid respektive lärosätes forskarutbildning finns obligatoriska och valbara kurser. Bland de valbara kurserna går doktorander knutna till forskarskolan två gemensamma kurser om 7,5 hp vardera kring teman som relaterar till forskarskolans profil. Vidare erbjuds doktorander och handledare flera gemensamma seminarier och workshops under forskarskolans gång. Internationellt verksamma forskare kommer att medverka i utbildningen.

Doktorandernas avhandlingsprojekt förväntas behandla rörelseutbildning som en del av hela skoldagen. Det saknas idag kunskap om hur förskolor och skolor, inklusive förskoleklass och fritidshem, på ett långsiktigt hållbart sätt kan leva upp till målsättningen i läroplaner att erbjuda barn och elever daglig rörelse. Begreppet hållbar rörelseutbildning relaterar här till pedagogiska och didaktiska utmaningar som är förknippade med livslångt lärande utifrån frågor om jämlikhet, social rättvisa och grundläggande perspektiv på rörelse, hälsa och välbefinnande. Rörelse kan innefatta lek, spel, idrott, dans, friluftsliv, med mera.

Styrgruppens uppdrag

Forskarskolan leds av en styrgrupp bestående av en vetenskaplig ledare och en koordinator från huvudsökande lärosäte, en medlem från respektive partnerlärosäte samt en doktorandrepresentant. Vetenskaplig ledare för forskarskolan är professor Håkan Larsson.

Styrgruppen organiserar aktiviteter, inklusive kurser, workshops och internat, fångar upp erfarenheter och synpunkter från doktoranderna och följer upp kvaliteten på arbetet i forskarskolan.

Kontakt och ansökan

Nedan finns kontaktpersoner samt länkar till lediga tjänster vid respektive lärosäte där du hittar annonserna till forskarskolan. I annonserna finns specifik information om vad ansökan ska innehålla. Du kan ansöka till ett eller flera lärosäten.

GIH

Göteborgs universitet

Malmö universitet

Örebro universitet

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.