More
  Home Tags Malmö universitet

  Tag: Malmö universitet

  Lediga platser | Universitetslektor i idrottsvetenskap, inriktning pedagogik, till Malmö universitet. Ansök senast den 20 februari 2023

  I tjänsten ingår att organisera och genomföra utbildning på grund-och avancerad nivå vilket omfattar kursansvar, kursutveckling, undervisning och examination. Du kommer ingå i arbetslag i ämne/ämnesdidaktik, inom den utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK) samt inom verksamhetsförlagd utbildning (VFU). I tjänsten ingår även att handleda studenters examensarbeten. Som universitetslektor i idrottspedagogik kommer du att vara en viktig kraft i arbetet med att utveckla den idrottspedagogiska forskningsmiljön.

  Lediga platser | Prefekt vid Institutionen för idrottsvetenskap, Malmö universitet | Senaste ansökningsdag den 15 augusti 2022

  Prefektens uppdrag är både strategiskt och operativt med målsättningen att driva och utveckla institutionens alla delar. Prefekten är verksamhetsansvarig för utbildning på grund-, avancerad och forskarnivå, liksom forskning och samverkan. Att utveckla och kvalitetssäkra institutionens utbildningar på alla nivåer samt samla och stärka institutionens forskningsmiljöer är centrala uppgifter, vilka drivs i kontinuerlig dialog med medarbetarna.

  Offentligt försvar av en doktorsavhandling | Den utställda idrotten: Idrott som kulturarv på idrottsmuseer i Sverige av John Berg | Malmö universitet, den 3 juni 2022

  Problemställningen som John Bergs avhandling vilar på handlar om hur idrott konstrueras som kulturarv i Sverige. Med detta menas hur kulturarvet framträder och vilka som ligger bakom skapandet av det. I ett bredare perspektiv undersöks i avhandlingen vilka förutsättningar idrottens kulturarv verkar under, såväl i ett samtida som historiskt perspektiv och såväl inom idrotten som i relation till det omgivande samhället. Det tycks vara så att förvaltandet av idrottens förflutna sker lite i skymundan och på visst avstånd från övriga samhällets kulturarv.

  Lediga platser | Biträdande universitetslektor i idrottspedagogik till Malmö universitet | Ansök senast 20 april 2022

  Denna anställning som biträdande universitetslektor på heltid är, med stöd av Högskoleförordningen, tidsbegränsad under 4 år, med möjlighet att befordras till en tillsvidareanställning som universitetslektor om behörighetskraven uppfylls. I rollen som biträdande universitetslektor delar du din tid i normalfallet lika mellan forskning och undervisning på grund- och avancerad nivå, framför allt inom lärarprogram.

  Lediga platser | Universitetsadjunkt i idrottsvetenskap, inriktning idrottslära, till Institutionen för idrottsvetenskap, Malmö universitet | Ansök senast 2022-02-13

  Som universitetsadjunkt i idrottsvetenskap med inriktning idrottslära kommer du huvudsakligen arbeta med undervisning inom lärarprogrammet. I tjänsten ingår kursansvar med utbildningsplanering, examination på grundnivå samt att bedriva forsknings- och utvecklingsarbete. Inom kunskapsområdet idrottslära kommer du undervisa i olika delar såsom atletisk form (t.ex friidrott), bollspelsform, essentiell form (t.ex. orientering och simning) samt friluftsform.

  Pressmeddelande från Malmö universitet | Forskare: Vi behöver stötta morgondagens idrottsledare redan idag

  Allt färre barn och unga engagerar sig inom föreningsidrotten. Att få fler unga att vilja bli och få möjlighet att utvecklas som idrottsledare, är fokus för ett nytt forskningsprojekt vid Malmö universitet. – Studier visar också att de unga som trots allt går ledarskapsutbildningar inte fångas upp när de kommer tillbaka till sina föreningar. De får inte det stöd de behöver och kanske inte ens får möjlighet att utöva ledarskap alls, säger Susanna Hedenborg.

  Doktorander sökes till Forskarskolan SMOVE (Sustainable Movement Education), i samverkan mellan GIH, Göteborgs universitet, Malmö universitet samt Örebro universitet | Ansök senast den 30 november, 2021

  Forskarskolan Hållbar rörelseutbildning i förskolor och skolor är en utbildningsvetenskaplig forskarskola. Den syftar till att öka kunskapen kring de pedagogiska utmaningar som är förknippade med uppdraget att erbjuda daglig rörelse för barn och elever i förskolor och skolor, inklusive förskoleklass och fritidshem. Syftet är också att stärka kompetensen inom lärarutbildning kring frågor om daglig rörelse i förskolor och skolor.

  Lediga platser | Universitetslektor i idrottsvetenskap (50%), inriktning idrottspsykologi, till Malmö universitet. Ansök senast 2021-11-04

  Till arbetsuppgifterna som universitetslektor hör undervisning, handledning samt examination i idrottsvetenskap, särskilt idrottspsykologi på grund -och avancerad nivå, men även annan undervisning kan förekomma.  I arbetsuppgifterna ingår också forskning inom idrottspsykologi. Även utvecklingsprojekt och samverkan med omgivande samhället, t ex skolor och idrottsorganisationer kan ingå.

  Livestreamad disputation | På skidor i kulturella gränsland: Samiska spår i skidsportens historia av Isak Lidström, Malmö universitet, den 10 september 2021

  Det övergripande syftet med Isak Lidströms avhandling är att belysa den moderna skidsportens samiska historia i Sverige utifrån organisations- och kulturhistoriska perspektiv som tar avstamp i begreppen nation och etnicitet. Det handlar med andra ord om att diskutera olika identitetsmässiga relationer som tagit sig uttryck inom organiserad skididrott. I fokus står organisatoriska utvecklingslinjer, nyckelhändelser och -personer ur vilka de kulturella markörer för samiskhet och svenskhet kan friläggas som konstruerats och omförhandlats över tid.

  Ledig tjänst | Universitetsadjunkt i idrottsvetenskap inriktning humanbiologi på halvtid, till Malmö universitet. Ansök senast den 20 april 2021

  Som universitetsadjunkt i idrottsvetenskap med inriktning humanbiologi kommer du huvudsakligen arbeta med undervisning i anatomi, biomekanik, ergonomi, fysiologi, idrottsskador, rörelselära och kost inom såväl det idrottsvetenskapligt programmet (inriktning fysisk aktivitet och hälsa) som i kurser inom lärarprogram. Tjänsten innefattar även kursansvar, utbildningsplanering, examination på grundnivå och att bedriva pedagogiskt utvecklingsarbete.
  Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial