Doktorand i idrottsvetenskap till Inst. för kost- och idrottsvetenskap, Göteborgs universitet. Ansök senast 2017-06-21

Vi söker dig som vill utbilda dig på forskarnivå i idrottsvetenskap och arbeta med forskning vars syfte är att utvärdera och analysera effekten av Simlyftet, Göteborg stads satsning för att öka simkunnigheten och jämlikheten i simkunnighet hos skolbarn i Göteborg.

Institutionen för kost- och idrottsvetenskap bedriver forskning och utbildning i både kostvetenskap och idrottsvetenskap. Hälsa är en gemensam knutpunkt för institutionens verksamhet och hälsopromotion ett centralt forskningsfält. Målet med forskningen inom hälsopromotion är främst att öka kunskapen om hur man effektivt kan främja hälsosamma vanor, speciellt beträffande kost och fysisk aktivitet. Förändringsarbete samt människors beteende, tankar och uppfattningar är en viktig utgångspunkt i forskningsfrågorna.Tyngdpunkten ligger på att öka kunskapen om strategier för att förse individen med resurser som stödjer sådana vanor. Det gäller såväl att öka medvetenhet, kunskap och förmågor som hur man i hälsofrämjande syfte kan förändra både människors resurser och levnadsvanor.

Arbetsuppgifter

Anställning som doktorand avser utbildning på forskarnivå motsvarande fyra års heltidstjänstgöring. Institutionens studieplan för utbildning på forskarnivå i idrottsvetenskap finns att läsa på http://www.iki.gu.se/utbildning/forskarutbildning/studieplaner/ Eventuellt kan undervisning eller andra arbetsuppgifter inom innehavarens kompetensområde ingå i anställningen upp till 20 % av heltidstjänstgöring. Anställningen förlängs i sådant fall med motsvarande tid så att den totala utbildningstiden motsvarar fyra år.

Det aktuella doktorandprojektet ingår som en del av Simlyftet i Göteborg. Satsningens syfte är att öka jämlikheten i simkunnighet, bland annat genom att ge fri simundervisning till skolelever i olika årskurser (ca 15 000 barn årligen). Simlyftet kommer att starta hösten 2017 och genomföras som ett samarbete mellan skola och idrotts- och föreningsförvaltningen.

Forskning kring ovanstående satsningar behövs för att på bästa sätt utforma en långvarig och framgångsrik simkunnighetssatsning med målsättning att skapa förutsättningar som bidrar till ökad simkunnighet och jämlikhet. Doktorandprojektet ingår som en del av Simlyftet och syftar till att dels kvantitativt utvärdera denna satsning, dels undersöka hur föräldrar och skolpersonal ser på denna satsning samt vilka utmaningar simlärarna mött och vilka strategier och metoder de använt i sin undervisning.

Behörighet

Behörig att antas till utbildning på forskarnivå i ämnet idrottsvetenskap är den som uppfyller villkor för dels grundläggande behörighet, dels särskild behörighet, samt i övrigt har nödvändig förmåga att fullfölja utbildningen.

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: avlagt examen på avancerad nivå, eller fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

För särskild behörighet till utbildning på forskarnivå i idrottsvetenskap krävs att den sökande har fullgjort kursfordringar om minst 90 högskolepoäng i ämnet idrottsvetenskap eller i annat ämne med betydelse för idrottsvetenskaplig verksamhet, varav 15 högskolepoäng ska utgöras av ett självständigt arbete. Särskild behörighet har också den som i annan ordning inom eller utom landet bedömts förvärvat motsvarande kunskaper.

Då den utlysta tjänsten syftar till forskning som bland annat innefattar intervjuer med olika målgrupper är goda kunskaper i svenska språket nödvändiga.

Bedömningsgrund

Vid tillsättning kommer avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen samt i vilken utsträckning som den sökandes intresseområde ligger inom den angivna inriktningen. Forskningsplanen för avhandlingen bedöms efter den angivna inriktningen samt om den tar upp motiverade och forskningsbara frågor och anger adekvata former för genomförande.

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Doktorandanställningen tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.

Simlärarutbildning eller motsvarande kompetens är bedöms som meriterande.

Anställning

  • Anställningsform: tidsbegränsad anställning, motsvarande 4 års heltidsstudier från tillträdesdag.
  • Omfattning: 100 %
  • Placering: Institutionen för kost- och idrottsvetenskap
  • Tillträde: 2017-08-01 eller enligt överenskommelse.
  • Diarienummer: PAR 2017/851
  • Universitetet tillämpar lokalt avtal om lönesättning av doktorander.

Kontaktuppgifter för anställningen

Närmare upplysningar lämnas av docent Peter Korp 0707-674825, e-post: peter.korp@ped.gu.se eller studierektor för utbildning på forskarnivå Anders Raustorp, tel. 0708-118706, e-post: anders.raustorp@gu.se

Fackliga organisationer

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: http://www.gu.se/omuniversitetet/aktuellt/lediga-jobb/fackliga-kontaktpersoner

Ansökan

Du ansöker om att bli antagen till forskarstudier via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på ”Ansök” nedan.

Ansökan ska innehålla följande delar:

  1. Personligt brev där du beskriver dig själv samt motiverar varför du är intresserad av doktorandtjänsten. Ange även aktuella kontaktuppgifter till två referenspersoner som känner till dina prestationer väl t.ex. tidigare arbetsgivare, handledare eller lärare inom idrottsvetenskap eller motsvarande.
  2. Meritförteckning som inkluderar avklarade utbildningar och universitetskurser samt anställningar. Bifoga även vidimerade kopior på examensbevis och bevis på särskild behörighet.
  3. Kopior av examensarbete/uppsats och eventuella publikationer eller manuskript.

Förslag på hur en projektplan för doktorandprojektet skulle kunna utformas för att undersöka hur Göteborgs stads satsning på fri simundervisning kan bidra till ökad simkunnighet och större jämlikhet i simkunnighet hos skolbarn i Göteborg. Projektplanen (1-4 sidor) ska skrivas på engelska och innehålla följande rubriker: Bakgrund, Syfte, Material och metod, Tidsplan, Betydelse (t.ex. förslag på redovisning av resultat samt förväntad tillämpning) samt Referenser.

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Ansökan ska vara inkommen senast 2017-06-21

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar lokalt avtal om lönesättning av doktorander.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

ANSÖK

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.