Två doktorandtjänster i idrottsvetenskap med inriktning samhällsvetenskap och humaniora ledigförklarade vid Malmö högskola

Den nuvarande flyktingsituationen kommer att få djupgående och varaktiga sociala, politiska och ekonomiska konsekvenser både i Europa och i ursprungsländerna som kräver vetenskaplig analys och förklaring. Malmö högskola har på ett tidigt stadium varit engagerad i att öka medvetenheten och sprida kunskap genom projektet ”Malmö högskola för flyktingar”.
Som ett ytterligare steg i högskolans humanitära och akademiska engagemang utlyser fakulteten för Lärande och samhälle 2 doktorandtjänster inom forskning om migration till Europa i Idrottsvetenskap med inriktning samhällsvetenskap och humaniora.

refugees

Malmö högskola

Malmö högskola är Sveriges yngsta och största högskola med cirka 25 000 studenter. Vår utbildnings- och forskningskultur är flervetenskaplig, problemorienterad och samhällsrelevant. Malmö högskola är organiserad i fem fakulteter: Hälsa och samhälle (HS), Kultur och samhälle (KS), Lärande och samhälle (LS), Odontologiska fakulteten (OD) samt Teknik och samhälle (TS). Malmö högskola är en arbetsplats som präglas av ett öppet och inkluderande synsätt, där likabehandling tillför mervärde i vår verksamhet.

Fakulteten för lärande och samhälle

Fakulteten för lärande och samhälle karaktäriseras av ett nytänkande när det gäller utbildningarnas utformning och samarbeten med skolor, kommuner, organisationer och näringsliv. Fakulteten, som har ca 7 500 studenter och 320 anställda, organiseras i sex institutioner: Barn, unga, samhälle (BUS), Idrottsvetenskap (IDV), Individ och samhälle (IS), Kultur, språk, medier (KSM), Natur, miljö, samhälle (NMS) och Skolutveckling och ledarskap (SOL). Fakulteten har tillstånd för utbildning i samtliga program med förskollärarexamen och lärarexamen som mål och för idrottsvetenskaplig och utbildningsvetenskaplig utbildning på forskarnivå. Dessutom ges program för studie- och yrkesvägledare och specialpedagoger/speciallärare.

Idrottsvetenskap

Forskarutbildningen i Idrottsvetenskap med inriktning samhällsvetenskap och humaniora har fokus på̊ idrottens former och betydelser i samhället i dåtid, nutid och framtid. Med idrott avses alltifrån tävlingsidrott, motions- och upplevelseidrott till idrott som skolämne samt friluftsliv och fysisk rekreation. Idrottens del i samhället undersöks utifrån områden och problemkomplex som sport management, idrottens reglering och normbildning; statens, marknadens och det civila samhällets förhållande till idrotten; idrottens egna selekteringsmekanismer; på̊ vilket sätt samhällsstrukturer och sociala kategorier såsom bland andra genus, etnicitet, sexualitet, generation och social klass påverkar och påverkas av idrotten.

Institutionen Idrottsvetenskap 

Anställningen har sin placering vid institutionen Idrottsvetenskap (IDV). Institutionen har ca 40 anställda och erbjuder studier i en bred och flervetenskaplig miljö där idrotten som ett mångfacetterat samhällsfenomen och kunskapsområde utgör kärnan. Våra utbildningar präglas av att förena teoretiska kunskaper med praktisk förståelse och utvecklad handlingskompetens. Institutionen ger flera idrottsrelaterade utbildningar: Idrottsvetenskapligt program, Lärarprogrammet Idrott och lärande, samt Magister- och Masterprogram. Här finns en levande och framgångsrik idrottsvetenskaplig forskningsmiljö omfattande en mångfald av inriktningar med tyngdpunkten inom det samhällsvetenskapliga området. Därtill finns ett välutvecklat samverkansnätverk på idrottsfältet och vi bedriver forsknings- och utvecklingsprojekt i samverkan med en rad idrottsrelaterade samhällsaktörer.

Se även: http://www.mah.se/Forskning/omforskning/Organisation/Profiler/Idrott-i-forandring/

Anställning

Till forskarutbildningsplatsen är en heltidsanställning som doktorand knuten. Avsedd examen är filosofie doktor, vilket motsvarar 4 års forskarutbildning på heltid. Institutionstjänstgöring om maximalt 20 % kan förekomma. Bestämmelser om anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen 5 kap 1-7 §§.

Behörighet

För att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs att den sökande har grundläggande behörighet och särskild behörighet samt bedöms ha sådan förmåga i övrigt som behövs för att tillgodogöra sig utbildningen.

Grundläggande behörighet har den som

  1. har avlagt en examen på avancerad nivå
  2. har fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (fyra år), varav minst 60 högskolepoäng (ett år) på avancerad nivå eller
  3. på något annat sätt inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet har den som med godkänt resultat ventilerat ett självständigt arbete inom idrottsvetenskap med inriktning samhällsvetenskap och humaniora eller annat relevant ämne om minst 15 hp på avancerad nivå, eller motsvarande kunskaper som av Malmö högskola bedöms vara likvärdiga.

Bedömningsgrunder

Grunden för urval bland behöriga sökande är graden av förmåga att tillgodogöra sig utbildningen och nå dess mål. Vid bedömning av behöriga sökandes förmåga att tillgodogöra sig utbildningen tas hänsyn till sökandes självständighet och planering av tidigare arbeten; sökandes tidigare visade förmåga att slutföra arbeten adekvat; sökandes förmåga att kunna formulera undersöknings- och problemområden, både i tidigare arbeten och i forskningsplanen för det planerade avhandlingsarbetet; grad av metodologisk och vetenskaplig mognad i tidigare utförda arbeten, samt i forskningsplanen, och förmåga till kommunikation, både skriftligt och muntligt.

Vid antagning tas hänsyn till de nödvändiga språkkunskaper som betingas av utbildningen.

Tillträde

Tillträdesdatum är 1 september 2016.

Ansökan

Ansökan skall innehålla följande handlingar:

  1. Ansökningsbrev med beskrivning av den sökandes bakgrund och intresse för forskarutbildning i Idrottsvetenskap med inriktning samhällsvetenskap med humaniora (max 2 sidor)
  2. Styrkt meritförteckning
  3. Vidimerade betyg och intyg som åberopas (ex. examensbevis, arbetslivserfarenhet)
  4. Referenser
  5. Självständiga arbeten på avancerad nivå.
  6. Övriga publikationer som åberopas (max tre stycken)
  7. Kortfattad forskningsplan som presenterar forskningsinriktning och avhandlingsidé (max 3 sidor).

Sista ansökningsdag är 2016-04-18. Ansökan, märkt med ref nr REK 2.2.1-2016/64, tar vi emot via e-post: jobb@mah.se.

Upplysningar

Fackliga företrädare

Referensnummer: REK 2.2.1-2016/64
Placering: Fakulteten för lärande och samhälle
Sista ansökningsdag: 2016-04-18

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.