Lektor i idrottsvetenskap, inriktning idrottslära, till Gymnastik- och idrottshögskolan. Ansök före 2018-02-20

Ämnesbeskrivning

Idrottsvetenskap är ett flervetenskapligt ämne som tar sin utgångspunkt i idrottsliga praktiker som belyses utifrån humanistiska och samhällsvetenskapliga respektive medicinska och naturvetenskapliga perspektiv. Vid GIH förekommer undervisning och forskning inom de humanbiologiska, humanistiska och samhällsvetenskapliga kunskapsfälten. Vid GIH finns Laboratoriet för biomekanik och motorisk kontroll (BMC), Åstrandlaboratoriet (ÅL) och Laboratoriet för tillämpad idrottsvetenskap (LTIV).

Idrottslära är den utövande och praktiska idrotten med fokus på såväl didaktiska, tekniska, metodiska och estetiska lärprocesser. Idrottslära struktureras på GIH i en modell baserad på olika rörelsekulturers idéer och inre sammanhang där samspelet mellan individ och utövande av idrott är en förutsättning för förståelse och lärande.

Innehavaren av anställningen förväntas bedriva praktiknära idrottsvetenskaplig och/eller konstnärlig forskning.

Arbetsuppgifter

I anställningen ingår undervisning och handledning inom idrottslärans olika rörelsekulturer med särskilt fokus på rörelse och dans. Därtill ingår handledning på grund och avancerad nivå. Undervisning inom den utbildningsvetenskapliga kärnan och verksamhetsförlagd utbildning kan ingå. Till undervisning räknas även kursadministration.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som lektor är den som har

 • har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens, eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.
 • avlagt examen från grundläggande högskoleutbildning i danspedagogik
 • visat pedagogisk skicklighet

Samtliga läraranställningar vid GIH förutsätter att den sökande har en förmåga att samarbeta och lämplighet i övrigt som behövs för anställningen.

En sökande som saknar högskolepedagogisk utbildning om minst 7,5 högskolepoäng och som inte heller bedöms ha förvärvat motsvarande kunskaper på annat sätt ska genomgå sådan utbildning under de två första åren av anställningen.

Bedömningsgrunder

För denna anställning har följande bedömningsgrunder fastställts:

  • mycket stor vikt läggs vid dokumenterad pedagogisk skicklighet och erfarenhet av undervisning med relevans för ämnesområdet och anställningen,
  • mycket stor vikt läggs vid vetenskaplig skicklighet med inriktning mot praktiknära idrottsvetenskaplig och/eller konstnärlig forskning inom dans,
  • stor vikt läggs vid djupa och breda didaktiska kunskaper inom ämnesområdet,
  • vikt läggs vid administrativ skicklighet som är av betydelse för de arbetsuppgifter som ingår i anställningen,
  • vikt läggs vid god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska..

Varaktighet/Arbetstid

Anställning är en tillsvidare anställning motsvarande 100 %, med planerat startdatum den 13/8 2018 eller efter överenskommelse. Vid anställning tillämpas sex månaders provanställning.

Lön

Individuell lönesättning tillämpas.

Ytterligare upplysningar

Lämnas av prefekt Suzanne Lundvall 08-120 538 36 och enhetschef Marie Nyberg 08 – 120 537 68

Fackliga företrädare:
Anna Ekenberg, SACO-S, tel 08-120 538 02,
Marjan Pontén, OFR/S, tel 08-120 538 17.

Ansökningsförfarande

Handlingar skickas elektroniskt och ska vara i word- eller pdf-format. Ansökan ska innefatta följande handlingar:

 • sammanställning av utbildningar, anställningar, pedagogiska, vetenskapliga och administrativa meriter samt ledningsuppdrag (CV)
 • kortfattad skriftlig redogörelse för vetenskaplig, pedagogisk och annan verksamhet
 • förteckning över vetenskapliga och pedagogiska publikationer. Bland dessa ska sökanden ange högst 10 skrifter som åberopas i första hand, och dessa publikationer ska medsändas ansökan.
 • förslag på minst två referenspersoner

Åberopade meriter ska kunna intygas vid anmodan.

GIH verkar för mångfald och jämställdhet inom samtliga anställningskategorier. Vi ser därför gärna sökande med olika bakgrund och erfarenheter.

Ansökan märkt med Dnr GIH 2017/534 ska ställas till registrator@gih.se och vara inkommen till GIH senast den 20/2 2018.

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.