More
  Home Tags Skolämnet idrott och hälsa

  Tag: skolämnet idrott och hälsa

  The purpose of the Journal of Teaching in Physical Education is to communicate national and international research and stimulate discussion, study, and critique of teaching, teacher education, and curriculum as these fields relate to physical activity in schools, communities, higher education, and sport. Research using a variety of methodological approaches is acceptable for publication.
  The purpose of the Journal of Teaching in Physical Education is to communicate national and international research and stimulate discussion, study, and critique of teaching, teacher education, and curriculum as these fields relate to physical activity in schools, communities, higher education, and sport. Research using a variety of methodological approaches is acceptable for publication.
  Arbetsuppgifterna består av att arbeta som lärare inom ramen för institutionens grundutbildning men även med olika former av externa uppdrag. I detta ingår att planera, genomföra och utvärdera undervisning samt att handleda och examinera studenter på grund- och avancerad nivå. I anställningen förväntas en hög grad av samverkan med organisationer och myndigheter samt ett aktivt deltagande i institutionens aktiviteter.
  Utbildningsvetenskap är ett flervetenskapligt ämne som består av studier och forskning om lärande, undervisning, kunskapsbildning och kunskapstraditioner. Idrottsvetenskap är ett flervetenskapligt ämne som tar sin utgångspunkt i idrottsliga praktiker som belyses utifrån humanistiska och samhällsvetenskapliga respektive medicinska och naturvetenskapliga perspektiv.
  Den aktuella tjänstens inriktning är att driva och utveckla undervisning i utbildningsvetenskap med inriktning specialpedagogik för skolan som utbildningsområde, verksamhetsförlagd utbildning samt forskning inom kunskapsområdet. Denna forskning kan vara inriktad mot studier av inkludering av barn och unga med olika former av funktionsvariation såväl i ämnet idrott och hälsa som i föreningsdriven idrott och/eller annan fysisk aktivitet.
  I anställningen ingår att driva och utveckla undervisning, handledning och kursutveckling, på grundnivå och avancerad nivå samt FoU inom idrottsvetenskap med inriktning mot idrottslära, särskilt gymnastik och motorik i vid bemärkelse. Huvudsakligt fokus för undervisningen i denna tjänst är undervisning i allsidig rörelseträning med inriktning mot gymnastik. Vidare ingår kursadministration samt arbete med kvalitetssäkring.
  I tjänsten ingår att initiera och driva forskningsprojekt med det omgivande samhället. Andra viktiga arbetsuppgifter för anställningen är handledning av doktorander och att driva kurser inom forskarutbildningen idrottsvetenskap med inriktning samhällsvetenskap och humaniora. I arbetsuppgifterna ingår vidare undervisning, handledning, seminarieledning, kursutveckling och administration i lärarprogram och idrottsvetenskapligt program.
  Forskarutbildningen i pedagogik omfattar 240 högskolepoäng, vilket motsvarar fyra års heltidsstudier. Utbildningen avslutas med att doktoranden försvarar sin doktorsavhandling vid en offentlig disputation. Avhandlingsarbetet ska ha inriktning mot skolämnet idrott och hälsas didaktik. Forskningsfokus bör vara på frågor som berör inklusion, jämlik hälsa, etik och social rättvisa/social justice i relation till idrott och hälsas didaktik.
  The Journal of Physical Education, Recreation & Dance (JOPERD) is a peer-reviewed, four-color, professional journal. Continuously published since 1896, JOPERD serves as an authoritative, professional source for educators in physical education, sport, recreation, and dance in all settings.
  Originally published in 1940 by Phi Epsilon Kappa as a quarterly publication for its fraternity members, The Physical Educator is one of the longest standing journals providing research-based articles relating to physical education, health, recreation, and related areas. Read TPE if you are interested in physical education, health, recreation, dance, exercise science, sports medicine, and sports management.
  Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial