Førsteamanuensis, førstelektor eller universitetslektor i kroppsøving/idrett till Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 10.100 studenter og 1.400 ansatte. Universitetet ligger i Norges tredje største byregion, med et dynamisk arbeidsmarked og spennende kultur- og fritidsaktiviteter. Vi er eneste norske medlem av European Consortium of Innovative Universities. Universitetet har store ambisjoner. Vi skal være en drivkraft i regionens kunnskapsutvikling og et internasjonalt forskningsuniversitet med vekt på nyskapning og innovasjon. Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt – vi vil utforske det ukjente og utfordre det velkjente.

Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk, som er en del av Det humanistiske fakultet, tilbyr grunnskolelærerutdanninger samt master- og doktorgradsutdanning i utdanningsvitenskap. Utdanningsvitenskap er et faglig satsingsområde ved universitetet, og vi er beredt til å ta et større nasjonalt ansvar for å utdanne nasjonens og regionens tiltrengte arbeidskraft innenfor området. Det er i dag 75 ansatte og 840 studenter tilknyttet instituttet.


Førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor kroppsøving/idrett


Søknadsfrist 31.01.2015 | Søk stillingen


kroppsovingVil du bli med å videreutvikle vårt mastertilbud innen kroppsøving og idrett på Universitetet i Stavanger? Vi har ledig fast stilling som førsteamanuensis/ førstelektor/universitetslektor i kroppsøving/idrett ved Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk. Stillingen er ledig fra 1.8.2015.   Vi søker en engasjert og fleksibel person som ønsker å bidra i den videre utviklingen av masterprogrammet i utdanningsvitenskap med profil i kroppsøving og idrett.  Undervisningsoppgaver på de andre idrettsfaglige tilbudene, dvs bachelorprogrammet i idrett og fordypningene i grunnskolelærerutdanningene vil kunne inngå i stillingen. Fagområdet for stillingen er kroppsøving/idrett, og fagdidaktisk kompetanse vil bli vektlagt.

Arbeidsoppgaver

 • Praktisk og teoretisk idrettsfaglig undervisning og veiledning og eksamensarbeid i det utlyste fagområdet
 • Administrative oppgaver knyttet til undervisning og forskning
 • Dersom den som blir ansatt har førstekompetanse, vil han/hun få satt av tid til forskning. Vi ønsker å styrke forskningen rettet mot utdanningsvitenskap.  Faggruppen sin forskning dreier seg om tema innenfor idrettspedagogikk, treningslære, idrettspsykologi og fysisk aktivitet og helse.

Kvalifikasjonskrav

 • For ansettelse som førsteamanuensis er det et krav om doktorgrad eller tilsvarende kompetanse innenfor idrettsvitenskap eller tilsvarende kompetanse innen fagområdet. For ansettelse som førstelektor er det nødvendig med dokumentert omfattende forskings- og utviklingsarbeid som i kvalitet og omfang tilsvarer arbeidsmengde og nivå for en doktorgradsavhandling. For ansettelse som universitetslektor må man ha hovedfag/mastergrad innenfor fagområdet.

I tillegg vektlegges (i prioritert rekkefølge)

 • Forsknings- og undervisningserfaring fra høyere idrettsfaglig utdanning knyttet til didaktikk og forskningsmetoder.
 • Generell forsknings- og undervisningserfaring i kroppsøving og idrett
 • Veiledningskompetanse
 • Grunnutdanning som lærer, eventuelt annen pedagogisk utdanning
 • Erfaring fra undervisning og arbeid i grunn- og videregående skole

Personlige egenskaper som vil bli verdsatt

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 •  Gode formidlingsevner, evne til å lede, begeistre og legge til rette for studentenes læring
 • Evne til å være strukturert og samtidig fleksibel i en hektisk hverdag
 • Evne og vilje til faglig nytenkning og initiativ

Den som ansettes må kunne dokumentere pedagogisk og didaktisk kompetanse knyttet til høyere utdanning, eller påta seg å ta imot tilbud om universitetspedagogisk kurs innen en periode på to år fra tiltredelse. Søknaden bør inneholde en refleksjon over egen undervisningskompetanse.

Bruk av varierte undervisningsmetoder er et satsingsområde ved universitetet. Den som ansettes må være innstilt på å ta i bruk ulike metoder og ulike digitale læringsressurser.

Stillingsinnehaver vil det første året delta på NyTi, som er universitetets veilednings- og integreringsprogram for nyansatte som skal undervise.

Undervisningsspråket vil normalt være norsk. Den som blir tilsatt, må også være forberedt på å undervise på engelsk til internasjonale studenter.

Vi tilbyr

 • Mulighet for faglig utvikling i et kreativt og spennende fag- og forskningsmiljø
 • Automatisk medlemskap i Statens pensjonskasse som sikrer gode pensjonsrettigheter, medlemmer kan søke boliglån til gunstige vilkår
 • Gode velferdsordninger for ansatte
 • En framtidsrettet arbeidsplass i en stor organisasjon

Stillingen lønnes etter statens lønnsregulativ, l.pl 17.510, førsteamanuensis/førstelektor kode 1011/1098, LR 24, ltr 58–69, kr 491.400–601.700 bto pr år. Universitetslektor kode 1009, LR 25, ltr 48-63, kr 416.200–539.200.  I særskilte tilfeller kan høyere avlønning vurderes.

Stillingsbetenkningen gir en nærmere beskrivelse av fag- og ansvarsområder, arbeidsoppgaver, kvalifikasjonskrav og andre forhold som vil bli vektlagt ved tilsetting.

Søkerne kan få nærmere opplysninger om stillingen ved å henvende seg til instituttleder Elin Thuen tlf 51 83 29 24, epost elin.thuen@uis.no

Opplysninger om tilsettingsprosessen kan man få ved å henvende seg til HR-rådgiver Janne Halseth  tlf 51 83 35 25, janne.halseth@uis.no

Send søknad og CV elektronisk via “Søk stillingen” øverst i høyre kolonne. Vitnemål, attester, publikasjonsliste og inntil 15 publikasjoner og ev annen dokumentasjon som søkeren ønsker det skal tas hensyn til, lastes opp som vedlegg til søknaden.

Stillingsbetenkning 

Førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor i kroppsøving og idrett, st. id 30052081 godkjent av ansettelsesutvalget den 19.11.2014-

Ansettelsen gjelder generelt ved Universitetet i Stavanger. Organisatorisk er stillingen knyttet til Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk.

Fagområdet for stillingen er kroppsøving/idrett.

Stillingsinnehaveren skal gi undervisning, veiledning og delta i eksamensarbeid innenfor utlyst fagområde, samt ta på seg administrative oppgaver. Dersom den som blir tilsatt har førstekompetanse, vil han/hun få satt av tid til forskning. Forsknings- og undervisningsoppgavene vil bli tilpasset kompetansen til den som blir ansatt.

Kvalifikasjon innenfor nyskapning, innovasjon og kommersialisering av forskning bli vektlagt ved tilsetting i vitenskapelig stilling ved universitetet. Kjennskap til norsk skole og utdanningssystem er også en fordel.

Det forventes at den som ansettes støtter opp om og deltar i den øvrige aktiviteten ved fakultetet og kan påta seg oppgaver på tvers av institutt- og fakultetsgrenser.

Det forventes at den som ansettes bidrar til utvikling av samarbeid med samfunns-, kultur- og næringsliv.

Universitetet legger vekt på god undervisningskvalitet og krever at den som skal ivareta undervisning har pedagogisk og didaktisk kompetanse knyttet til høyere utdanning. Pedagogisk kompetanse kan dokumenteres med vitnemål/kursbevis fra relevant formell pedagogisk utdanning knyttet til høyere utdanning. Didaktisk kompetanse dokumenteres i form av variert didaktisk arbeid i høyere utdanning. Retningslinjer for vurdering av undervisningskompetanse er tilgjengelig ved henvendelse til fakultetet.

Søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité på bakgrunn av innsendt materiale. Hovedvekten i den sakkyndige vurderingen legges på bedømmelse av de innleverte vitenskapelige arbeidene og undervisningskompetanse. Erfaring fra popularisering/formidlingsvirksomhet, fagpolitisk og fagadministrativt arbeid og ev andre dokumenterte kvalifikasjoner med relevans for stillingen kan også tillegges vekt.

Opplysninger og materiale som det skal tas hensyn til i den sakkyndige vurderingen må være innlevert innen søknadsfristen. Eventuelle referanser oppgis i søknaden eller på forespørsel.

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju og prøveforelesning før det avgis endelig innstilling. I den samlede vurderingen av søkerne vil også personlige egenskaper bli tillagt vekt.

Førsteamanuensis i fast stilling kan, etter nærmere fastsatte regler, søke om kvalifikasjonsopprykk til professor.

Førstelektor i fast stilling kan, etter nærmere fastsatte regler, søke om kvalifikasjonsopprykk til dosent.

Universitetslektor kan, etter nærmere fastsatte regler, søke om kvalifikasjonsopprykk til førsteamanuensis eller førstelektor.

Print Friendly, PDF & Email

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.