Førsteamanuensis / professor i Friluftslivsfag ved Norges idrettshøgskole | Søknadsfrist 1 mars 2019

Seksjonens fagområde

Det er ledig stilling som førsteamanuensis/professor i friluftslivsfag ved Norges idrettshøgskole. Stillingen hører inn under Seksjon for kroppsøving, friluftsliv og pedagogikk.

Seksjonen arbeider med studier, pedagogisk forskning og utviklingsarbeid, med vekt på studieprogrammenes innhold, praksis, status og teoretiske begrunnelser. Herunder har seksjonen et særlig ansvar for profesjonsrettet forskning og undervisning i kroppslig læring, fagdidaktikk, pedagogikk, tilpasset opplæring og inkludering innen både frilufslivsfag kroppsøving og idrettsfag. Seksjonen dekker utdanningstilbudene: bachelorutdanning i friluftslivsfag (FLL), faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag (FKI), praktisk pedagogisk utdanning (PPU), og påbygningsstudiet fysisk aktivitet og funksjonshemming (FAF). Undervisning og veiledning gis på Bachelor, Master og PhD-nivå.

Innen friluftslivsfag gir seksjonen følgende studier på bachelor-nivå: 3-årig bachelorutdanning med fordypningstema innen helse/livsmestring, skole/læring/nærmiljø og naturguiding, deltidstudier i friluftsliv, og internasjonalt studium. I tillegg undervises det i friluftslivsfaglige emner innen lærerutdanningene FKI og PPU og i masterstudiet. Seksjonen har et aktivt forskningsmiljø innenfor det brede friluftsfeltet.

Ansvarsområde / arbeidsoppgaver

Det søkes etter en person som skal bidra til å videreutvikle forskning og forskningsbaserte studier og læring i friluftslivsfag og seksjonens øvrige fagområder med vekt på pedagogiske, profesjonsfaglige, filosofiske og/eller samfunnsvitenskapelige emner. Til stillingen ligger også veiledning innen friluftslivsfag ved alle seksjonens studietilbud, samt praktisk orientert undervisning i ulike naturmiljøer/kontekster. Programledelse vil også kunne bli tillagt stillingen. Stillingen er tillagt 50 % forsknings- og utviklingsarbeid, og 50 % undervisning.

Krav til kompetanse
  • Det kreves doktorgrad fortrinnsvis innen idrettsvitenskap. Kandidater med andre fagområder, relevante for stillingen, i sin doktorgrad kan også
  • søke. Søkere må kunne initiere og lede forskning som inkluderer ansatte ved seksjonen. Videre kreves interesse for å utvikle forskningsbasert og nyskapende undervisning innen friluftslivsfaget
  • For øvrig vises det til de kvalifikasjonskrav som gjelder for tilsetting som førsteamanuensis/professor etter Universitets- og høgskoleloven.
Utvelgelseskriterier

Ved rangering av kompetente søkere vil det bli lagt vekt på:

  • Kvalitet, relevans og omfang av publiserte vitenskapelige arbeider Initiering og ledelse av forskningsprosjekter
  • Internasjonal erfaring
  • Erfaring fra undervisning knyttet til profesjonsutøvelse i friluftslivsfag og studenters læringsprosesser i ulike naturmiljøer og sosiokulturelle kontekster, didaktisk utviklingsarbeid og veiledning
  • Erfaring fra helsepedagogisk og/eller helsepromoterende arbeid.
  • Interesse for og erfaring med studentinvolverende undervisningsformer
  • Engasjement og erfaring fra faglig utviklingsarbeid i organisasjoner
  • Kjennskap til norsk utdanningssystem og forvaltning og organisering av friluftsliv
  • Personlig egnethet; gode samarbeidsevner og evne til å arbeide selvstendig.

Ambisjoner og ideer for friluftslivsfaglig videreutvikling, forskning og profesjonalisering

En forutsetning for fast tilsetting er videre at søkeren tilfredsstiller basiskravene til universitets- og høgskolepedagogisk kompetanse.

Arbeidstakere uten formell universitets- og høgskolepedagogisk basiskompetanse, gis muligheter til slik kvalifisering gjennom kurs i løpet av to år etter tiltredelsen.

Undervisningsspråk vil være norsk og engelsk. Den som tilsettes bør beherske et skandinavisk språk (norsk, svensk eller dansk). Søkere som har et annet morsmål, forplikter seg til å lære norsk i løpet av 3 år og bestå Bergentesten.

Øvrige opplysninger

Kvalifiserte søkere må påregne å bli intervjuet.

NIHs arbeidsstyrke skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Som IA-virksomhet legger vi vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for personer med nedsatt funksjonsevne.

I henhold til Offentlighetsloven § 25, 2. ledd, kan opplysninger om søkeen bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Villkår
  • Lønn og øvrige arbeidsvilkår tilbys etter statens regulativ i stillingskode 1011 førsteamanuensis eller 1013 professor.
  • Tilsettingene skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for offentlige tjenestemenn. Medlemskap i Statens Pensjonskasse er obligatorisk.
  • Den som tilsettes skal ha arbeidsplass ved Norges idrettshøgskole campus i Oslo.
Vi tilbyr
  • Utfordrende arbeidsoppgaver i et ambisiøst og drivende arbeidsfellesskap
  • Et godt arbeidsmiljø og tverrfaglig samarbeid
  • Lønn som førsteamanuensis (stillingskode 1011) eller professor (stillingskode 1013)
  • Gode ordninger for pensjon, lån og forsikring i Statens pensjonskasse
  • Moderne fasiliteter i et nyrestaurert bygg ved Sognsvann
Kontaktpersoner

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til:

Søknaden

Søk stillingen via link på denne siden eller ved å gå inn på våre hjemmesider: www.nih.no under ledige stillinger. Det er viktig at du laster opp alle dokumenter du mener er nødvendige for en helhetlig vurdering av din kompetanse og erfaring.

I tillegg til å registrere elektronisk CV må søkere legge ved:

  • Et personlig søknadsbrev med motivasjon for søknaden
  • CV (oppsummering av utdannelse, tidligere arbeidserfaring og vitenskapelig publikasjoner)
  • Vitenskapeligearbeider (max 10) med en fullstendig fortegnelse over de arbeidene som leveresinn
  • Kopi av attester fra utdanningsinstitusjoner inkludert karakterutskrift
  • Navn, epostadresse og telefonnummer til 2-3 referanser
  • Annen informasjon som er relevant for stillingen
  • For øvrig vises det til de kvalifikasjonskrav som gjelder for tilsetting som førsteamanuensis eller professor etter Universitets- og høgskoleloven.

Jobbnorge-ID: 163811, Søknadsfrist: 01.03.2019, Kundens referanse: Au vit 04-19

Søk stillingen!

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.