To ledige stipendiatstillinger ved Seksjon for idrettsmedisinske fag, Norges idrettshøgskole

Norges idrettshøgskole (NIH) er en vitenskapelig høyskole og Norges største utdannings- og forskningsinstitusjon innen idrettsvitenskap. Vårt samfunnsoppdrag er å drive fremragende høyere utdanning, forskning og formidling innen et bredt definert idrettsområde. Studenter og ansatte på NIH utforsker mennesker i bevegelse fra ulike perspektiver. Vi tilbyr utdanning på bachelor-, master- og doktorgradsnivå, og våre studieprogrammer skal dekke samfunnets behov for kompetanse innen idrettsvitenskap. Høgskolen har rundt 1500 studenter og 220 ansatte fordelt på fem fagseksjoner, seks administrative avdelinger og to forskningssentre. Alle NIHs bygg og idrettsanlegg er lokalisert ved Sognsvann, med Nordmarka som nærmeste nabo. For nærmere informasjon, se www.nih.no. 

physical-activity-and-health

Det er  to ledige stillinger som stipendiat ved Norges idrettshøgskole. Stillingene hører inn under Seksjon for idrettsmedisinke fag.

Seksjonens fagområde

Seksjonen har ansvaret for idrettsmedisin – et bredt fagområde som både forskningsmessig og undervisningsmessig omfatter flere ulike områder. De to viktigste er: 1) Sammenhengen mellom regelmessig fysisk aktivitet og helse (dvs. fysisk aktivitet brukt i så vel helsefremmende, forebyggende som behandlende hensikt på ulike nivåer i og utenfor helsevesenet), og 2) Helseproblemer knyttet til utøvelse av idrett (f. eks. astma og idrettsskader). Fagområdet er tverrfaglig, og søker å etablere kunnskap som er av betydning for utøvelse av idrett og for bruk av fysisk aktivitet innen forebyggende og helsefremmende arbeid.

Arbeidsbetingelser

Tilsetting skjer for en periode på 3 år (uten undervisningsplikt) eller 4 år (med undervisningsplikt), avhengig av prosjektets karakter og seksjonens behov. Stipendiatens arbeidsplikt framgår av de bestemmelser som til enhver tid gjelder for denne stillingskategori ved Norges idrettshøgskole. Stipendiaten vil ha sin arbeidsplass ved Norges idrettshøgskole.

Kvalifikasjoner

Søkeren må være kvalifisert til PhD-studiet ved NIH (eksamen av høyere grad/mastergradseksamen med min. karakteren B). Hovedveileder må være ansatt ved Seksjon for idrettsmedisinske fag. Søkere til stillingene vil bli underlagt vanlig kvalifikasjonsvurdering av en sakkyndig komité oppnevnt av NIH.

Utvelgelseskriterier

Ved rangering av kompetente søkere vil det bli lagt vekt på:

 • Plan for det vitenskapelige arbeidet, herunder prosjektbeskrivelsens kvalitet og gjennomførbarhet av prosjektet.
 • Prosjekts formål i forhold til seksjonens handlingsplan
 • Omfang, kvalitet og relevans av tidligere forskningsarbeid Karakterer fra tidligere studier og disse studiers relevans
 • Hvordan søkerens faglige orientering korresponderer med høgskolens behov og fagets profil.
 • Personlig egnethet med hensyn til gode evner til kommunikasjon, initiativ, systematisk arbeid og ledelse er også viktig.

Arbeidsbetingelser

Tilsetting skjer for en periode på 3 år (uten undervisningsplikt) eller 4 år (med undervisningsplikt), avhengig av prosjektets karakter og seksjonens behov. Stipendiatens arbeidsplikt framgår av de bestemmelser som til enhver tid gjelder for denne stillingskategori ved Norges idrettshøgskole. Stipendiaten vil ha sin arbeidsplass ved Norges idrettshøgskole.

Stillingen er plassert i kode 1017. For særlig kvalifiserte søkere kan kode 1378 vurderes.

Andre opplysninger

Kvalifiserte søkere må påregne å bli intervjuet.

Vi kan tilby

 • Gode ordninger for pensjon, lån og forsikring i Statens pensjonskasse
 • Moderne fasiliteter i et etter hvert nyrestaurert bygg på Sognsvann
 • Et godt og aktivt arbeidsmiljø

NIH har et ambisiøst og drivende arbeidsfellesskap med spennende utviklings- og arbeidsoppgaver i et tverrfaglig miljø.

Tilsettingen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for offentlige tjenestemenn. Vi har obligatorisk medlemskap i Statens Pensjonskasse.

Andre opplysninger

NIHs arbeidsstyrke skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Som IA-virksomhet legger vi vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for personer med nedsatt funksjonsevne.

I henhold til Offentlighetsloven § 25, 2. ledd, kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Kontaktpersoner

Det forutsettes at søkere tar kontakt med fagmiljøet ved utarbeidelse av søknad. Nærmere opplysninger om stillingen kan en få ved å vende seg til: Kontaktperson fag:

Ved spørsmål vedrørende elektronisk søknad

Søknadsfrist: 09.09.2016

Søknaden

Søk stillingen via denne link: http://www.nih.no/om-nih/aktuelt/ledige-stillinger-ved-nih/

Det er viktig at du laster opp alle dokumenter du mener er nødvendige for en helhetlig vurdering av din kompetanse og erfaring, slik som CV, attester, vitnemål, vitenskapelige arbeider og publikasjoner som ønskes tatt i betraktning ved kvalifikasjonsvurderingen, samt søknadsskjema for opptak til PhD-studiet.

I tillegg til elektronisk CV og søknaden skal følgende dokumentasjon legges ved:

 • Attester
 • Vitnemål
 • Vitenskapelige arbeider og publikasjoner som ønskes tatt i betraktning ved kvalifikasjonsvurderingen
 • Søknadsskjema for opptak til PhD-studiet

Videre skal søknaden om opptak til PhD-studiet inneholde følgende:

 • Prosjektbeskrivelse (maks 10 sider)
 • Fremdriftsplan for gjennomføring av utdanningen
 • Finansieringsplan
 • Redegjørelse for nødvendig infrastruktur
 • Redegjørelse for veiledningsbehov og forslag til veiledere
 • Eventuelle planer for opphold ved andre, herunder utenlandske, forskningsinstitusjoner eller virksomheter
 • Plan for faglig formidling
 • Dokumentasjon av den utdanning som skal ligge til grunn for opptaket
 • Opplysninger om eventuelle immaterialrettslige restriksjoner for å beskytte andres rettigheter

Jobbnorge-ID: 127757, Søknadsfrist: 09.09.2016, Intern ID: 10-16

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.