Stipendiatstilling (doktorandtjänst) innen rusbruk, psykisk helse og friluftsliv ved Norges idrettshøgskole | Søknadsfrist 01.03.2019

Om seksjonen

Seksjon for kroppsøving og pedagogikk (SKP) fokuserer på profesjonsrettet forskning og undervisning i kroppslig læring, fagdidaktikk, pedagogikk, tilpasset opplæring og inkludering innen både kroppsøving, idrettsfag og frilufslivsfag. Seksjonen dekker utdanningstilbudene: faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag (FKI), bachelorutdanning i friluftslivsfag (FLL), praktisk pedagogisk utdanning (PPU), og påbygningsstudiet fysisk aktivitet og funksjonshemming (FAF). Undervisning og veiledning gis på Bachelor, Master og PhD-nivå.

Seksjonen er inne i en spennende utvikling der fokus ligger på å utvikle en ny 5-årig Faglærerutdannelse i Kroppsøving og Idrettsfag samtidig som forskningsmiljøet og internasjonaliseringsarbeidet skal styrkes og videreutvikles.

Om stillingen

Vi søker en stipendiat til et helsefremmende prosjekt knyttet til tematikken “rusbruk, psykisk helse og friluftsliv”. Studier viser at stadig flere mennesker utvikler rusbrukslidelser og at rusbruk ofte er relatert til psykiske lidelser. Tidligere studier indikerer positive sammenhenger mellom friluftsliv og psykisk helse, men eksisterende forskning er likevel mangelfull.

Hovedmålsettingen i friluftslivspolitikken er at natur og friluftsliv skal brukes enda mer i det helsefremmende og forebyggende helsearbeidet. Stipendiaten skal studere hvordan behandling-/rehabiliteringsinstitusjoner og ideelle/frivillige organisasjoner anvender friluftsliv som en del av behandlingen/tilbudet, samt bidra til å forklare og forstå forholdet mellom involvering i friluftsliv og psykisk helse/rusbrukslidelser. Prosjektet vil ta utgangspunkt i et psykologisk, ressursorientert og helsefremmende perspektiv.

Krav til kompetanse

Søkere må dokumentere eksamen av høyere grad/mastergradseksamen (karakter 2,5/B eller bedre) samt erfaring med fortrinnsvis kvantitative metoder. Søkere må også dokumentere kompetanse innenfor tematikken for stipendiatstillingen (helsefremmede arbeid, psykisk helse/rus og friluftsliv). Personlig egnethet sammen med evne til å formidle forskning gjennom engelskspråklige artikler i vitenskapelige tidsskrifter vil bli vektlagt.

Utvelgelseskriterier

Ved rangering av søkerne vil det bli lagt vekt på følgende:

  • Kompetanse om psykisk helse/rus og helsefremmende arbeid
  • Kvalitet på masteroppgaven og masteroppgavens relevans for prosjektet
  • Metodisk kompetanse
  • Kompetanse om friluftslivets kvaliteter
  • Kjennskap til og interesse for forskningsprosjektet
  • Samarbeidsevne og personlig egnethet
  • Engasjement og vilje til å bidra til fagmiljøets vekst og utvikling
  • Beherske minst et skandinavisk språk, samt engelsk flytende

Arbeidsbetingelser

Etter tilsetting må fullstendig prosjektbeskrivelse, inklusive forslag til plan for gjennomføringen av ph.d.-utdanning/framdriftsplan utarbeides i samråd med veiledere med sikte på formelt opptak til ph.d.-utdanningen ved Norges idrettshøgskole. Søknaden vil bli behandlet i henhold til gjeldende retningslinjer for tilsetting i stipendiatstillinger, og tilsetting gjøres under forutsetning av opptak på ph.d-studiet.

Stillingen er tillagt 25 % undervisning og 75 % forskning over fire år.

Vilkår

Lønn og andre arbeidsvilkår tilbys etter statens satser, stillingskode 1017 ph.d.-kandidat. Tilsettingen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for offentlige tjenestemenn. Vi har obligatorisk medlemskap i Statens pensjonskasse.

Vi kan tilby

  • Utfordrende arbeidsoppgaver i en spennende organisasjon
  • Et godt arbeidsmiljø
  • Pensjonsordninger i Statens pensjonskasse
  • Gode velferdsordninger og mulighet for trening i arbeidstiden
  • Vi ønsker deg velkommen inn i et ambisiøst og drivende arbeidsfellesskap med spennende utviklings- og arbeidsoppgaver i et tverrfaglig miljø.

Den som tilsettes skal ha arbeidsplass ved Norges idrettshøgskole campus i Oslo.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju og eventuell prøving av pedagogiske kvalifikasjoner.

NIHs arbeidsstyrke skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Som IA-virksomhet legger vi vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for personer med nedsatt funksjonsevne. I henhold til Offentlighetsloven § 25, 2. ledd, kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Kontaktpersoner

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til:

Kontaktperson/administrasjon (spørsmål vedr digital Cv):

 • HR rådgiver Maren Retterstøl Olaisen olaisen@nih.noeller tlf. 23 26 20 59.

I tillegg til elektronisk CV og søknaden skal følgende dokumentasjon legges ved:

   • CV
   • Attester
   • Vitnemål
   • Vitenskapelige arbeider og publikasjoner som ønskes tatt i betraktning ved kvalifikasjonsvurderingen

Søk stillingen på våre hjemmesider innen 01.03.2019

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.