Postdoktor i dans till Norges idrettshøgskole, 2014–2018

Norges idrettshøgskole (NIH) er en vitenskapelig høgskole med et nasjonalt ansvar for utdanning og forskning i idrettsvitenskap. Idrettsvitenskap er et bredt fagfelt med ulike perspektiv knyttet til mennesker i bevegelse. Vi tilbyr utdanning på bachelor-, master- og doktorgradsnivå. Våre studieprogrammer skal dekke samfunnets behov for kompetanse innen idrettsfeltet. Høgskolen har rundt 1500 studenter og 220 ansatte, fordelt på fem fagseksjoner, seks administrative avdelinger og to forskningssentre. Alle NIHs bygg og idrettsanlegg ligger ved Sognsvann i Oslo, med Nordmarka som nærmeste nabo. For nærmere informasjon om NIH, se www.nih.no


dance-researchPostdoktor i dans, Seksjon for kroppsøving og pedagogikk

Det er ledig ein stilling som postdoktorstilling i dans ved Norges idrettshøgskole. Stillinga høyrer inn under Seksjon for kroppsøving og pedagogikk og er oppretta for 4 år frå 31.12.2014 til 31.12.2018.

Seksjonen sitt fagområde

Seksjon for kroppsøving og pedagogikk (SKP) har som oppgave å utføre forskning innafor ulike praksisfelt i og utafor skulen. Seksjonen har eit særlig ansvar for å utvikle kunnskap om kroppsøvingsfaget. Seksjonen dekker utdanningstilboda faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag, (FKI), praktisk pedagogisk utdanning (PPU), friluftsliv (FLL) og pedagogutdanning i fysisk aktivitet og funksjonshemming (FAF). Seksjonen har også ansvar for to internasjonale masterprogram: Erasmus Mundus in Adapted Physical Activity (EMMAPA) og Transcultural European Outdoor Education (TEOS). Undervisning og rettleiing? gis på alle utdanningsnivå.

Seksjonen står overfor ein ny strategiperiode 2015-2019 der det å utvikle kunnskap om dans som fag og praksis i kroppsøving vil være ein prioriterte oppgåve. Tilsvarande vil ein oppgåve for undervisningsdelen av stillinga væra å utvikle planar for dans ved NIH som skal inngå i fyrste år Bachelor, FKI, samt PPU.

Faglege oppgåver og ansvarsområde

Det faglege hovudansvaret for seksjonen ligg hos seksjonsleiar. Den nye postdoktorstillinga er tillagt ansvaret for å styrkja forskinga og undervisninga innan dans ved Seksjon for Kroppsøving og Pedagogikk og heile institusjonen. Det vert difor forutsett at vedkomande utarbeidar eit prosjekt som tydelig kan relaterast til dans, og der dans også relaterast til seksjonens fagområder og bidrar til å utvikle desse. Tema som angår normalisering, erfaringsperspektiv på/frå dans ( som bevegelse og trening) er særleg relevante. Stillinga er tillagt 25 % arbeidsplikt, noko som særlig vil være knytt til medverknad i utarbeiding av oppdaterte planar for dans i NIHs utdanningsprogrammer. Ut over denne oppgåva er det ein føresetnad at søkjaren deltek i undervising i dans på bachelornivå og rettleiing innan dans og pedagogikk på bachelor- og masternivå.

Krav til kompetanse

Det er eit krav at søkjaren har doktorgrad innan idrettspedagogikk eller tilsvarande. Søkjaren må utarbeide ein søknad der forskingsprosjektet skal beskrivast. Dette vil bli vurdert ut i frå følgjande kriterium:

 • at søknaden er innan dans som fagfelt og relaterte til seksjonens områder
 • at søknaden viser god forståing i forskingsfeltet
 • at problemstillingar er kontekstualisert og begrunna
 • at det er gjort rede for metode
 • at bruk av teori er tilfredsstillande
 • at etiske vurderingar er ivareteke
 • at det er samanheng, intern logikk og konsistens i søknaden
 • at framdrift er gjort rede for
 • internasjonale samarbeidsrelasjonar og planar for publisering

Vidare skal det dokumenterast korleis søkjaren sine kvalifikasjonar og faglege orientering korresponderer med høgskulen og seksjonen sine satsingar.

Arbeidsvilkår

Stillinga er lønt i statens lønsregulativ, stillingskode 1352 postdoktor.

Tilsetning skjer på dei vilkår som følgjer av lov om offentlege tjenestemenn, regulativ og instruksar som gjeld for stillinga, m.a. lovfesta innskot i Statens pensjonskasse.

Det er aktuelt å kalle inn søkjarar til intervju

Den som tilsetjast skal ha arbeidsplass ved Norges idrettshøgskole. Undervisningsspråket er vanlegvis norsk.

Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mogleg grad spegle mangfaldet i folket. Det er difor eit personalpolitisk mål å oppnå ei balansert alders- og kjønnssamansetjing og kvinner og personar med minoritetsbakgrunn oppfordres difor til å søkja stillinga.

På bakgrunn av eit personalpolitisk mål om at arbeidsstaben skal spegla folkesetnaden generelt, både når det gjeld kjønn og kulturelt mangfald.

Eventuelle spørsmål om stillinga kan rettast til

 • Seksjonsleiar Gunn Engelsrud, Gunn.engelsrud@nih.no tlf. (+47) 23 26 24 07
 • Personalkonsulent Maren Retterstøl Olaisen m.r.olaisen@nih.no tlf. (+47) 23 26 20 59

Søk stillinga på våre heimesider www.nih.no innan 07. november 2014

Søknaden skal innehalde:

Søkjarar på stillingar der kvalifikasjonane til søkjarane skal vurderast av eit sakkunnig utval skal sende elektronisk søknad og søknadsvedlegg innan søknadsfristen. Søknaden og dens vedlegg skal leggjast inn ved å benytje “søk her” på høyre side. Det er viktig at alle vedlegg du menar har relevans for di vurderinga leggjast ved.

 • Søknad
 • CV og eventuelt liste over vitskaplege arbeid
 • kopiar av vitnemål/attestar
 • plan for vitenskapelig prosjekt
 • kopi av inntil ti vitenskaplege arbeid (inkl. hovudfags-/mastergradsoppgåve)

I samsvar med offentleglova § 25 kan opplysningar om søkjaren bli unnatekne i offentleg søkjarliste, dersom søkjaren sjølv bed om det. Søkjarar som ønskjer å reservere seg frå oppføring på offentleg søkjarliste, må grunngi dette og sende grunngivinga som e-post til (personal@hivolda.no) innan søknadsfristen. Opplysningar om søkjaren kan bli gjort offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført opp på søkjarlista. Søkjaren vert varsla dersom oppmodinga ikkje blir teken til følgje.

NIHs arbeidsstyrke skal i størst mogleg grad spegle mangfaldet i befolkninga. Det er eit personalpolitisk mål å oppnå ein balansert alders- og kjønnssammensetjing og rekruttere personar med innvandrarbakgrunn.

Som IA-virksomheit legger vi vekt på å legge til rette arbeidsforholda for personar med redusert funksjonshøve.

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.