PhD stilling på Seksjon for kroppsøving og pedagogikk, Norges idrettshøgskole

Norges idrettshøgskole (NIH) er en vitenskapelig høgskole og Nordens høyest rangerte utdannings- og forskningsinstitusjon innen idrettsvitenskap. Vårt samfunnsoppdrag er å drive høyere utdanning, forskning og formidling innen et bredt teoretisk og aktivitetssentrert fagområde. Vi tilbyr utdanning på bachelor-, master- og doktorgradsnivå, og våre studieprogrammer skal dekke samfunnets behov for kompetanse innen idrettsvitenskap. Høgskolen har rundt 1300 studenter og 220 ansatte fordelt på fem fagseksjoner, seks administrative avdelinger og to forskningssentre. Alle NIHs bygg og idrettsanlegg er lokalisert ved Sognsvann i Oslo, med Nordmarka som nærmeste nabo. Se www.nih.no

Stipendiaten vil inngå i seksjonens forskningsområder og stillingen er rettet mot følgende tema:

 • Forholdet mellom faglærerutdanning i kroppsøving- og idrettsfag og yrkesutøvelse.

Faglærerutdanningen i kroppsøving og idrettsfag, som en av de praktiske og estetiske faglærerutdanningene, er et område der det er behov for økt kunnskap. Vi vet også lite om faglærerkvalifiseringen gjennom dimensjonene “teori og praksis” i profesjonskunnskap, profesjonsutøvelse, og profesjonsutvikling. Både skole og lærerutdanninger er under fornyelse, i sammenheng med “fremtidens skole”.

Aktuelle spørsmål kan være

 • Hvordan opplever de nyutdannede å være lærere i dagens skole?
 • Hvordan har faglærerutdanningen kvalifisert den nyutdannede til kroppsøvings- og idrettsfaglig profesjonsutøvelse.

Krav til kompetanse

For å bli opptatt til PhD-studiet ved NIH, må søkere ha oppnådd mastergraden i idrettsvitenskap/graden idrettskandidat. Søkere kan også bli tatt opp til studiet dersom de innehar tilsvarende utdanning på samme nivå.

Søkere til PhD-studiet skal som hovedregel ha oppnådd gjennomsnittskarakteren B/2.5 eller bedre i mastergraden/hovedfagsstudiet.

Kvalifikasjonskrav

Søkere til stillingen vil bli underlagt kvalifikasjonsvurdering av en sakkyndig komité oppnevnt av NIH, og kvalifiserte søkere vil bli innkalt til intervju.

Søkeren forventes skrive en prosjektbeskrivelse om planlagt tematikk, undersøkelsesområde, teoretiske rammer, metodologi og gjennomføring.

Ved rangering av søkerne vil det bli lagt vekt på følgende:

 • Mastergradsoppgave med spesialisering i kroppsøving og/eller idrettsfag i en skolekontekst
 • Karakterer fra tidligere studier i kroppsøving
 • Hvordan søkerens prosjektbeskrivelse og faglige orientering korresponderer med høgskolens og seksjonens forskningsstrategi innenfor kroppsøving og undervisningspraksis
 • Plan for det vitenskapelige arbeidet, herunder prosjektbeskrivelsens relevans, kvalitet og gjennomførbarhet av prosjektet
 • Bred erfaring med undervisning i kroppsøving fra grunnopplæringen i norsk skole
 • Personlig egnethet: gode evner til selvstendig faglig-vitenskapelig arbeid og produksjon samt gode samarbeidsevner

Arbeidsbetingelser

Stipendiaten vil ha sine kontorer på Norges idrettshøgskole. Tilsetting skjer for en periode på fire år der 25 % av arbeidstiden benyttes på relevante faglige arbeidsoppgaver i tilknytning til det vitenskapelige arbeidet og fastsettes i samarbeid med høgskolen.

Vilkår

Lønn og øvrige arbeidsvilkår tilbys etter statens regulativ i stillingskode 1017 stipendiat. For spesielt godt kvalifiserte kan kode 1378 spesialkandidat vurderes.

Tilsettingene skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for offentlige tjenestemenn.

Vi kan tilby

 • Utfordrende arbeidsoppgaver i en spennende organisasjon
 • Et godt arbeidsmiljø
 • Pensjonsordninger i Statens pensjonskasse
 • Gode velferdsordninger og mulighet for trening i arbeidstiden

Vi ønsker deg velkommen inn i et arbeidsfellesskap med dyktige kollegaer som er stolte av jobben sin, og med spennende utviklings- og arbeidsoppgaver i et tverrfaglig miljø.

Den som tilsettes skal ha arbeidsplass ved Norges idrettshøgskole campus i Oslo.

Andre opplysninger

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og eventuell annen prøving.

NIHs arbeidsstyrke skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Som IA-virksomhet legger vi vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for personer med nedsatt funksjonsevne.

I henhold til Offentlighetsloven § 25, 2. ledd, kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Kontaktpersoner

For mer informasjon om stillingen og tilsettingsvilkår, ta kontakt med

Søknaden

 • I tillegg til elektronisk CV og søknaden skal følgende dokumentasjon legges ved:
 • Prosjektbeskrivelse (maks 10 sider)
 • Fremdriftsplan for gjennomføring av utdanningen
 • Publikasjonsliste
 • Eventuelle Relevante vitenskapelige arbeider
 • Eventuelle planer for opphold ved andre, herunder utenlandske, forskningsinstitusjoner eller virksomheter
 • Plan for faglig formidling
 • Kopier av vitnemål, attester og andre vedlegg som er relevante for stillingen
 • En fullstendig fortegnelse over de arbeidene som leveres inn.

Søk stillingen her.

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.