Ledige stillinger | Førsteamanuensis i kroppsøving, to stillinger, till NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. Søknadsfrist 2020-09-01

Om stillingen

På Institutt for lærerutdanning er det ledig to 100% faste stillinger som førsteamanuensis i kroppsøving.

Som ansatt i denne stillingen vil du tilhøre Fagseksjon for Kunstfagene, kroppsøving og idrett. Fagseksjonen er ansvarlig for undervisning på de femårige masterprogrammene i grunnskolelærerutdanningen, lektorutdanningen 8-13, praktisk-pedagogisk utdanning, 2-årig mastergradstilbud i fagdidaktikk, etter- og videreutdanning og ph.d.-utdanning. Vi driver forsknings-, innovasjons- og formidlingsaktivitet rettet mot skole og utdanning.

En nærmere beskrivelse av instituttet, fagseksjonen og eksempler på forskningsområder i seksjonen finner du her: https://www.ntnu.no/ilu/om

Du rapporterer til fagseksjonsleder for Fagseksjon for Kunstfagene, kroppsøving og idrett.

Arbeidsoppgaver

   • Praktisk og teoretisk undervisning og veiledning innenfor ulike studieprogrammer, spesielt knyttet til kroppsøving, lærerprofesjon, forskningsmetoder og vitenskapsteori. Dette inkluderer praktisk undervisning i ulike bevegelsespraksiser tilknyttet kroppsøvingsfaget både innendørs og utendørs til ulike årstider.
   • Bidra til videreutvikling av fagområder og studieprogrammer sammen med seksjonens øvrige ansatte, inklusive videreutdanning og desentralisert kompetanseutvikling.
   • Veiledning på ulike nivå (inklusive master, ph.d., post.doc) innenfor aktuelt fagområde, inkludert praksisoppfølging.
   • Forskning innenfor relevant fagområde for lærerutdanning.
   • Bidra i relevante forskningsgrupper og initiere nye forskningsprosjekter og søknadsprosesser.
   • Forskningsformidling, populærvitenskapelig formidling og nettverksbygging.
   • Som del av et profesjonelt læringsfellesskap utvikle og styrke kroppsøving og andre praktiske og estetiske fag i skole og lærerutdanning.
   • Administrative oppgaver.
   • Faglig ansvar sammen med øvrige tilsatte

Kvalifikasjonskrav

Du må kvalifisere for stilling som førsteamanuensis innenfor fagområdet kroppsøving i henhold til krav gjengitt i Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger  

   • Din doktorgrad, eller tilsvarende dokumenterte vitenskapelige arbeider på samme nivå og med samme kvalitet, må være innen i kroppsøving eller tilsvarende fagfelt. Søkere som kan dokumentere at de er i sluttfasen av sitt ph.d.-løp eller tilsvarende løp vil vurderes for stillingen.
   • Praktisk undervisningserfaring fra kroppsøving eller undervisningserfaring fra praktisk undervisning i bevegelsespraksiser relevante for kroppsøvingsfaget.
   • Undervisningserfaring fra lærerutdanning eller annen høyere utdanning.
   • God skriftlig og muntlig framstillingsevne.

Du må dokumentere relevant grunnleggende kompetanse for undervisning og veiledning på universitet- og høgskolenivå jfr. Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger. Dersom du ikke kan dokumentere dette, pålegges du å gjennomføre et godkjent kurs i universitetspedagogikk i løpet av to år etter ansettelse. NTNU tilbyr kvalifiserende kurs.

Dersom du ikke behersker et skandinavisk språk, er det en forutsetning at du innen tre år kan vise kunnskaper i norsk eller et annet skandinavisk språk på linje med trinn tre i kurset norsk for utlendinger ved Institutt for språk og litteratur ved NTNU.

Ønskede kvalifikasjoner

   • Forskningspublikasjon av relevans for skole og/eller lærerutdanning vil bli tillagt vekt i vurderingen. En blanding av praksis-ledet og teoridrevet forskning vil tillegges vekt.
   • Publisering av forskningsresultater i internasjonale kanaler innenfor ditt fagområde vil bli tillagt vekt. Det legges størst vekt på vitenskapelige arbeider de siste fem år eksklusive lovfestede permisjoner.
   • Det vil bli lagt vekt på evne til å initiere og lede forsknings- og innovasjonsprosjekter.
   • Kvalifikasjoner i varierte forskningsmetoder er ønskelig, men kvalifikasjoner i kvalitative metoder er av særlig interesse og vil bli tillagt vekt.
   • Pedagogiske kvalifikasjoner vil bli tillagt vekt. Vurderingen av pedagogiske kvalifikasjoner vil bygge på dokumentert pedagogisk materiale, fremstillingsformer i de vitenskapelige arbeidene, erfaring fra undervisning, doktorgrads- og mastergradsveiledning, annen pedagogiske erfaring, prøveundervisning og intervju.
   • Praktisk-pedagogisk utdanning eller lignende er ønskelig.
   • Undervisningserfaring fra norsk skole er ønskelig.
   • Erfaring med bruk av informasjonsteknologi i undervisningskontekst tillegges vekt.

Personlige egenskaper

   • Selvstendig og samarbeidsorientert
   • Kreativ og modig
   • Fellesskapsorientert og inkluderende
   • Entusiastisk for undervisning og veiledning av studenter
   • Nysgjerrig på og motivert for å utvikle innovativ forskning sammen med andre
   • Motivert for og interessert av å utvikle lærerutdanning og kroppsøvingsforskning

Ved vurdering av den best kvalifiserte for stillingen, legger vi vekt på praktiske ferdigheter og teoretiske kunnskaper, utdannings- og erfaringsbakgrunn, forskningskompetanse, personlig egnethet, samt din motivasjon for stillingen. Kvalitet og bredde vil bli vurdert. Fagseksjonen er opptatt av mangfold og inkludering.

Vi tilbyr

Lønn og vilkår

I stillingen som førsteamanuensis (kode 1011) vil du normalt lønnes fra brutto kr 600 000 – kr 705 000 pr. år avhengig av kvalifikasjoner og ansiennitet. Fra lønnen trekkes lovfestet 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven, og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Det er en forutsetning at du kan være til stede ved og tilgjengelig for institusjonen på daglig basis.

Søkeprosessen

Du finner mer informasjon om NTNU som arbeidsplass og søkeprosessen her.

Om søknaden

Søknaden og beskrivelsen av de vitenskapelige arbeidene som skal legges til grunn for bedømmelsen skal foreligge på engelsk.

Vi gjør oppmerksom på at søknaden kun blir vurdert ut fra informasjonen som foreligger ved søknadsfristen. Sørg derfor for at søknaden din tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kriteriene som er beskrevet over.

Hvis du har hatt permisjon eller annet avbrekk i din karriere, er det viktig at dette kommer fram i søknaden din slik at rekrutteringsgruppen kan ta hensyn til dette og at mengden av forskningen din kan være redusert som et resultat.
Søknaden må inneholde:

   • CV, attester og vitnemål
   • Inntil 10 vitenskapelige arbeider (publiserte eller under publisering) som du ønsker det skal tas hensyn til ved bedømmelsen.
   • En beskrivelse av de vitenskapelige/kunstneriske arbeider som du anser mest betydningsfulle, og som du spesielt vil ha lagt til grunn for bedømmelsen
   • En komplett liste over dine arbeider med opplysning om hvor de er offentliggjort
   • Navn, epostadresse og telefonnumer til tre relevante referanser, inklusive en av dine tidligere personalledere eller tilsvarende.
   • En forskningsplan
   • Redegjørelse for pedagogiske kvalifikasjoner (“Dokumentasjon av søkers pedagogiske kvalifikasjoner ved ansettelse i vitenskapelig stilling ved NTNU”)  
   • Opplysninger om prosjekter du har vært prosjektleder for med informasjon om finansiering, varighet og størrelse.

Det vil bli tatt hensyn til fellesarbeider. Dersom det i fellesarbeid er vanskelig å identifisere innsatsen din, må du legge ved en kort redegjørelse for din medvirkning.

Ved vurdering av den best kvalifiserte legger vi vekt på personlig egnethet, din motivasjon for stillingen og dine pedagogiske evner og kvalifikasjoner. Vår vurdering vil bygge på dokumentert pedagogisk materiale, fremstillingsformer i de vitenskapelige arbeider, erfaring fra undervisning, doktorgrads- og mastergradsveiledning samt pedagogisk bakgrunn av annen art. Kvalitet og bredde vil bli vurdert.

NTNU forplikter seg til å følge evalueringskriterier for forskningskvalitet i henhold til The San Francisco Declaration on Research Assessment – DORA. Dette innebærer at vi legger spesielt vekt på kvaliteten og den faglige bredden dine vitenskapelige arbeider dokumenterer. Vi tar også hensyn til forskningsledelse og deltakelse i forskningsprosjekter. Vi legger størst vekt på dine vitenskapelige arbeider fra de siste fem år.

Søknaden din vil bli vurdert av en sakkyndig komite. Aktuelle kandidater vil bli invitert til prøveundervisning og intervju.

Generell informasjon

NTNUs personalpolitikk vektlegger likestilling og mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. NTNU ønsker å øke kvinneandelen i sine vitenskapelige stillinger, og har en rekke virkemidler for å fremme likestilling.

Som ansatt ved NTNU må du til enhver tid rette deg etter endringer som utviklingen i faget medfører, og de organisatoriske endringer som vedtas.

I henhold til offentleglova kan navn, alder, stillingstittel og bostedskommune bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste.

Hvis du har spørsmål om stillingen kan du ta kontakt med fagseksjonsleder for Kunstfagene, kroppsøving og idrett, Tone Pernille Østern, tlf. 97732771, e-post tone.pernille.ostern@ntnu.no.

Hvis du har spørsmål om ansettelsesprosessen kan du ta kontakt med HR-konsulent Aaste Line Straand, e-post: aaste.l.strand@ntnu.no.

Søknaden og alle vedlegg sendes elektronisk via jobbnorge.no. Dersom du inviteres til intervju, må du ta med bekreftede kopier av attester og vitnemål. Merk søknaden din med referansenummer: SU-453

   Søk stillingen.  

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.