More
  Home News Lediga platser | Doktorand inom idrottsvetenskap inriktning träningens neurofysiologi, till Gymnastik- och...

  Lediga platser | Doktorand inom idrottsvetenskap inriktning träningens neurofysiologi, till Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, i Stockholm | Ansök senast den 15 november 2021

  0
  13

  Ref GIH 2021/386

  Vi vill förstå mer om hur fysiska aktivitetsmönster påverkar våra hjärnor och hur hållbara rörelsekulturer kan stödjas i samhället, i arbetslivet och privatlivet för att på ett effektivt och attraktivt sätt bidra till ett hälsofrämjande för alla. Därför lanserar GIH tillsammans med näringsliv och intresseorganisationer nu E-PABS (Center of Excellence in Physical Activity, Healthy Brain Functions and Sustainability). Vi engagerar forskare, företagspartners och andra aktörer som vill samproducera kunskap som kommer samhället till nytta. Målsättningen är att E-PABS ska utgöra ett internationellt nav för forskning och utbildning om fysisk aktivitet, hälsosamma hjärnfunktioner och hållbarhet. Vi rekryterar nu två postdoktorer (en i epidemiologi och fysisk aktivitet samt en i träningens neurofysiologi), en lektor (i inkluderande fysisk aktivitet) och två doktorander (en i psykologi och en i träningens neurofysiologi) till vårt team. För mer info om E-PABS https://gih.se/hjarnhalsa.

  GIH utlyser härmed en doktorandplats inriktning träningens neurofysiologi.

  Projektbeskrivning

  Tidigare forskning har visat på ett dubbelriktat samband mellan psykisk hälsa och fysisk aktivitet. Fysisk aktivitet i tillägg till vanlig behandling har också visat sig påskynda återhämtningen vid depression, men effekterna av fysisk aktivitet på cerebrovaskulära, neuroinflammatoriska, neurotrofiska och neuroplastiska mekanismer är till stor del okända, liksom hur typ och intensitet av aktiviteten inverkar. Effekterna av fysisk aktivitet är dessutom otillräckligt studerade vid flera neurologiska och psykiatriska hälsotillstånd, vilket gör det svårt att målgruppsanpassa råd om fysisk aktivitet som en del av rehabilitering eller hälsopromotion. Förbättrad kunskap behövs för att kunna stärka både förebyggande och behandlande insatser.

  Doktorandprojektet genomförs inom ramen för E-PABS och föreslås omfatta 4 delarbeten med fokus på intensitetens betydelse för effekter av fysisk aktivitet på neurofysiologiska mekanismer för hjärnhälsa. Under 2022-2026 planeras tre större samverkansstudier med detta fokus på akuta och långvariga effekter av fysisk aktivitet i neurologiskt friska individer, individer med ryggmärgsskada samt personer under rehabilitering för stressrelaterad psykisk ohälsa. Doktoranden förväntas identifiera avhandlingens delarbeten inom ramen för ett eller flera av dessa planerade studier, men kommer även att ges möjlighet att självständigt planera och genomföra ny datainsamling.

  Doktoranden får på så sätt erfarenhet av olika typer av studiedesigner, och utvecklar ett metodologiskt kunnande som omfattar metoder för funktionell och strukturell hjärnavbildning, objektiva och subjektiva mått på fysisk aktivitet, biomarkörer för neuroplasticitet och neurodegeneration, mätning av aerob kapacitet samt en god utbildning inom biostatistik. Doktoranden kommer att ingå i forskningsmiljön E-PABS och mer specifikt en forskargrupp på 7-8 seniora forskare, postodoktorer, doktorander och masterstudenter som fokuserar på neurofysiologiska effekter av fysisk aktivitet (exercise neurophysiology). Inom ramen för doktorandprojektet kommer möjligheter för internationellt utbyte att finnas via E-PABS internationella nätverk. Doktoranden förväntas aktivt delta i detta nätverk och förväntas därför ha goda kommunikativa färdigheter. Goda möjligheter finns även för doktoranden att involveras i samverkan med E-PABS företagspartners. Under projektets gång kommer doktoranden att beredas möjlighet att bidra aktivt till design av studier, författande av artiklar, etikansökningar, presentationer vid nationella och internationella vetenskapliga konferenser och i anslagsansökningar.

  För mer information om E-PABS och projekten inom neurofysiologi se https://gih.se/hjarnhalsa

  Behörighet till utbildning på forskarnivå

  För att kunna antas till utbildning på forskarnivå i idrottsvetenskap krävs att den sökande har:

    • avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå inom biomedicin, biomedicinsk teknik, biovetenskap, medicin, neurovetenskap eller idrottsvetenskap, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat motsvarande kunskaper

  Gymnasiebetyg som motsvarar Engelska 6 är ett grundläggande krav. För sökande som inte har betyg från svenskt gymnasium krävs intyg om behörighet motsvarande Engelska 6 från internationellt godkänt språktest (TOEFL (Test of English as a Foreign Language), IELTS (The International English Language Testing System), eller Cambridge ESOL, (English Language Assessment)) i enlighet med krav på antagning.se: https://www.universityadmissions.se/en/All-you-need-to-know1/Applying-for-studies/English-requirements/. Eventuella undantag från krav på intyg är reglerade på www.universityadmissions.se. Sökande med en masterexamen från ett engelskspråkigt universitet eller program inte behöver visa prov på engelskt språktest.

  Den grundläggande behörigheten ska vara uppfylld vid tiden för antagning till forskarutbildning, 2022-01-01.

  Ansökan

  Ansökan om antagning ska innehålla följande vidimerade handlingar i pdf-format:

    • Examensbevis eller andra dokument som styrker behörigheten. Kopia på examensbevis ska bifogas på originalspråk samt i engelsk översättning av auktoriserad översättare (gäller ej svenska, danska, norska, engelska, tyska eller franska). Om studierna inte är avslutade vid ansökningstillfället ska den sökande även bifoga ett intyg utfärdat av utbildningsanordnaren som anger förväntat examensdatum,
    • Intyg om behörighet motsvarande Engelska 6 från internationellt godkänt språktest: TOEFL, IELTS, ESOL (gäller sökande som inte har betyg från svenskt gymnasium eller en masterexamen från ett engelskspråkigt universitet eller program),
    • Uppsats på avancerad nivå (magister- eller masteruppsats) samt eventuellt andra vetenskapliga arbeten (max 3),
    • CV inklusive ett personligt brev,
    • Förslag på minst två referenser,
    • Preliminär projektplan (max 7000 tecken inkl blanksteg) med en redogörelse för det tänkta projektet, relevanta frågeställningar,  forskningsläge, metodik och genomförande samt reflektioner rörande projektets relevans.

  Läs mer om ansökan till utbildning på forskarnivå.

  Urval

  Urval bland de sökande görs med hänsyn till förmågan att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå. En viktig bedömningsgrund utgör inriktning på högskolepoängen på avancerad nivå samt kvalitet på det självständiga arbetet på avancerad nivå. Bedömningen sker utifrån följande fastställda kriterier:

    • förtrogenhet med för avhandlingsämnet relevanta förkunskaper, såsom effekter av fysisk aktivitet på neurofysiologiska processer för hjärnhälsa,
    • kvalitet på det självständiga arbetet på avancerad nivå,
    • kvalitet på den preliminära projektplanen,
    • dokumenterad förmåga att författa vetenskapligt arbete på engelska,
    • teoretisk medvetenhet samt förtrogenhet med adekvata metoder,
    • analytisk förmåga,
    • förmåga till kritiskt tänkande och problemformulering,
    • skriftlig och muntlig kommunikativ förmåga samt,
    • förtrogenhet med vetenskapligt arbetssätt och etiska problemställningar.

  För denna doktorandplats beaktas även följande:

    • dokumenterad erfarenhet av att samarbeta i tvärvetenskapliga forskningsprojekt,
    • god initiativtagningsförmåga, självständighet och flexibilitet i förhållande till givna ramar.

  Antagning och anställning

  Bestämmelser för tillträde till utbildning på forskarnivå regleras i Högskoleförordningens 7 kap. samt i GIH:s antagningsordning. Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i högskoleförordnings 5 kap. Som innehavare av anställning som doktorand får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning ska avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig utbildningen.

  Övriga villkor

  Vi förutsätter att du befinner dig på högskolan för att följa kurser och seminarier samt att du aktivt deltar i vår forskningsmiljö. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen utbildning rekommenderas innehavaren att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i högskoleförordningen. Som en del i att förbereda doktorander för ett fortsatt yrkesliv inom högskolan ser exempelvis GIH gärna att doktoranden förlägger sin anställning över fem år med 20 procent så kallad institutionstjänstgöring. Institutionen ska då se till att doktoranden får undervisningserfarenhet och att den i sin utbildning på forskarnivå kan tillgodoräkna sig kurser inom det pedagogiska utvecklingsområdet.

  För mer information om anställningarna som doktorand och utbildning på forskarnivå vid GIH hänvisas till våra webbsidor om utbildning på forskarnivå vid GIH.

  För information om vad det innebär att vara anställd på GIH, se vår medarbetarskaps- och ledarskapspolicy.

  Varaktighet/Arbetstid

  Tidsbegränsad anställning om fyra år på heltid (motsvarande 100 procents tjänstgöringsgrad) enligt högskoleförordningens 5 kap 1–7§ med tillträde den 2022-01-01.

  Lön

  Lönen regleras genom lokalt kollektivavtal.

  Sista ansökningsdag

  Ansökan ska vara GIH tillhanda senast den 2021-11-15. Åberopade meriter ska kunna intygas vid anmodan. GIH verkar för mångfald och jämställdhet inom samtliga anställningskategorier. Vi ser därför gärna sökande med olika bakgrund och erfarenheter.

  Kontaktpersoner


                 ANSÖK               

  Print Friendly, PDF & Email

  LEAVE A REPLY

  Please enter your comment!
  Please enter your name here

  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.