More
  Home Tags Swedish School of Sport and Health Sciences

  Tag: Swedish School of Sport and Health Sciences

  Disputation | Movement behaviors and cognitive health for office workers | Emil Bojsen-Møller, GIH, fredagen den 18 mars 2022

  Emil Bojsen-Møllers avhandling är en del av ett större forskningsprojekt som syftar till att undersöka hur kontorsarbetares fysiska aktivitetsmönster relaterar till och påverkar kognition, psykisk hälsa och neurofysiologiska mekanismer för dessa. Kunskapen samproduceras med arbetsgivare och friskvårdsföretag. Syftet med denna avhandling var att belysa hur kontorsarbetares fysiska aktivitetsmönster relaterar till och påverkar kognition och neuroplasticitet.

  Disputation | Performance determinants and classification in paracanoe | Johanna Rosén, GIH, fredagen den 10 december 2021

  I Johanna Roséns avhandling har biomekaniska prestationsvariabler under paddling undersökts hos parakanotiser med funktionsnedsättning i syfte att utveckla och fördjupa kunskapen inom två evidensbaserade klassificeringssystem för para-kajak och para-va´a. Studier som i framtiden undersöker påverkan av funktionsnedsättning på paddlingsprestation och validiteten av systemen bör företrädesvis utföras på vatten för att ytterligare förbättra den ekologiska validiteten.

  Lediga platser | Postdoktor i idrottsvetenskap med inriktning mot träningens neurofysiologi, till Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, i Stockholm | Ansök senast den 15 november 2021

  I arbetsuppgifterna kan ingå medverkan i design av vetenskapliga studier, datainsamling, statistiska analyser, författande av vetenskapliga artiklar, handledning samt kommunikation och samverkan med näringslivspartners. Du kommer att vara involverad i en undersökning avseende effekter av fysisk aktivitet hos personer med stressrelaterad sjukdom samt ett projekt avseende effekter av fysisk aktivitet på olika intensitetsnivåer på biomarkörer för hjärnhälsa.

  Lediga platser | Doktorand inom idrottsvetenskap, inriktning Psykologi, till Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, i Stockholm | Ansök senast den 15 november 2021

  Doktorandprojektet genomförs i samverkan mellan GIH och Avonova Hälsa AB inom ramen för E-PABS under 2022-2026. Doktorandtjänsten innefattar kliniskt arbete med patientgruppen på Avonova Hälsa AB med handledning från såväl GIH som Avonova Hälsa AB. Doktoranden får erfarenhet av vetenskapligt arbete och produktion, och utvecklar ett metodologiskt kunnande inom digital KBT, randomiserad kontrollerad studiedesign samt laborativa studier.

  Lediga platser | Doktorand inom idrottsvetenskap inriktning träningens neurofysiologi, till Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, i Stockholm | Ansök senast den 15 november 2021

  Doktorandprojektet genomförs inom ramen för E-PABS och föreslås omfatta 4 delarbeten med fokus på intensitetens betydelse för effekter av fysisk aktivitet på neurofysiologiska mekanismer för hjärnhälsa. Under 2022-2026 planeras tre större samverkansstudier med detta fokus på akuta och långvariga effekter av fysisk aktivitet i neurologiskt friska individer, individer med ryggmärgsskada samt personer under rehabilitering för stressrelaterad psykisk ohälsa.

  Lediga platser | Prefekt till Institutionen för fysisk aktivitet och hälsa vid Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH. Ansök senast den 17 oktober 2021!

  Som prefekt har du en central och viktig roll på lärosätet. Du är en del av högskolans högsta ledning och har ansvar för institutionens resurser, resultat, medarbetare och utveckling, samt för att verksamheten bedrivs med hög kvalitet och stor relevans. Du tar fram, förankrar och följer upp verksamhetsmål och budget och säkerställer att institutionen har rätt bemanning och kompetens.

  Pressmeddelande | Kan fysisk aktivitet och läxläsning öka elevers välmående och skolresultat?

  En forskningsstudie inom forskningsgruppen Hjärnhälsa och fysisk aktivitet vid GIH ska undersöka hur elever i årskurs 8 påverkas av förlängda skoldagar med schemalagd fysisk aktivitet, ljudböcker och stöttande läxläsning. Studien ska pågå i två år och 2 500 elever från 50 skolor kommer erbjudas att delta. En pilotstudie med sex skolor har påbörjats i augusti och pågår under läsåret 2021–2022.

  Livestreamad disputation | Sport in youth detention: A ’pedagogical’ practice? | Daniel Roe, GIH, fredagen den 18 juni 2021

  På vilka sätt kan idrott bidra till förbättrade livssituationer för placerade unga? Denna avhandling undersöker idrottspedagogik på särskilda ungdomshem, baserad på etnografi på två ungdomshem för pojkar i Sverige. En teoretisk utgångspunkt är att ungdomshem kan betraktas som pedagogiska praktiker, där i första hand utbildning och lärande sker. Avhandlingen beskriver och analyserar ungdomarnas levda erfarenheter av idrott och hur de kan relateras till olika syften och praktiker som framträder i idrottsaktiviteter på särskilda ungdomshem.

  Livestreamad disputation | Determinants of intra-individual variation in adaptability to resistance training of different volumes | Daniel Hammarström, GIH, måndagen den 14 juni 2021

  Det primära syftet med Daniel Hammarströms avhandling var att relatera anpassningar till styrketräning, genomfört med låg och måttlig volym till individuella egenskaper hos otränade individer. Vidare syftade arbetet till att karakterisera hur träningsvolym påverkar molekylära egenskaper i skelettmuskeln och beskriva tidsförloppet för nybildning av ribosomer under den tidiga fasen av ett styrketräningsprogram.

  Livestreamad disputation | Athletic Sprint Start Biomechanics: Investigations into the relationships between three dimensional starting technique, first step width and performance | Paul Sandamas, GIH, fredagen den 11 juni...

  When observing an athletic sprint start using starting blocks, it is common to see high performing athletes twist their lower bodies followed by their legs flailing out sideways. Despite limited scientific information on 3D pelvis and leg motion in sprinting, some coaches believe that performance would improve if the athletes tried to curtail limb motion outside the sagittal plane. This thesis has tried to shed light on this movement pattern and to see how manipulating 1st step width affects force production and performance.
  Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial