Gymnastik- och idrottshögskolan söker: Lektor i idrottsvetenskap (100 %), inriktning folkhälsa och fysisk aktivitet, med placering vid institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, är världens äldsta idrottshögskola. Lärosätet ligger vid Stockholms Stadion och är Sveriges främsta kunskapscentrum för idrott, fysisk aktivitet och hälsa. Här utbildas lärare i idrott och hälsa, tränare, hälsopedagoger, sport managers, idrottsvetare och forskare. GIH bedriver idrottsvetenskaplig forskning, ofta i nära samarbete med andra lärosäten och intressenter i samhället, på både nationell och internationell nivå. GIH har idag 140 medarbetare och cirka 1 000 studenter.

Ämnesbeskrivning

Idrottsvetenskap är ett flervetenskapligt ämne som tar sin utgångspunkt i idrottsliga praktiker som belyses utifrån humanistiska och samhällsvetenskapliga respektive medicinska och naturvetenskapliga perspektiv. Vid GIH förekommer undervisning och forskning inom de humanbiologiska, humanistiska och samhällsvetenskapliga kunskapsfälten. Vid GIH finns Laboratoriet för biomekanik och motorisk kontroll (BMC), Åstrandlaboratoriet (ÅL) och Laboratoriet för tillämpad idrottsvetenskap (LTIV).

Anställningen som lektor i idrottsvetenskap, inriktning folkhälsa och fysisk aktivitet har ett huvudsakligt fokus mot fysisk aktivitet och hälsa inklusive beteendeförändringar gällande fysisk aktivitet och stillasittande. I ämnesområdet ingår speciellt hälsa relaterat till olika nivåer av fysisk aktivitet, alldaglig aktivitet, olika grader av motion samt stillasittande, inklusive epidemiologi. Undervisningen med dess forskningsanknytning omfattar relationen fysisk aktivitet, stillasittande och hälsa inom olika områden, på individ-, grupp- och samhällsnivå samt med inriktning mot olika målgrupper.

Innehavaren av anställningen förväntas bedriva forskning inom ämnet idrottsvetenskap, med inriktning mot sambandet mellan fysisk aktivitet, stillasittande och hälsa.

Arbetsuppgifter

I anställningen ingår de arbetsuppgifter som normalt är förenade med ett lektorat, såsom undervisning och forskning, handledning av självständigt arbete på grund- och avancerad nivå. Handledning på forskar­utbildningsnivå kan förekomma. Vidare ingår kursadministrativa uppgifter samt kursutveckling på samtliga nivåer. Därtill kan interna och externa förtroendeuppdrag samt nationell och internationell ämnesrepresentation förekomma. Undervisningen kan äga rum inom samtliga utbildningsprogram, fristående kurser och uppdragsutbildningar vid GIH. Inom grundutbildningen sker undervisningen i huvudsak på svenska.

Behörighetskrav

Behörig att anställas är den som har:

 • avlagt doktorsexamen inom idrottsvetenskap eller motsvarande område
 • visat pedagogisk skicklighet

Bedömningsgrunder

För denna anställning har följande bedömningsgrunder fastställts:

 • mycket stor vikt läggs vid vetenskaplig skicklighet med inriktning mot folkhälsa och fysisk aktivitet, stillasittande, daglig aktivitet samt motionsvanor,
 • mycket stor vikt läggs vid dokumenterad pedagogisk skicklighet samterfarenhet av undervisning och handledning inom folkhälsa och fysisk aktivitet, stillasittande, alldaglig aktivitet samt motionsvanor inom högre utbildning
 • stor vikt läggs vid dokumenterad förmåga till utveckling och förnyelse av undervisning inom fysisk aktivitet och stillasittande relaterat till olika folkhälsoaspekter och målgrupper samt epidemiologi
 • stor vikt läggs vid dokumenterad förmåga att samverka med det omgivande samhället och med företrädare för forskningsfältet både nationellt och internationellt
 • stor vikt fästs vid förmåga att samarbeta med kollegor och fungera väl i arbetslag
 • stor vikt läggs vid förmåga till långsiktigt engagemang och att ta eget ansvar
 • vikt läggs vid god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska
 • vikt läggs vid administrativ skicklighet som är av betydelse för de arbetsuppgifter som ingår i anställningen
 • vikt läggs vid dokumenterad förmåga av kunskapsspridning och att informera om forskning och/eller utvecklingsarbete.

Varaktighet/Arbetstid

Anställningen är en tillsvidare anställning motsvarande 100 % med en initial 6 månaders provanställning. Tillträde så snart som möjligt.

Lön

Individuell lönesättning tillämpas.

Ytterligare upplysningar

Upplysningar om anställningen lämnas av

 • enhetschef Eva Andersson tel. 0739 – 946 00 34 eller
 • prefekt Suzanne Lundvall, tel. 070-772 89 01.

Fackliga företrädare är:

 • Anna Ekenberg (SACO), tel. 08-120 53 802
 • Marjan Pontén (OFR/ST), tel. 08-120 53 817

Ansökningsförfarande

Handlingar skickas elektroniskt i word- eller pdf-format. Ansökan skall innefatta följande handlingar:

 • sammanställning av utbildningar, anställningar, pedagogiska, eventuella vetenskapliga och administrativa meriter samt ledningsuppdrag (CV),
 • kortfattad skriftlig redogörelse för vetenskaplig, pedagogisk och annan verksamhet,
 • förteckning över vetenskapliga och pedagogiska publikationer. Bland dessa ska högst 10 skrifter åberopas i första hand, och dessa publikationer ska medsändas ansökan,
 • förslag på minst två referenspersoner.

Åberopade meriter ska kunna intygas vid anmodan.

GIH verkar för mångfald och jämställdhet inom samtliga anställningskategorier. Vi ser därför gärna sökande med olika bakgrund och erfarenheter.

 Ansökan märkt med Dnr GIH 2017/22 ska ställas till registrator@gih.se och vara inkommen till GIH senast den 12/2 2017.

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.