Førsteamanuensis i idrettspedagogikk til Norges idrettshögskole

Norges idrettshøgskole (NIH) er en vitenskapelig høgskole med et nasjonalt ansvar for utdanning og forskning i idrettsvitenskap. Idrettsvitenskap er et bredt fagfelt med ulike perspektiv knyttet til mennesker i bevegelse. Vi tilbyr utdanning på bachelor-, master- og doktorgradsnivå. Våre studieprogrammer skal dekke samfunnets behov for kompetanse innen idrettsfeltet. Høgskolen har rundt 1500 studenter og 220 ansatte, fordelt på fem fagseksjoner, seks administrative avdelinger og to forskningssentre. Alle NIHs bygg og idrettsanlegg ligger ved Sognsvann i Oslo, med Nordmarka som nærmeste nabo. For nærmere informasjon om NIH, se www.nih.no


diskus-discusFørsteamanuensis i idrettspedagogikk

Det er ledig stilling som førsteamanuensis i idrettspedagogikk ved Norges idrettshøgskole. Stillingen hører inn under Seksjon for kroppsøving og pedagogikk og er ledig for tiltredelse snarest mulig og senest 1.februar 2015

Seksjonens fagområde

Seksjonen arbeider med pedagogisk forskning og utviklingsarbeid, særlig i forhold til kroppsøvingsfagets innhold, praksis, status og teoretiske begrunnelser. Herunder har seksjonen et særlig ansvar for forskning og undervisning i tilpasset opplæring og inkludering innen både kroppsøving og idrett. Seksjonen dekker utdanningstilbudene faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag, (FKI), praktisk pedagogisk utdanning (PPU), friluftsliv (FLL) og pedagogutdanning i fysisk aktivitet og funksjonshemming (FAF). Seksjonen tar årlig opp 15 masterstudenter på sitt program og deltar også i to internasjonale masterprogram: Erasmus Mundus in Adapted Physical Activity (EMMAPA) og Transcultural Outdoor Education (TEOS). Undervisning og veiledning gis på alle nivå.

Faglige oppgaver og ansvarsområde

Det faglige hovedansvaret for seksjonen ligger hos seksjonsleder. Den nye første- amanuensisstillingen vil være sentral i arbeidet med profesjonsfag i seksjonenes lærerutdanninger. Profesjonsfaget skal utvikles for å sikre vekselspill mellom teoretisk og praktiske kunnskap, praksiserfaring og didaktisk refleksjon. Den som ansettes vil få et medansvar for å utvikle praktisk og teoretisk relevant undervisning, forsking og utviklingsarbeid innen seksjonens kroppsøvingslærerutdanninger. Stillingen er det første året tillagt 25 % FoU, mens 75 % vil være knyttet til arbeidet med profesjonsfag, praksislæring og studentoppfølging, samt noe faglig oppfølging av øvingslærere i grunn- og videregående skoler og kontaktlærere ved NIH.

Krav til kompetanse

Det kreves doktorgrad innen idrettsvitenskap, pedagogikk eller annet relevant fagområde, og søkeren må kunne dokumentere forskingskompetanse innen forskning på lærerutdanning og/eller undervisning og læring i kroppsøvingsfaget. Søkeren må også ha interesse for og kompetanse i å undervise i profesjonsfag og integrering med aktivitets- og idrettsfag med relevans for kroppsøvingsfaget.Tilsatte uten formell universitetspedagogisk kompetanse gis mulighet til godkjent kurs i løpet av to år etter tiltredelsen. NIH tilbyr slikt kurs. Dokumentert utstrakt praktisk- pedagogisk kompetanse vil i enkelte tilfeller kunne gi fritak fra slikt kurs.

Utvelgelseskriterier

Ved rangering av kompetente søkere vil det bli lagt vekt på:

 • Kvalitet, relevans og omfang av de vitenskapelige arbeidene. I vurderingen legges det særlig vekt på forskning om kroppsøvingsfaget,
 • Dokumentert kjennskap til forskningsmetoder innen skoleforskning/profesjonsfag
 • Relevans og omfang av undervisnings- og veiledererfaring innen kroppsøvingsfaget
 • Andre dokumenterte kvalifikasjoner som er relevante for stillingen, for eksempel evne til populærvitenskapelig og offentlig formidling
 • Undervisningserfaring fra kroppsøving i skolen kan bli tillagt vekt
 • Kunnskap om norsk skole og kroppsøvingslærerutdanning
 • Omfang og kvalitet på undervisning i kroppsøving.
 • Personlig egnethet

Arbeidsbetingelser

Lønn og andre arbeidsvilkår blir tilbydd etter statens satser, stillingskode 1011 Førsteamanuensis. Tilsettingen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for offentlige tjenestemenn. Vi har obligatorisk medlemskap i Statens Pensjonskasse.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil kunne bli innkalt til intervju, og eventuell prøving av pedagogiske kvalifikasjoner.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med flerkulturell bakgrunn.

Som IA-virksomhet legger vi vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for personer med nedsatt funksjonsevne.

I henhold til Offentlighetsloven § 24, 2. ledd, kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Søknaden

Søknaden og dens vedlegg skal legges inn ved å trykke på linken i denne annonsen. Det er viktig at du laster opp alle dokumenter du mener er nødvendige for en helhetlig vurderng av din kompetanse og erfaring innen søknadsfristen.

Kontaktpersoner:

 • Seksjonsleder Gunn Engelsrud tlf: +47 23262407

Ved spørsmål vedrørende elektronisk søknad:

 • HR Rådgiver Maren Retterstøl Olaisen tlf: +47 23262059

Søk stillingen på våre hjemmesider www.nih.no/jobb innen 7 november 2014.

Søknaden skal inneholde:

 • Søknadsbrev
 • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid)
 • Kopier av vitnemål og attester
 • Fullstendig publikasjonsliste
 • Maksimalt 10 vitenskapelige arbeider (nummererte og med fullstendig innholdsfortegnelse)

NIHs arbeidsstyrke skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Som IA-virksomhet legger vi vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for personer med nedsatt funksjonsevne

I henhold til Offentlighetsloven § 25, 2. ledd, kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.