Vacancies | Førsteamanuensis / førstelektor i kroppsøvings- og idrettsvitenskap med vekt på samfunnsvitenskapelige emner, til Nord universitet, Bodø. Søknadsfrist 20. februar 2022

 

Om stillingen

Ved Nord universitet, Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag, studiested Levanger, er det ledig fast 100 % stilling som førsteamanuensis/førstelektor i kroppsøvings- og idrettsvitenskap med vekt på samfunnsvitenskapelige emner.

Dersom det på grunn av manglende søkertilfang, eller av andre grunner ikke lar seg gjøre å ansette i stilling som førsteamanuensis/førstelektor, kan det bli aktuelt å ansette i stilling som universitetslektor.

Det forventes at den som ansettes som universitetslektor, kvalifiserer seg til førstestilling etter avtale med dekanen.

Stillingen har kontorsted i Levanger. Fagmiljøet ved Nord universitet er fordelt på flere studiesteder, så samarbeid mellom vitenskapelig ansatte ved fakultetet uansett geografisk plassering er viktig.

Det er residensplikt i stillingen.

Fagmiljø

Stillingen er organisatorisk tilknyttet Faggruppen kroppsøving, idrett og friluftsliv (KIF), Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag. Faggruppen KIF har for tiden cirka 35 ansatte. Primært er arbeidsoppgavene i faggruppen ved studiested Levanger knyttet til, bachelor idrettsvitenskap, master kroppsøvings- og idrettsvitenskap, lektorutdanning i kroppsøving og idrettsfag, videreutdanning i kroppsøving og kroppsøving på lærerutdanning.

Stillingen vil i hovedsak være knyttet til undervisning og veiledning i samfunnsvitenskapelige emner.

Den som ansettes vil hovedsakelig undervise og veilede studenter på bachelor- og masternivå innenfor kroppsøvings- og idrettsvitenskap. Aktuelle undervisningsemner er: Læreplanarbeid og læring i fysisk aktivitet, tilrettelegging for fysisk aktivitet i et helseperspektiv, praktiske idretter (blant annet orientering), teoretiske emner i kroppsøving og idrettsvitenskap, trener/lærerrollen i kroppsøving og idrett, pedagogikk, motorikk, kroppsøving 1A og 1B, vitenskapsteori og metodologi (kvalitativ metode).

Arbeidsoppgaver

  • Stillingen er tillagt undervisning og veiledningsoppgaver på BA- og MA- nivå. Det kan også bli aktuelt med veiledningsoppgaver på Ph.d nivå.
  • Forskning og faglig utviklingsarbeid inkludert formidling av forskningsresultater innenfor relevante forskningsområder ved faggruppen kroppsøving, idrett og friluftsliv, inngår også i stillingen. Lærerutdanningsprofilen og profesjonsrettet forsknings- og utviklingsarbeid er sentralt ved fakultetet og derfor er det viktig at den som ansettes, er innstilt på å orientere seg mot profesjonsspesifikke problemstillinger.
  • Stillingens undervisnings- og forskningsoppgaver er relatert til emner i lektorutdanning i kroppsøving og idrettsfag, videreutdanning i kroppsøving og kroppsøving på lærerutdanningen, årsstudium idrett, bachelor idrettsvitenskap og master kroppsøvings- og idrettsvitenskap.
  • Det forutsettes at den som ansettes i førstestilling, bidrar i utviklingen av større forskningsprosjekter og søknader om ekstern finansiering, samt bidrar til å videreutvikle forskningssamarbeid med nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere.
  • Det forventes at den som ansettes, vil bidra i utviklingen av fagmiljøet i faggruppen kroppsøving, idrett og friluftsliv, sammen med kollegaer.

Kvalifikasjonskrav

Ansettelse som førsteamanuensis/førstelektor

  • For ansettelse som førsteamanuensis kreves norsk doktorgrad innenfor relevant fagområde eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad som er godkjent som likeverdig med den norske, eller kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig produksjon av samme omfang og kvalitet.
  • For ansettelse som førstelektor kreves det dokumentert omfattende forsknings- og utviklingsarbeid som i kvalitet og omfang tilsvarer arbeidsmengde for doktorgradsarbeid.
  • Søkere må dokumentere at de har grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning. Som følge av forskriftsendring fra 01.09.19, har Nord universitet vedtatt egne bestemmelser for utdanningsfaglig kompetanse, se mer informasjon på Nords nettsider. Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere tilstrekkelig utdanningsfaglig kompetanse, må skaffe seg denne kompetansen i løpet av en toårsperiode. Nord universitet tilbyr et emne i universitetspedagogikk som dekker dette kravet.

Ansettelse som universitetslektor

  • For ansettelse i stilling som universitetslektor kreves relevant utdanning fra universitet eller høgskole, mastergrad eller tilsvarende innenfor relevant fagområde.
  • Søkere må dokumentere at de har grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning. Som følge av forskriftsendring fra 01.09.19, har Nord universitet vedtatt egne bestemmelser for utdanningsfaglig kompetanse, se mer informasjon på Nords nettsider. Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere relevant praktisk-pedagogisk kompetanse, må skaffe seg denne kompetansen i løpet av en toårsperiode. Nord universitet tilbyr et emne i universitetspedagogikk som dekker dette kravet.

Felles for alle

  • God muntlig og skriftlig framstillingsevne i engelsk og norsk (ev. skandinavisk språk).
  • For søkere som ikke har et av de skandinaviske språkene som morsmål, må både muntlig og skriftlig språkferdigheter kunne dokumenteres.

Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på:

  • God erfaring fra undervisning og veiledning på bachelor- og masternivå fra universitets- og høgskolesektoren
  • God evne til å involvere og engasjere studentene i undervisning hvor utdanningsmål, innhold og vurderingssituasjoner henger nøye sammen
  • En reflektert og bevisst holdning til egen undervisnings- og veiledningsvirksomhet
  • Gode pedagogiske kvalifikasjoner fra høyskole, universitet eller tilsvarende
  • Personlig egnethet
  • Relevant yrkespraksis
  • Forsknings- og utviklingsarbeid som er relevant for stillingen
  • Publikasjoner og forskningsformidling de siste fem årene
  • Erfaring med internasjonale forskingsnettverk og prosjekter med ekstern finansiering
  • God evne til å kommunisere og samarbeide med studenter og kolleger
  • Personlige egenskaper som kan bidra positivt til arbeidsmiljøet
  • God muntlig og skriftlig framstillingsevne
  • Høy arbeidskapasitet

Vi tilbyr

Stillingen lønnes etter Statens regulativ, kode 1011 for førsteamanuensis, kode 1198 for førstelektor og kode 1009 for universitetslektor. Lønn etter avtale. Fra lønnen går lovfestet innskudd i Statens pensjonskasse.

  • God låne-, forsikrings-, og pensjonsordning i Statens pensjonskasse
  • Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø
  • En arbeidsplass i stadig utvikling
  • Fleksibel arbeidstid
  • Aktivt bedriftsidrettslag

Generell informasjon

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingen. Det tas forbehold om endring i ansvars- og arbeidsområde som følge av fremtidig organisasjonsutvikling og omorganisering ved Nord universitet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Nord universitet oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV`en, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke. Universitetet praktiserer moderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpasningsavtale for Hovedavtalen i Staten.

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til anonymiserte registreringsformål.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Søknadsprosessen

Søkere vil bli vurdert av en sakkyndig bedømmelseskomité.
Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og prøveforelesning.

Dersom det melder seg mange søkere, kan det etter søknadsfristens utløp bli opprettet en intern komite for å vurdere søknadene. Søkere som oppfyller kravene i utlysningsteksten og vurderes som aktuelle, innstilles til videre vurdering av sakkyndig komite. Sakkyndig komite skal godkjenne utvelgelsen, og alle søkere vil bli orientert om den videre prosessen.

Søknad

Søknad sendes elektronisk innen 20. februar 2022

Den elektroniske søknaden skal inneholde:

 • Søknadsbrev
 • Fullstendig curriculum vitae CV (som oppsummerer utdanning, stillinger, pedagogisk erfaring, administrativ erfaring og andre kvalifiserende aktiviteter)
 • Kopi av vitnemål og attester
 • Fullstendig liste over vitenskapelig produksjon
 • Fullstendig kopier av et utvalg på inntil 15 av søkerens mest relevante publikasjoner, og en liste over disse. Søkerne bes prioritere de viktigste 5 arbeidene og kommentere prioriteringen. Doktorgradsavhandling må vedlegges som ett av disse arbeidene.
 • Dokumentasjon på annen aktivitet som vurderes som relevant for stillingen, og som ønskes tatt i betraktning ved vurderingen
 • Kontaktinformasjon til 2-3 referansepersoner

All dokumentasjon som det skal tas hensyn til, lastes opp som vedlegg til søknaden.

Fullstendig elektronisk dokumentasjon må sendes inn innen søknadsfristen.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Ref.nr. 30070976

               S Ø K  S T I L L I N G E N               

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.