More
  Home News Doktorander i idrottsvetenskap sökes till forskarskolan «Lärande i mångkulturella samhällskontexter», Malmö universitet....

  Doktorander i idrottsvetenskap sökes till forskarskolan «Lärande i mångkulturella samhällskontexter», Malmö universitet. PÅMINNELSE! Ansök senast den 21 januari 2018

  Ref: Rek2.2.1-2017/289

  Pia Sundhage besöker Fotboll För Alla Tjejer, en träningsgrupp för ensamkommande tjejer i Örebro som dragits igång av Clara Toll, som också tagit bilden.

  Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som finns mitt i centrala Malmö. Vi har cirka 1 800 medarbetare och 24 000 studenter. Vår forskning och våra utbildningar präglas av den roll som universitet har i ett öppet samhälle – att på vetenskaplig grund och tillsammans med andra samhällsaktörer bidra till ett hållbart och jämlikt samhälle. Att identifiera och ta oss an framtidens utmaningar är högt prioriterat. Våra forskare och studenter vill vara med där det händer och tillsammans med andra skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt.

  Fakultet

  Fakulteten för lärande och samhälle erbjuder professionsutbildningar för skola, kultur, fritid och idrott. Fakulteten driver en av Sveriges största lärarutbildningar där man som student väljer en av fyra examina: förskollärare, grundlärare, ämneslärare eller yrkeslärare. Förutom utbildningar till idrottsvetare, lärare, specialpedagog, speciallärare och studie- och yrkesvägledare finns fristående kurser, forskarutbildning, vidareutbildning och uppdragsutbildning. Fakulteten karaktäriseras av ett nytänkande när det gäller utbildningarnas utformning och samarbeten med skolor, kommuner, organisationer och näringsliv. Vår forskning bedrivs i nära samverkan med det omgivande samhället. Sedan 2005 finns vi i byggnaden Orkanen, vid Hjälmarekajen bredvid Malmö centralstation.

  Institutionen för idrottsvetenskap

  Institutionen för idrottsvetenskap är en bred och flervetenskaplig miljö där idrotten som ett mångfacetterat samhällsfenomen och kunskapsområde utgör kärnan. Våra utbildningar präglas av att förena teoretiska kunskaper med praktisk förståelse och utvecklad handlingskompetens. Institutionen ger idrottsrelaterade utbildningar på grundläggande, avancerad och forskarnivå. Vidare har institutionen en levande och framgångsrik idrottsvetenskaplig forskningsmiljö omfattande en mångfald av inriktningar med tyngdpunkten inom det samhällsvetenskapliga området. Därtill finns ett välutvecklat samverkansnätverk på idrottsfältet.

  Forskarskolan Lärande i mångkulturella samhällskontexter

  Forskarskolan Lärande i mångkulturella samhällskontexter samlar doktorander som intresserar sig för globalisering, mångkulturalitet och utbildning. Inom ramen för fem olika forskarutbildningsämnen undersöks hur utbildning organiseras och lärande sker i ett samhälle präglat av migration, digitalisering och politisk rörelse. Dessa processer har bidragit till nya mångkulturella och transnationella sammanhang i vilka barndom och vuxenhet formas och innebär förändringar i skola, samhälle och människors vardagsliv.

  Forskarutbildningen i idrottsvetenskap med inriktning samhällsvetenskap och humaniora (IDVsh) söker två doktorander som ska ingå i forskarskolan Lärande i mångkulturella samhällskontexter. Lärande förstås i detta sammanhang som en process som kan belysas utifrån olika teoretiska perspektiv och som pågår i alla samhällskontexter från föreningsliv, kommersiell sektor till skola och familjeliv.

  Idrottsvetenskap med inriktning samhällsvetenskap och humaniora

  Forskarutbildningen i idrottsvetenskap med inriktning samhällsvetenskap och humaniora har fokus på idrottens former och betydelser i samhället i dåtid, nutid och framtid. Idrott förstås inom utbildningen som alltifrån tävlingsidrott, motions- och upplevelseidrott till idrott som skolämne samt friluftsliv och fysisk rekreation. Idrottens del i samhället undersöks utifrån problemkomplex som idrottens reglering och normbildning; statens, marknadens och det civila samhällets förhållande till idrotten; idrottens egna selekteringsmekanismer; på vilket sätt samhällsstrukturer och sociala kategorier såsom bland andra genus, etnicitet, sexualitet, generation och social klass påverkar och påverkas av idrotten.

  Forskningsmiljön i idrottsvetenskap består av ett 15-tal forskare och ungefär lika många forskarstuderande. Forskningen är flervetenskaplig och med stark samhällsrelevans. Utgångspunkten är att samhällsaspekter – såsom jämställdhet, socioekonomi och kulturell mångfald – alltid påverkar idrotten, samtidigt som idrotten är av sådan betydelse att den även utövar ett inflytande på samhället.

  Innehåll och arbetsuppgifter

  Den som är anställd som doktorand skall främst ägna sig åt egen forskarutbildning (med arbetet förlagt till Malmö universitet. Institutionstjänstgöring om 20% kan förekomma. Bestämmelser om anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7.)

  Behörighet

  Beredningen av antagning till utbildning på forskarnivå och anställning som doktorand sker parallellt. Grundläggande behörighet för antagning har den som har:

  1. avlagt en examen på avancerad nivå,
  2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller
  3. på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.  (HF 7 kap 39 §)
  Särskild behörighet

  Särskild behörighet har den som har de nödvändiga språkkunskaper som betingas av utbildningen samt med godkänt resultat ventilerat ett självständigt arbete om minst 15 hp på avancerad nivå inom idrottsvetenskap, eller motsvarande kunskaper som av Malmö universitet bedöms vara likvärdiga.

  Bedömningsgrunder

  Vid urval mellan sökande till ledigförklarad utbildningsplats används förmågan att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå (HF 5 kap § 5). Vid bedömning av behöriga sökandes förmåga att tillgodogöra sig utbildningen tas hänsyn till sökandes självständighet och planering av tidigare arbeten; sökandes tidigare visade förmåga att slutföra arbeten adekvat; sökandes förmåga att kunna formulera undersöknings- och problemområden, både i tidigare arbeten och i forskningsplanen för det planerade avhandlingsarbetet; grad av metodologisk och vetenskaplig mognad i tidigare utförda arbeten, samt i forskningsplanen, och förmåga till kommunikation, både skriftligt och muntligt.

  Upplysningar
  • Kontaktperson för Institutionen för idrottsvetenskap:
   Prefekt Torun Mattsson, torun.mattsson@mau.se, 0709655307
  • Kontaktperson för ämnet idrottsvetenskap med inriktning samhällsvetenskap och humaniora:
   Professor, ämnesföreträdare Johan Norberg, johan.norberg@mau.se,  040-665 82 75
  • Kontaktperson för forskarskolan Lärande i mångkulturella samhällskontexter:
   Professor Malin Ideland, malin.ideland@mau.se, 040-665 82 41

  Inför rekryteringsarbetet har Malmö universitet tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

  Ansökan

  Du söker anställningen via Malmö universitets rekryteringssystem genom att klicka på ordet Ansök. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast 2018-01-21.

  Ansökan skall innehålla:

  1. Ansökningsbrev med beskrivning av din bakgrund och intresse för forskarutbildningen (max 2 sidor)
  2. Styrkt meritförteckning
  3. Kortfattad forskningsplan som presenterar forskningsinriktning och avhandlingsidé samt hur denna relaterar till den specifika utlysningen  (max 4 sidor)
  4. Självständiga arbeten på avancerad nivå
  5. Publikationer du i övrigt vill åberopa (t.ex. forskningsrapporter eller vetenskapliga artiklar, max 3 st)
  6. Vidimerade betyg och intyg (ex examensbevis, arbetslivserfarenhet)
  7. Referenser
  Övrigt

  Anställningen gäller heltid och är tidsbegränsad enligt Högskoleförordningen 5 kap, 7 §. Malmö universitet är en arbetsplats och ett lärosäte som präglas av ett öppet och inkluderande synsätt, där jämställdhet och lika villkor tillför mervärde i vår verksamhet.

  Tillträde

  Tillträdesdatum är 2018-09-01

  Fackliga företrädare

  SACO Therese Vincenti Malmgren, therese.vincenti_malmgren@mau.se
  Lärarförbundet Monika Kristiansson, monika.kristiansson@mau.se
  ST Naser Eftekharian, naser.efterkharian@mau.se 

  Välkommen med din ansökan!

  Print Friendly, PDF & Email

  LEAVE A REPLY

  Please enter your comment!
  Please enter your name here

  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
  %d bloggers like this: