Disputas | Ulykker og sikkerhet i friluftsliv på norsk videregående skole, av Lena Dahl, Norges idrettshøgskole, 14 oktober 2021


Lena Dahl forsvarer sitt doktorgradsarbeid  ved Norges idrettshøgskole 14. oktober 2021, kl 10:15.

Hvert år rapporterer media om redningsaksjoner og ulykkeshendelser i norsk natur som involverer skoleungdom. Samtidig vet vi lite om hvor mange ulykker som skjer eller hvor stort skadeomfanget er. FHI etterspør mer forskningsbasert kunnskap på området. Ulykker og skader i friluftslivsundervisningen kan få helsemessige konsekvenser og gi både den enkelte og samfunnet alvorlige økonomiske utfordringer. For å kunne forebygge ulykkeshendelser i friluftslivsundervisningen i skolen, er det viktig å ha kunnskap om ulykker og forebygging av ulykker.

I avhandlingen søker Dahl å avklare hvor mange ulykker som skjer, hva som kjennetegner ulykkene og hvorfor de skjer. I tillegg undersøker hun gjennom fokusgruppeintervju hva friluftslivslærere tenker om sikkerhet og kompetanse i relasjon forhold til ulykker. Slik bidrar avhandlingen til at skoler og lærere kan jobbe mer målrettet med ulykkesforebygging.

Funnene viser at 49 av de i alt 155 deltakende lærerne rapporterte 143 ulykkeshendelser (2010-2013). Over halvparten av ulykkene resulterte i sykehus eller legebesøk, 20 prosent i evakuering og 13 prosent i materielle ødeleggelser. Det ble funnet en statistisk sammenheng og en økt sannsynlighet for rapportering av ulykker hos lærere som hadde idrettsfaglig utdanning uten opplæringsdel i friluftsliv. Funnene viser i tillegg at lærere som jobber med friluftsliv har varierte sikkerhetspraksiser. Mange lærere vektlegger grundig turforberedelse, tilpasset undervisning og kjennskap til undervisningskonteksten de skal ferdes i. Men samtidig vektlegger noen lærere i mindre grad turplanlegging, grundige forberedelser og skriftlig HMS.

Funnene i avhandlingen impliserer at man bør prioriteres kompetanseheving hos lærere uten opplæringsdel i friluftsliv hvis antallet ulykker skal reduseres.

Bedømmelseskomite

Veiledere

Program

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.