Universitetslektor i idrottsvetenskap, inriktning didaktik, till Örebro universitet. Ansök senast 2017-06-04

Ref nr: 2.2.1-01349/2017 | Ansök här!


Vi söker en universitetslektor i idrottsvetenskap, inriktning didaktik för tillsvidareanställning vid institutionen för hälsovetenskaper

Vid Örebro universitet finns en lång tradition av utbildning och forskning inom idrottsområdet. Idag ges utbildningar på grundnivå inom Tränarprogrammet, Management in Sport and Recreation och Grundlärarprogrammet. På grund- och avancerad nivå ges Ämneslärarprogrammet och på avancerad nivå ges Masterprogrammet Idrott med inriktning fysiologi och medicin. Inom forskningen sker en spännande utveckling inom miljön RISPA (Research in Sport Science and Physical Activity) med en rad externt finansierade forskningsprojekt.

Ämnesbeskrivning

Inriktningen för anställningen är didaktik med ett fokus på utbildningsvetenskapliga och didaktiska aspekter av idrott. Undersökningsobjekt för studier kan vara skolämnet idrott och hälsa, föreningsidrott, motions- och rekreationsidrott, lek samt friluftsliv. Processer som studeras är exempelvis ledarskap, undervisning, lärande, socialisation, meningsskapande och identitetsskapande inom olika idrotts- och rörelsekulturer. Vidare studeras innehållsliga aspekter som undervisningstraditioner och lärandemiljöers betydelse samt synsätt på kropp, rörelse och hälsa.

Arbetsuppgifter

Undervisning sker främst inom ämneslärarprogrammet med inriktning mot gymnasieskolan, men kan även förekomma inom andra program och kurser, såväl på grund- som på avancerad nivå. Undervisningen sker då främst i kurser i idrott och hälsas didaktik, där undervisning i olika rörelseaktiviteter ingår, samt i kurser i vetenskaplig metod och självständigt arbete där handledning på avancerad nivå utgör en central arbetsuppgift

I arbetsuppgifterna som universitetslektor ingår förutom undervisning och forskning även handledning, examinationer, utvecklingsarbete, administration och kompetensutveckling. Samverkan med både interna och externa aktörer ingår också i anställningen. Undervisningen omfattar även kursutveckling, planering och utvärdering. Närvaro i verksamheten är viktig och som universitetslektor deltar du i den dagliga verksamheten på enheten och på institutionen.

Behörighet

Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen inom ämnesområdet eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som skall ingå i anställningen. Generellt behörighetskrav för anställning som lärare vid Örebro universitet är högskolepedagogisk utbildning motsvarande 10 veckors utbildning. Motsvarande kunskaper kan prövas vara förvärvade på annat sätt.

För anställningen krävs ämneslärarexamen med inriktning mot idrott och hälsa.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder för en anställning som universitetslektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställningen gälla. Lika stor omsorg ska ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden. Den vetenskapliga skickligheten ska visas genom självständiga forskningsinsatser. Den pedagogiska skickligheten och de pedagogiska meriterna ska vara väl dokumenterade i en meritportfölj (enligt ÖU riktlinjer). Vid bedömning av pedagogisk skicklighet skall hänsyn tas till erfarenhet av planering, genomförande och utvärdering av undervisning samt av handledning och examination. Som allmän bedömningsgrund gäller att ha den förmåga och lämplighet som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

För denna anställning är kompetens inom lärarutbildningsområdet med inriktning mot idrott och hälsa av stor betydelse. Såväl forskning av relevans för lärarutbildning som pedagogiska erfarenheter, ledarskap och utvecklingsarbeten inom lärarutbildning är särskilt meriterande.

Önskvärda personliga egenskaper är god samarbetsförmåga, initiativförmåga samt intresse för kursutveckling och pedagogiskt utvecklingsarbete. Förmåga att leda, utveckla och informera om forskning och utbildning är även av vikt. Arbetsuppgifterna kräver förmåga att kommunicera, både skriftligt och muntligt, på svenska och engelska.

Inom Örebro universitet förväntar vi oss att medarbetarskap genomsyras av mod, ansvar, engagemang och respekt. Mod att vara öppen för utveckling och förändring, ansvar för sin egen arbetsinsats och kvalitet, engagemang att samverka och bidra till utveckling samt respekt genom ett konstruktivt och professionellt förhållningssätt.

Jämlikhet

Vår ambition är att ha en arbetsplats som präglas av jämställdhet och mångfald.

Information

Anställningen är 100%, tillsvidare. Örebro universitet tillämpar individuell lönesättning och i förekommande fall provanställning.

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av enhetschef Jan Mustell 019-30 39 35,  eller professor Mikael Quennerstedt, 019-30 35 98

Ansökan

Du gör din ansökan på vår hemsida genom att klicka på knappen “Ansök”.

En komplett ansökan ska innehålla följande elektroniska dokument:

  • Personligt brev
  • CV
  • Pedagogisk meritportfölj (enligt Örebro universitets riktlinjer)
  • Redogörelse av vetenskapliga meriter
  • Kopior av relevanta betyg/intyg
  • Vetenskapliga publikationer som åberopas (högst tio arbeten)

Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska och danska kan bedömas.

Efter sista ansökningsdag kan inga kompletteringar göras elektroniskt. Som sökande får du vid ett senare tillfälle instruktion om eventuell komplettering till sakkunniga. Denna komplettering avser endast de vetenskapliga publikationer som inte kan bifogas elektroniskt direkt i ansökan.

Sista ansökningsdag är 4 juni 2017. Välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen.

Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera en omgång ansökningshandlingar exkl. publikationer i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft.

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.