More
  Home Tags Didactics

  Tag: didactics

  Stipendiatstilling ved Institutt for lærerutdanning og friluftstudier, Norges idrettshøgskole | Pedagogiske og didaktiske perspektiver på «digitaliseringen» av kroppsøving og idrettsfag. Søknadsfrist: 7. mai 2021

  NIH har en ledig stipendiatstilling hvor formålet er å øke kunnskapen om elevers læring i den nye mediehverdagen, samt utvikle forskningsbasert didaktikk og konkrete forslag til hvordan digitalisering kan anvendes som verktøy i læringsprosesser innenfor kroppsøving og idrettsfag. I dialog med fagmiljø og veiledere skal stipendiaten kartlegge internasjonal forskning på temaet «kroppsøving og digitalisering» samt gjennomføre empiriske studier for å utvikle temaet i en norsk skolekontekst.

  Ledig plats | Førsteamanuensis/ førstelektor/ universitetslektor i kroppsøvingsdidaktikk til Universitetet i Stavanger. Søknadsfrist 11. desember 2020

  De som ansettes vil hovedsakelig undervise og veilede studenter i grunnskolelærerutdanningene – fagprofil kroppsøving, drive forskning og faglig utviklingsarbeid, samt formidling av forskningsresultater. Veiledning på doktorgradsnivå kan også være aktuelt. Utvikling av varierte og digitale læringsmåter i undervisningen, innovasjon og verdiskapning basert på resultater fra forskning og faglig utviklingsarbeid, inngår i stillingen.

  Professor i idrettsvitenskap med innretting mot fagområdene pedagogikk og didaktikk till UiT, Norges arktiske universitet, Campus Alta. Søknadsfrist 1. april 2020

  Stillingen er tillagt ansvar for undervisning og veiledning på masterprogrammet i idrettsvitenskap. Det kan også være aktuelt å være programansvarlig for masterprogrammet. Arbeidsoppgavene inkluderer veiledning av ph.d. studenter, undervisning på idrettshøgskolens bachelorprogrammer, herunder praktisk idrettslige aktiviteter, samt FoU arbeid innen fagfeltet, egen forskningsvirksomhet så vel som forskningsledelse innen idretts- og friluftslivsfeltet.

  Doktorand i pedagogik med inriktning mot specialidrott till Linnéuniversitetet. Ansök senast den 27 januari 2020

  Avhandlingsarbetet ska ha inriktning mot specialidrottens didaktik. Skolämnet specialidrott handlar om metoder och teorier samt praktiskt utövande av specifika specialidrotter mot elitnivå. Elever som läser specialidrott ska genom sin gymnasieutbildning även utbildas i att bli elitidrottsutövare. Avhandlingsarbetet ska ha inriktning mot att stärka specialidrottens didaktik utifrån en hållbar elitidrott och ett långsiktigt hälsoperspektiv.

  Doktorand med orientering mot skolämnet idrott och hälsa till Örebro universitet. Ansök senast den 21 juli 2019

  Doktorandanställningen är knuten till ämnets didaktiska forskning och inriktningen för utbildningsplatsen är därför mot frågor relaterade till undervisning och lärande i skolämnet idrott och hälsa. Men även innehållsliga aspekter såsom undervisningstraditioner och lärandemiljöers betydelse samt olika synsätt på kropp, rörelse och hälsa är möjliga forskningsområden.

  Universitetsadjunkt i idrottsvetenskap med inriktning idrottsdidaktik till Malmö universitet. Ansök senast den 23 maj 2019

  Som universitetsadjunkt i idrottsvetenskap med inriktning idrottsdidaktik kommer du huvudsakligen arbeta med undervisning mot tillämpad idrottsdidaktik, med kursansvar samt arbeta med utbildningsplanering, examination på grundnivå samt bedriva pedagogiskt utvecklingsarbete. Vidare ingår handledning av studenter under deras verksamhetsförlagda utbildning.

  Universitetslektor i idrottsvetenskap, med inriktning på utbildningsvetenskapliga och didaktiska aspekter av idrott, till Örebro universitet. Sista ansökningsdag 2018-08-12

  I arbetsuppgifterna ingår förutom undervisning, forskning och samverkan även utvecklingsarbete, administration, och kompetensutveckling. Undervisningen omfattar dessutom handledning, examination, kursutveckling, planering och utvärdering, sker i huvudsak i ämneslärarprogrammet med inriktning mot gymnasieskolan, men förekommer också i andra program och kurser efter behov.

  Universitetslektor i idrottsvetenskap, inriktning didaktik, till Örebro universitet. Ansök senast 2017-06-04

  Inriktningen för anställningen är didaktik med ett fokus på utbildningsvetenskapliga och didaktiska aspekter av idrott. Undersökningsobjekt för studier kan vara skolämnet idrott och hälsa, föreningsidrott, motions- och rekreationsidrott, lek samt friluftsliv.

  Forskarprofil | Katarina Schenker, Linnéuniversitetet

  Katarina Schenkers forskning handlar om att ge barn möjlighet att delta och att påverka, dels skolämnet Idrott och hälsa, dels den statligt finansierade idrottsrörelsen. Samtidigt ingår det i vuxenansvaret att sätta gränser ifall något tenderar att bli ohälsosamt. Detta medför en balansgång – en akt som ibland misslyckas. Argumenten relaterade till barns bästa tenderar då att formuleras utifrån vuxnas egna intressen.

  Universitetslektor i idrottsvetenskap, inriktning didaktik, till Örebro universitet

  Inriktningen för anställningen är didaktik med ett fokus på utbildningsvetenskapliga och didaktiska aspekter av idrott. Undersökningsobjekt för studier kan vara skolämnet idrott och hälsa, föreningsidrott, motions- och rekreationsidrott, lek samt friluftsliv. Processer som studeras är exempelvis ledarskap, undervisning, lärande, socialisation, meningsskapande och identitetsskapande inom olika idrotts- och rörelsekulturer.
  Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial