Tommy Langseth disputerar om risksporter

Hva får mennesker til frivillig å utføre handlinger som er svært farlige? Doktorgradsstipendiat Tommy Langseth trekker fram anerkjennelse og status som viktige faktorer.

Deltakelsen i risikosport har økt betraktelig de siste 30 år. I sin avhandling, Spenningssøkingens sosialitet – en sosiologisk undersøkelse av verdisystem i risikosport, analyserer Langseth mulige grunner til denne økningen, hvordan meningsdannelse innad i ulike risikosportkulturer foregår og hva som er drivkraften bak frivillig risikotaking.

Tidligere forskning har hovedsakelig pekt på genetiske og psykologiske komponenter som grunnlag for risikotaking. Langseth, på sin side, legger vekt på det sosiale aspektet i avhandlingen.

Risiko har verdi og gir status
Å utføre risikable handlinger gir anerkjennelse, og dermed også status i miljøet. Risikotaking blir dermed en mulighet til å stige i det sosiale hierarkiet innad i en subkultur.  En kan si at risikotaking dyrkes i slike kulturer – det har verdi og det gir status.

Les mer om Langseths forskning.

Tommy Langseth er opprinnelig fra Rennesøy i Rogaland. Han er fra tidligere Cand.polit. i sosiologi fra universitetet i Bergen. Langseth var i stipendiatperioden tilsatt ved Høgskolen i Sogn og Fjordane. Han er nå ansatt ved institutt for idrett- og friluftsfag ved Høgskolen i Telemark. Han startet arbeidet med doktorgraden i 2006 og har blitt veiledet av Professor Gunnar Breivik (NIH) og førsteamanuensis Hans Hognestad (HIT).

Vurderingskomité

Leder: Mari Kristin Sisjord, NIH
1. opponent Ketil Skogen
2. opponent Per Nilsson

Program 30. November 2012
Kl. 10.15 – 11.00     Prøveforelesning: “Den moderne risikosportens egenart: Hvorfor det er meningsfylt å skille mellom risikosport og andre former for frivillig risiko”

Kl. 13.00 – 16.00     Avhandlingsforedrag med etterfølgende diskusjon

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.